Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2018-12-20
U2018/04752/GV
U2018/04772/GV
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 5113
121 17 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:6 inom utgiftsområde 15 Studiestöd
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 15, bet. 2018/19:UbU2, rskr. 2018/19:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier29 000
ap.1Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ram)29 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslaget får användas för utgifter för produktion och distribution av kurslitteratur för högskolestuderande personer som har en funktionsnedsättning i form av läsnedsättning och för utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.11 450Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.14 0004 000

2020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten för tillgängliga medier bemyndigas att under 2019 beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2020. Inga åtaganden får göras för tid därefter.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Peter Edman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, MF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret