Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2018-12-21
Fi2018/03884/RS (delvis)
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:16 Finansmarknadsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:16

Finansmarknadsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem29 921
ap.1Finansmarknadsforskning - del till Vinnova (ram)29 921

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Finansmarknadsforskning - del till Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova) ska genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Av medlen får högst 2 procent användas för programanknutna förvaltningsutgifter.  

Vinnova ska, efter samråd med Vetenskapsrådet, följa upp och årligen redovisa satsningens omfattning och utfall.

Myndigheten ska även redovisa

  1. den finansierade forskningens utveckling och faktiska verksamhet vid centrumbildningarna och inom de forskningsprojekt som finansieras,
  2. hur forskningen kan belysa den finansiella sektorns bidrag till en hållbar utveckling,
  3. den vetenskapliga kvaliteten och relevansen,
  4. indikatorer avseende utfallet i olika delar av programmet som visar utvecklingen över tid, samt
  5. det ekonomiska utfallet av samfinansieringen med beaktande av målsättningen om att den privata finansmarknadsbranschen ska bidra med hälften av de totala insatserna inom satsningen.

En särskild redovisning ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet) senast den 21 mars 2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.18973 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.130 00030 000

2020
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Per Bolund
Åsa Leander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning,
Utbildningsdepartementet, forskningsenheten,
Näringsdepartementet, enheten för styrning och uppföljning av näringsliv och villkor,
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi,
Riksdagens finansutskott,
Riksrevisionen,
Riksbanken,
Finansinspektionen,
Vetenskapsrådet,
Riksgäldskontoret.