Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2018-12-21
Fi2018/03884/RS (delvis)
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om Bokföringsnämndens anslag (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Bokföringsnämnden.

VERKSAMHET

Bokföringsnämndens uppgifter framgår av förordningen (2017:153) med instruktion för Bokföringsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella redovisningskrav

Bokföringsnämnden ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Bokföringsnämnden ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognoskommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden10 498
ap.1Bokföringsnämnden (ram)10 498

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bokföringsnämnden
ap.13143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Per Bolund
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Justitiedepartementet, L1
Finansdepartementets budgetavdelning
Arbetsmarknadsdepartementet, SV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret