Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2018-12-18
Länsstyrelsen i Blekinge län
371 86 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Länsstyrelsen i Blekinge län
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Länsstyrelsen i Blekinge län.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 900
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 900
Belopp angivna i tkr