Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2018-12-20
Ju2018/05278/LP (delvis)
Ju2018/01263/DOM
Gentekniknämnden
Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2A
171 65 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Gentekniknämnden
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Gentekniknämnden.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Gentekniknämnden ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

15 februari

29 juli

25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Gentekniknämnden ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Gentekniknämnden har tillsammans med andra myndigheter i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 till Statskontoret (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

Myndigheterna har också i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019–den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:9

Gentekniknämnden (Ramanslag)

Disponeras av Gentekniknämnden5 615
ap.1Gentekniknämnden (ram)5 615

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:9 Gentekniknämnden
ap.11683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Gentekniknämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25468
2019-02-25468
2019-03-25468
2019-04-25468
2019-05-25468
2019-06-25468
2019-07-25468
2019-08-25468
2019-09-25468
2019-10-25468
2019-11-25468
2019-12-25467
Summa5 615
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gentekniknämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Gentekniknämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

2. Gentekniknämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget 1:9 Gentekniknämnden under utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Ronnie Hedin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/SUN och SK
Miljö- och energidepartementet/KE och MM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Riksgäldskontoret