Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2018-12-21
Fi2018/03884/RS (delvis)
Finanspolitiska rådet
Box 3273
103 65 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Finanspolitiska rådet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Finanspolitiska rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser av myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa en prognos för utvecklingen av myndighetens anslag 2019–2022. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i informationssystemet Hermes senast den 25 oktober 2019.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Finanspolitiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Finanspolitiska rådet10 230
ap.1Finanspolitiska rådet (ram)10 230

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Finanspolitiska rådet

Anslagsposten får användas för Finanspolitiska rådets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:6 Finanspolitiska rådet
ap.13063 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Per Bolund
Kristina Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi och RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret