Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2018-12-18
UD2018/20959/IU (delvis)
UD2018/21000/IU
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet170 000
ap.40Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet (ram)170 000

Villkor för anslag 1:1

ap.40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet ska ansvara för utlysning, beredning, bedömning, uppföljning och redovisning av stöd till svensk forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer, och projektbidrag för initiering av samarbeten och kunskapsutbyte mellan forskare i Sverige och forskare i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Verksamheten ska genomföras i enlighet med regeringens strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015-2021 avseende Vetenskapsrådet.

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Vetenskapsrådet ska vara öppet och transparent med verksamhet som finansieras av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Detta sker genom statistikrapportering till DAC och genom att dokument och resultat tillgängliggörs på Openaid.se. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samordnar denna rapportering och kommer att meddela tidpunkter och tillvägagångssätt.

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.4003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.40280 000166 00089 98624 0142023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Anders Troedsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet BA
Utrikesdepartementet EKO, RS
Utbildningsdepartementet F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret