Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2018-12-20
Fi2018/03841/OU (delvis)
Spelinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Spelinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/18:KrU1, rskr. 2018/19:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Spelinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Målet för området ska vara en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll som värnar intäkterna till det allmänna och som ger goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel. De negativa konsekvenserna av spelande ska minskas och det ska råda hög säkerhet i spelen. Spel om pengar ska omfattas av ett starkt konsumentskydd och inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur arbetet med kontroll, tillsyn, licens- och tillståndsprövning samt normgivning har bedrivits i förhållande till målet och de prioriteringar som gjorts i syfte att nå målet. Myndigheten ska vidare redogöra för samarbetet med övriga berörda myndigheter, särskilt Konsumentverket.

2

Organisationsstyrning

Effektiviseringar och förbättringar av verksamheten

Insatser som genomförts i syfte att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet ska redovisas.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras båda i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Spelinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Spelinspektionen74 262
ap.1Spelinspektionen (ram)74 262

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Spelinspektionen

För den egeninitierade informations- och utbildningsverksamheten får högst 15 000 000 kronor användas under 2019. Verksamheten finansieras från anslaget 15:1 Spelinspektionen, anslagspost 1.

För arbetet med rådet mot matchfixning får högst 4 miljoner kronor användas under 2019. Verksamheten finansieras från anslaget 15:1 Spelinspektionen, anslagspost 1.

Kontrollen av illegalt spel finansieras från anslaget 15:1 Spelinspektionen, anslagspost 1.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
15:1 Spelinspektionen
ap.12 2273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Spelinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-256 189
2019-02-256 189
2019-03-256 189
2019-04-256 189
2019-05-256 189
2019-06-256 189
2019-07-256 189
2019-08-256 189
2019-09-256 189
2019-10-256 189
2019-11-256 189
2019-12-256 183
Summa74 262
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Spelinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Spelinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsintäkter
Kontroll och tillsyn94550050 00040 00010 00010 000
Tillstånd och normgivning94550015 00015 00000
Summa0065 00055 00010 00010 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kontroll och tillsyn

Tidigare underskott ska inte påverka beräkningen av licensavgifter för denna verksamhet.

Tillstånd och normgivning

Tidigare underskott ska inte påverka beräkningen av licensavgifter för denna verksamhet.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Christina Skogh
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, REV och SAM
Justitiedepartementet/KRIM, PO och Å
Socialdepartementet/FS och FST
Finansdepartementet/BA och KO
Utbildningsdepartementet/UF och UH
Näringsdepartementet/HL
Kulturdepartementet/LS och MF
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten