Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2018-12-21
Fi2018/03884/RS (delvis)
Statskontoret
Box 396
101 27 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statskontoret
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statskontoret.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2019–2022. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senast 

– den 17 januari,
– den 15 februari,
– den 2 maj,
– den 29 juli, och
– den 25 oktober.

Förvaltningspolitisk utveckling

Myndigheten ska identifiera långsiktiga förvaltningspolitiska utvecklingstendenser och strategiska utvecklingsbehov. Myndigheten ska även redovisa inriktning och prioriteringar under 2019 och 2020 i ett sådant underlag om förvaltningspolitikens utveckling som myndigheten ska bistå regeringen med enligt förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2019.

Arbetet mot korruption

Myndigheten ska, inom ramen för sin uppgift enligt förordningen med instruktion för Statskontoret att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur, driva nätverket mot korruption. Myndigheten ska senast den 26 juni 2019 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa en översiktlig bedömning av resultatet för 2018 och 2019.

Sjukfrånvaro vid myndigheterna

Myndigheten ska senast den 15 maj 2019 sammanställa och till regeringen (Finansdepartementet) redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I redovisningen ska det ingå en jämförelse med sjukfrånvaron för 2013, både totalt och per myndighet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret89 499
ap.3Statskontoret (ram)89 499

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 6843 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-257 458
2019-02-257 458
2019-03-257 458
2019-04-257 458
2019-05-257 458
2019-06-257 458
2019-07-257 458
2019-08-257 458
2019-09-257 458
2019-10-257 458
2019-11-257 458
2019-12-257 461
Summa89 499
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Karin Edin
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA, ESA och K
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån