Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2018-12-20
U2018/04752/GV (delvis)
U2018/04770/GV
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Centrala studiestödsnämnden
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 15, bet. 2018/19:UbU2, rskr. 2018/19:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Centrala studiestödsnämndens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Myndigheten ska särskilt redovisa hur handläggningstiderna för ärenden som avser studiehjälp för studier utomlands och lärlingsersättning har utvecklats och vilka insatser som vidtagits för att förkorta handläggningstiderna.

Studiemedel

Myndigheten ska särskilt redovisa hur handläggningstiderna för ärenden som avser studier utomlands har utvecklats och vilka insatser som vidtagits för att förkorta handläggningstiderna.

Studiestartsstöd

Myndigheten ska särskilt redovisa erfarenheter av handläggning och administration av ärenden om studiestartsstöd.

Återbetalning och återkrav

Myndigheten ska särskilt redovisa hur myndigheten har intensifierat arbetet med att förbättra återbetalningen från främst utlandsbosatta låntagare. Myndigheten ska senast den 15 augusti 2019 lämna en redovisning över utvecklingen under det första kalenderhalvåret.

Studiesociala frågor

Myndigheten ska särskilt redovisa resultatet av myndighetens uppgift att följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation.

Hemutrustningslån

Myndigheten ska särskilt redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit för att öka antalet återbetalare av lån.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

  1. Myndigheten ska följa utvecklingen av studiestartsstödet. Myndigheten ska särskilt följa upp och utvärdera kommunens rekryteringsarbete samt om kommunen har hållit uppföljningssamtal med den studerande. Uppföljningen ska även omfatta viktiga erfarenheter när det gäller utvecklingen av studiestartsstödet. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2019. 
  2. Myndigheten ska följa upp satsningen på den högre bidragsnivån till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen. I uppföljningen ska myndigheten särskilt fokusera på om det högre bidraget har haft en rekryterande effekt till dessa utbildningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2019. 
  3. Myndigheten ska genomföra riktade informationsinsatser om villkoren för studiestartsstödet i syfte att bistå i arbetet med att öka antalet studerande med studiestartsstöd. Myndigheten ska redovisa det arbete som har genomförts för att utveckla och förstärka informationen om studiestartsstödet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2019. 
  4. Myndigheten ska i samverkan med Arbetsförmedlingen genomföra en riktad informationsinsats till målgruppen för det nya statliga körkortslånet i syfte att öka kännedom om lånet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2018. 
  5. Myndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Myndigheten ska vid nedanstående tillfällen även lämna prognoser över kreditreserven. 

17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, nyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2018. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna. 

Utgiftsprognoser för anslaget 1:4 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Utgiftsprognoser för anslaget 1:13 Lån till körkort inom utgiftsområde 14 ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden4 267 138
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)4 152 038
ap.2Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram (ram)115 100

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

ap.2 Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

Anslagsposten får belastas med utgifter för kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram enligt förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

 

1:2

Studiemedel (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden16 977 056
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)9 833 065
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)3 887 603
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)3 217 921
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)162 582
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)411 700
ap.2.7Studiebidrag, vissa lärarstuderande (ram)95 400
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)2 726 388
ap.4Tilläggsbidrag (ram)530 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst tio procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år och till vissa studerande i åldrarna 20–24 år som läser vidare efter introduktionsprogram i gymnasieskolan.

ap.2.7 Studiebidrag, vissa lärarstuderande

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas in till Pensionsmyndigheten.

Tilldelade medel motsvarar 3 081 276 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2019. Beloppet har minskats med 354 888 000 kronor på grund av det regleringsbelopp som Pensionsmyndigheten har fastställt för 2016 för anslagen 1:2 Studiemedel och 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk, båda anslagen inom utgiftsområde 15.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Avsättning för kreditförluster (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 894 352
ap.1Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013 (ram)542 000
ap.2Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014 (ram)1 337 352
ap.3Konstaterade förluster för återkrav (ram)15 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning till kreditreserv för att täcka konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti.

Anslagsposten ska belastas och medlen föras över till kreditreserven månadsvis i tolftedelar.

ap.2 Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka förväntade förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014 enligt studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten ska belastas och medlen ska föras över till kreditreserven månadsvis utifrån den procentuella förlustavsättningen beräknad på utlånat belopp för aktuell månad.

ap.3 Konstaterade förluster för återkrav

Anslagsposten får belastas med utgifter i fråga om avskrivning av återkrav som avser lån.

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden152 449
ap.1Statens utgifter för studiemedelsräntor (ram)152 449
ap.2Statens utgifter för räntor på återkrav (ram)0

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens utgifter för studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med statens utgifter när det gäller nedsättning av studiemedelsräntor för studielån upplånade efter 1988 enligt studiestödslagen (1973:349), studiestödslagen (1999:1395) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt för avgifter till Riksgäldskontoret.

ap.2 Statens utgifter för räntor på återkrav

Anslagsposten får belastas med statens ränteutgifter på lån för återkrav av studiemedel.

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)14 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)13 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
i teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

1:7

Studiestartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden440 000
ap.1Studiestartsstöd (ram)440 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Studiestartsstöd

Anslaget får användas för utgifter för studiestartsstöd och tilläggsbidrag. 

1:8

Centrala studiestödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden894 340
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)894 340

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp
ap.1207 601Inget0
ap.25 755Inget0
1:2 Studiemedel
ap.1491 653Inget0
ap.2.2160 896Inget0
ap.2.38 129Inget0
ap.2.520 585Inget0
ap.2.74 770Inget0
ap.30Inget0
ap.426 500Inget0
1:3 Avsättning för kreditförluster
ap.127 100Inget0
ap.266 867Inget0
ap.3750Inget0
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
ap.17 622Inget0
ap.20Inget0
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1696Inget0
ap.4.249Inget0
ap.54Inget0
1:7 Studiestartsstöd
ap.122 000Inget0
1:8 Centrala studiestödsnämnden
ap.144 7173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)300 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)228 700 000
- varav SPECIAL228 700 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudgeten i bilaga 1 gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2574 528
2019-02-2574 528
2019-03-2574 528
2019-04-2574 528
2019-05-2574 528
2019-06-2574 528
2019-07-2574 528
2019-08-2574 528
2019-09-2574 528
2019-10-2574 528
2019-11-2574 528
2019-12-2574 532
Summa894 340
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter256200805 0000805 000805 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens kostnader.  

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag för aviseringsavgifterna inom verksamheten för hemutrustningslån som beslutas av Centrala studiestödsnämnden enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.  

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Centrala studiestödsnämnden ska fastställa en procentsats som underlag för avsättning av medel för förväntad förlust i fråga om studielån som beräknas beviljas 2020. Procentsatsen ska ligga till grund för medelsberäkningen i myndighetens budgetunderlag för 2020.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Peter Edman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, JÄM, SF
Finansdepartementet, BA, DF, SFÖ, ESA
Arbetsmarknadsdepartementet, A, I
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Försäkringskassan
Konjunkturinstitutet
Kronofogdemyndigheten
Migrationsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Pensionsmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Statskontoret
Universitetskanslersämbetet
Överklagandenämnden för studiestöd
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting