Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 1

2018-12-21
N2018/05904/SUBT
N2018/05888/KLS (delvis)
N2018/01404/SUBT
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Post- och telestyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Post- och telestyrelsen ska redovisa användningen av de medel om        5 200 000 kronor som tillförts myndigheten för att utöva tillsyn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Av redovisningen ska särskilt framgå antal leverantörer av samhällsviktiga tjänster som anmält sig till myndigheten, om föreskrifter om säkerhetsåtgärder för den aktuella sektorn meddelats samt antal tillsynsärenden som utförts, inklusive antal förelägganden och sanktionsavgifter som beslutats. Myndigheten ska även redovisa antalet leverantörer av digitala tjänster som bedöms ingå i dess tillsynsansvar.

Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska redovisa sina främjandeinsatser avseende de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomför för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Jämställdhet

Post- och telestyrelsen ska redovisa hur den verksamhet som finansieras av anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till personer med funktionsnedsättning bidrar till att uppfylla målet för jämställdhetspolitiken.

Moderna beredskapsjobb i staten

Post- och telestyrelsen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

2

Organisationsstyrning

Bredbandsforums kansli

Post- och telestyrelsen ska ansvara för att det finns ett kansli vid myndigheten som stödjer arbetet i Bredbandsforum. Kansliet ska löpande rapportera till och samråda med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i sakfrågor.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

– den 17 januari

– den 15 februari

– den 2 maj

– den 29 juli

– den 25 oktober

2. Bredband

1.1 Uppföljning och analys

Post- och telestyrelsen ska löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet. Inom ramen för uppdraget ska Post- och telestyrelsen särskilt:

  1. Sammanställa länsstyrelsernas rapportering av hur arbetet med att främja bredbandsutbyggnaden i länet har genomförts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020.
  2. Följa och redovisa utnyttjandet av samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa behovet av bredbandsstöd för 2020–2021. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2020 och i uppdaterad form avseende utnyttjandet senast den 30 september 2019.
  3. Följa och redovisa tillgången till ersättningslösningar för telefoni och bredband för hushåll och företag som berörs av den pågående avvecklingen av kopparnätet samt vilka informationsinsatser som genomförs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 mars 2020.

1.2 Främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad

Post- och telestyrelsen ska verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet i enlighet med Sverige helt uppkopplat 2015 - en bredbandsstrategi (dnr N2016/08008/D). Inom ramen för detta uppdrag ska Post- och telestyrelsen även vidta åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad, ge stöd till relevanta myndigheter och affärsverk samt vid behov lämna förslag till åtgärder. Post- och telestyrelsen ska även:

  1. Leda en samverkansgrupp för det arbete med it-infrastruktur som länsstyrelserna och Tillväxtverket bedriver inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska regionala utvecklingsfonden, i enlighet med Sveriges åtagande genom partnerskapsöverenskommelse 2014–2020 med Europeiska kommissionen (kommissionens genomförandebeslut UF2014/68255). Arbetet i samverkansgruppen ska fokusera på stödgivningsfrågor, informationsspridning och kompetensutveckling. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda myndigheter samt Bredbandsforum. 
  2. Vara expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom områden som Post- och telestyrelsen som sektorsmyndighet ansvarar för. Detta innebär att Post- och telestyrelsen i denna roll ska bistå Statens jordbruksverk, Tillväxtverket och andra offentliga aktörer vid framtagande av t.ex. regelverk, riktlinjer och rutiner samt uppföljning.

För genomförandet av uppdraget får Post- och telestyrelsen disponera högst 2 000 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagspost 1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2020.

3. Uppföljning och analys av posttjänster

Post- och telestyrelsen ska göra en uppföljning och analys av utvecklingen på postmarknaden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2019.

4. Civilt försvar

Post- och telestyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

– Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

– Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

– Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag anges i bilagan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen50 122
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)50 122

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter i den mån dessa inte täcks av avgifter.

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet, säkerhetsskydd samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt vid höjd beredskap.

2 500 000 kronor får användas för uppgifter kopplade till förordningen (2018:476) om tillsyn enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen140 278
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)140 278

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för samt nödvändiga informationsinsatser för:

– Posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.

– Utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd.

– Befordran av blindskrift.

– Nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.

