Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 7

2018-12-21
Fi2018/03884/RS (delvis)
Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Arbetsgivarverket
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Arbetsgivarverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa medlemmarnas samlade bedömning av verkets verksamhet.

Arbetsgivarverket ska rapportera vilka åtgärder som vidtas på det statliga avtalsområdet för att öka andelen kvinnor på ledande befattningar, minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, verka för en god arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro samt för att öka andelen anställda med utländsk bakgrund på alla nivåer.

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning, vid sidan av årsredovisningen, redovisa vilka aktiviteter som genomförs för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Stabsuppgifter

Mål

Arbetsgivarverket ska inom ramen för sin stabsroll ge nödvändigt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.

Återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa en specificerad sammanställning av nedlagd arbetstid, direkta kostnader och intäkter för de stabsuppgifter som verket utför.

3

Uppdrag

Jämförelse av förhandlingsresultat

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning för regeringen (Finansdeparte- mentet) beskriva och jämföra statliga centrala och lokala förhandlings- resultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Rapportering av avtal

Arbetsgivarverket ska löpande rapportera vilka avtal som verket ingår. Rapporteringen ska ske genom att en kopia av aktuellt avtal skickas till regeringen (Finansdepartementet) snarast efter justering. Vid behov ska avtalet kompletteras med en promemoria, som kortfattat redovisar syfte, bakgrund och kostnader, samt med en konsekvensbeskrivning.

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2019 rapportera till regeringen (Finansdepartementet) hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten utvecklas.

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2019 till regeringen (Finans- departementet) redovisa utvecklingen av antalet kvinnor och män i respektive grupperingsnivå i BESTA-klassificeringen för staten totalt och per s.k. COFOG-grupp (Classification of the functions of the govern- ment), dvs. den statliga sektorns uppgifter efter deras funktion eller ändamål.

Utveckling av anmälda arbetsskador

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2019 till regeringen (Finans- departementet) redovisa utvecklingen av anmälda arbetsskador enligt det statliga personskadeavtalet (PSA). Utvecklingen ska redovisas för staten totalt, men också visa var merparten av arbetsskadorna uppstått. Utveck- lingen ska om möjligt redovisas uppdelad på kvinnor och män och enligt de åldersintervaller som gäller för kompetensförsörjningsstatistiken. 

Moderna beredskapsjobb i staten

Arbetsgivarverket ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 043
ap.2Arbetsgivarpolitiska frågor (Finansdepartementet) (ram)2 043
Disponeras av Kammarkollegiet400
ap.4Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK (ram)400

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Arbetsgivarpolitiska frågor (Finansdepartementet)

Anslagsposten får användas för utgifter för statliga arbetsgivarfrågor som Arbetsgivarverket utfört åt regeringen eller Regeringskansliet och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, såsom

– medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna,

– medlemsavgiften för Finsk-svenska gränsälvskommissionen,

– uppdrag åt Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet,

– utgivning av Arbetsgivarverkets författningssamling,

– utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst,

– beräkning av justeringstal för ramanslagsberäkningar (Fi1999/04702/BA/BUS),

– statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik (AgVFS 2003:7 A 2),

– statistikuppgifter enligt särskilda beställningar, och

– vissa andra uppdrag från regeringen (Fi2006/07368/ESA).

ap.4 Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter avseende  Skiljenämnden för grupplivfrågor, Statens ansvarsnämnd, Offentliga sektorns särskilda nämnd samt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Kammarkollegiet ska varje kvartal redovisa belastningen på anslagsposten per nämnd och sammanlagt till regeringen (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.211Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsgivarverket undantas från bestämmelserna om resultatredovisning i 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arbetsgivarverket ska redovisa 17 000 kronor mot inkomsttitel 2811
Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den
nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Riksgäldskontoret
Statens ansvarsnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S, P och O)
Seko, Service och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S)