Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2018-12-21
A2018/02010/ARM
A2018/01994/SV (delvis)
Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2018/19:AU2, rskr. 2018/19:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Medlingsinstitutet. 

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medling i arbetstvister

Medlingsinstitutet ska i sin årsredovisning rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet ärenden,
- tvister där varsel lagts,
- tvister där medlare förordnats,
- utlösta konflikter,
- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden.

För samtliga ärenden redovisas

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt.

Medlingsinstitutet ska kommentera insatser och prestationer samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Analys och information

Medlingsinstitutet ska rapportera följande i sin årsredovisning: 

Redovisa och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid ska Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Redovisa arbetskraftskostnaden per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

15 februari
29 juli
25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Medlingsinstitutet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:4

Medlingsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Medlingsinstitutet59 597
ap.1Förvaltningskostnader (ram)59 597

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:4 Medlingsinstitutet
ap.11 7873 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 966
2019-02-254 966
2019-03-254 966
2019-04-254 966
2019-05-254 966
2019-06-254 966
2019-07-254 966
2019-08-254 966
2019-09-254 966
2019-10-254 966
2019-11-254 966
2019-12-254 971
Summa59 597
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Viktoria Bergström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Jämställdhetsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenska Hamnarbetarförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)