Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2018-12-21
Fi2018/03884/RS (delvis)
Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för digital förvaltning
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för digital förvaltning.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,
– den 15 februari,
– den 2 maj,
– den 29 juli, och
– den 25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Vidta stödjande åtgärder avseende ikraftträdandet av de bestämmelser om ömsesidigt erkännande av anmälda system för elektronisk identifiering som ska börja tillämpas i september 2018 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, den s.k. eIDAS-förordningenRegleringsbrev för 2018Den 31 mars 2019
Vidta förberedande åtgärder med anledning av att lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling träder i kraft den 1 april 2019Regleringsbrev för 2018Den 31 mars 2019
Vara samordnande myndighet för uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddataFi2018/03036/DFDen 30 april 2019
Vara samordnande myndighet för uppdrag om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektornFi2018/03037/DFDen 15 augusti 2019
Analysera vilka konsekvenser som uppgiften att utöva tillsyn enligt förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service får för myndighetens verksamhetFi2018/03701/DFDen 28 februari 2019

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:18

Myndigheten för digital förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet124 073
ap.1Projekt för digitalisering av offentlig sektor (ram)57 902
ap.7Nationell digital infrastruktur (ram)66 171
Disponeras av Post- och telestyrelsen4 020
ap.8Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster (ram)4 020
Disponeras av Myndigheten för digital förvaltning98 589
ap.11Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter (ram)98 589
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 000
ap.4Utvecklingsinsatser för digitalisering av den offentliga sektorn (ram)5 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Projekt för digitalisering av offentlig sektor

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, t.ex. genom att effektivisera flera statliga myndigheters, kommuners eller landstings verksamhet och möjliggöra besparingar.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av den offentliga sektorns digitalisering.

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.4 Utvecklingsinsatser för digitalisering av den offentliga sektorn

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Syftet ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, t.ex. genom att effektivisera flera statliga myndigheters, kommuners eller landstings verksamhet och möjliggöra besparingar.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av den offentliga förvaltningens digitalisering.

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.7 Nationell digital infrastruktur

Anslagsposten får användas för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.8 Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster

Anslagsposten får användas av Post- och telestyrelsen för genomförandet av eIDAS-förordningen.

ap.11 Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter

Anslagsposten får användas för Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:18 Myndigheten för digital förvaltning
ap.103 %0
ap.403 %0
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.113 1613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:18 Myndigheten för digital förvaltning
1:18 ap.51:18 ap.11100 %
1:18 ap.31:18 ap.11100 %
1:18 ap.91:18 ap.11100 %
1:18 ap.61:18 ap.11100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:18 Myndigheten för digital förvaltning
ap.3ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.9ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för digital förvaltnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-258 216
2019-02-258 216
2019-03-258 216
2019-04-258 216
2019-05-258 216
2019-06-258 216
2019-07-258 216
2019-08-258 216
2019-09-258 216
2019-10-258 216
2019-11-258 216
2019-12-258 213
Summa98 589
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för digital förvaltnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:18 ap.11Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Stöd för lärande och kunskapsuppbyggnad0020020000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Veronica Eckerby
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, REV och SAM
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret