Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2018-12-18
Fi2018/03832/KO (delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 18, bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:81).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Allmänna reklamationsnämnden.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,
– den 15 februari,
– den 2 maj,
– den 29 juli, och
– den 25 oktober.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna pågående uppdrag (uppdrag beslutade i särskild ordning)

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016 – 2018 m.m.

A2016/00216/A A2017/00238/A

Den 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 – 2020 m.m.

A2018/00925/A

Den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016 – 2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

Den 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:2

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden44 869
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)44 869

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:2 Allmänna reklamationsnämnden
ap.11 3463 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 739
2019-02-253 739
2019-03-253 739
2019-04-253 739
2019-05-253 739
2019-06-253 739
2019-07-253 739
2019-08-253 739
2019-09-253 739
2019-10-253 739
2019-11-253 739
2019-12-253 740
Summa44 869
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Per Bolund
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/DOM och L2
Finansdepartementet/BA1
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret