Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2018-12-18
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Länsstyrelsen i Dalarnas län
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Länsstyrelsen i Dalarnas län.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Belopp angivna i tkr