– Utvecklingsprojekt, inklusive innovationstävlingar samt andra insatser för ökad tillgänglighet och användbarhet inom it och elektronisk kommunikation, samt elektroniska tjänster.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 1 500 000 kronor användas för att genomföra studier av it-användning bland personer med funktionsnedsättningar för att komplettera Statistiska centralbyråns  undersökning Privatpersoners användning av datorer och internet, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 10 000 000 kronor användas till projektbidrag som beviljas efter ansökan till projekt av mindre betydelse, enligt kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, till organisationer som anordnar utbildningar för att personer med speciella behov ska kunna lära sig att använda it och elektroniska tjänster i syfte att åstadkomma social integrering av sårbara grupper. Med speciella behov avses personer som befinner sig i socioekonomiskt utsatta grupper samt personer som kan ha större inlärningssvårigheter, t.ex. äldre och nyanlända med låg utbildning.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 3 000 000 kronor användas för särskilda utredningar.

Av anslagsposten får medel även betalas ut engångsvis och i förskott till myndighet, annan offentlig aktör, företag eller organisation.

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen31 037
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)31 037

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten får användas för utgifter för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 2 och 3 §§ förordningen (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd. 

Anslagsposten får även användas till utgifter för Post- och telestyrelsens arbete med att stödja länsstyrelsernas utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser för grundläggande betaltjänster samt för post inklusive finansiellt stöd till länsstyrelser och samverkande myndigheter för deras utgifter för dessa insatser.

Av anslagsposten får 300 000 kronor användas för finansiering av Tillväxtverkets arbete med beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgång till grundläggande betaltjänster som ska ligga till grund för regionala kartläggningar och beslut enligt förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. Uppgiften följer av förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen146 014
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen (ram)46 014

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap.

Av anslagsposten får högst 4 800 000 kronor användas för utgifter för administration av åtgärderna.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för åtgärder samt samordningsinsatser för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer.

Av anslagsposten får 21 000 000 kronor användas för utgifter för bredbandskoordinatorer (dnr N2016/08066/D och dnr N2016/08067/D), varav högst 3 000 000 kronor för utgifter för administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får högst 2 014 000 kronor användas dels till insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster enligt förordningen om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet dels för utgifter för existerande telefonilösningar. Detta inkluderar även informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning.

Av anslagsposten får högst 200 000 kronor användas till förvaltning och underhåll för en webbportal med information om utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Av anslagsposten får 20 000 000 kronor användas till de åtgärder inom samhällsomfattande tjänster som krävs för genomförandet av en höjd nivå för funktionell tillgång till internet från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s. Detta ska ske i enlighet med förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. Åtgärder kan även vara administration, informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till utgifter för administration av åtgärder för att främja, analysera och stödja bredbandsutbyggnad.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen
ap.11 5033 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.14 208Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.3931Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 000Inget0
ap.21 380Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.1200 000120 00060 00020 0002022
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.345 00015 07215 54214 3862023
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.1240 00095 00085 00060 0002023
ap.230 00015 00010 0005 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 177
2019-02-254 177
2019-03-254 177
2019-04-254 177
2019-05-254 177
2019-06-254 177
2019-07-254 177
2019-08-254 177
2019-09-254 177
2019-10-254 177
2019-11-254 177
2019-12-254 175
Summa50 122
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation39 385-19 329233 000245 000-12 0008 056
Post320-1 67534 00035 000-1 000-2 355
Radioutrustning2 813-96010 00011 500-1 500353
Betrodda tjänster00757500
Utbyggnad av bredbandsnät-5 7015 4847 0007 0000-217
Summa36 817-16 480284 075298 575-14 5005 837
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Radioutrustning

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av radioutrustningslagen (2016:392) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Betrodda tjänster

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

För den del av verksamheten avseende betrodda tjänster som inte täcks av avgifter får Post- och telestyrelsen disponera medel från anslag 1:18 Myndigheten för digital förvaltning anslagspost 8 Gemensamma e-förv.projekt - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Utbyggnad av bredbandsnät

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Totalförsvar945300100 000100 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet.2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Avgiftsuttaget för 2019 fastställs enligt 47 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Post- och telestyrelsen ska betala totalt 715 250 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Helena Strömbäck
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L6 och SSK
Utrikesdepartementet/HI
Försvarsdepartementet/SUND
Socialdepartementet/FS och FST
Finansdepartementet/BA, FMA, K, KO och SFÖ
Miljö- och energidepartementet/MM
Kulturdepartementet/KA och MFI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Tillväxtverket
Försvarsmakten
Gotlands kommun
landstingen