Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2018-12-21
Fi2018/02453/S3
Fi2018/03199/S3
Fi2018/03673/S3 m.fl.
Se bilaga 1
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Skatteverket
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om Skatteverkets anslag (prop. 2018/19:1 utg.omr. 3, bet. 2018/19:SkU1, rskr. 2018/19:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Skatteverket.

VERKSAMHET

Skatteverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet. Allmänhet och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet och kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten
(prop. 2018/19:1 utg.omr. 3).

Skatteverkets uppgifter framgår bland annat i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skattefelet

Skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter (skattefelet) ska vara så liten som möjligt. Skatte- verket ska bedöma skattefelets storlek och i vilken grad skattefelet har förändrats.

Folkbokföringsfelet

Skatteverket ska bedöma folkbokföringsfelets storlek och redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket ska särskilt beskriva hur fel förebyggs och hur riskhante- ringen inom folkbokföringen stärks.

Riskhantering och kontrollverksamhet

Skatteverket ska redovisa hur kontrollresurserna i huvudsak har kon- centrerats till områden med hög risk. Skatteverket ska även beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att öka de preventiva effekterna på alla områden. Dessutom ska myndigheten analysera kontrollinsatsernas resultat.

Förstärkt arbete med att motverka skattebrott och skattefusk

Skatteverket ska i årsredovisningarna för 2017–2020 redovisa hur myn- digheten har arbetat, både på egen hand och i samverkan med Ekobrotts- myndigheten, för att förstärka och intensifiera arbetet med att bekämpa skattebrott, skattefusk och skatteundandraganden samt vilka effekter vidtagna åtgärder har fått. Vidare ska Skatteverket redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla samverkan med Ekobrottsmyndigheten på detta område.

Jämställdhetsintegrering

Skatteverket ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhets- integrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Verksamhetsutveckling

Skatteverket ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklings- insatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts.

Generella redovisningskrav

Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i Skatteverkets analyser. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

2

Organisationsstyrning

Sjukfrånvaro

Skatteverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft.

3

Uppdrag

Informationssäkerhet

Enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings- ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ansvarar varje myndighet för att de egna informationshanteringssystemen uppfyller sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Med utgångspunkt i Skatteverkets redovisning i februari 2018 av informationssäkerheten i verksamheten och med beaktande av rapporten Bevakningsansvariga myndigheters informations- och cybersäkerhet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ska Skatteverket redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för att hantera identifierade brister. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartement) senast den 1 april 2019.

Civilt försvar

Skatteverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:
– Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
– Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för sam- verkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
– Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Moderna beredskapsjobb i staten

Skatteverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognos- kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.
17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Skatteverket framgår av bilaga 2.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket7 569 094
ap.1Skatteverket (ram)7 569 094

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatteverkets förvaltningsutgifter, varav 20 000 000 kronor har avsatts för utökning av verksamheten i Kiruna.
  2. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens och Forskar- skattenämndens verksamhet samt för Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). 
  3. Anslagsposten får användas för ersättningsbelopp enligt 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning samt kostnader för skiljemannaför- farande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 30 000 000 kronor får belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas.
  4. Anslagsposten får användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och sär- skild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxerings- värden m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1227 0723 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)925 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)704 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudgeten i bilaga 3 gäller som riktlinje för angivna investeringar (tusental kronor).

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25630 758
2019-02-25630 758
2019-03-25630 758
2019-04-25630 758
2019-05-25630 758
2019-06-25630 758
2019-07-25630 758
2019-08-25630 758
2019-09-25630 758
2019-10-25630 758
2019-11-25630 758
2019-12-25630 756
Summa7 569 094
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna23 100-987372 454391 536-19 0823 031
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet3 609-15458 19661 178-2 982473
Intäkter från Kronofogdemyndigheten för levererat verksamhetsstöd00215 000215 00000
SPAR27 22610 40041 00047 000-6 00031 626
Summa53 9359 259686 650714 714-28 06435 130
Offentligrättslig verksamhet
ID-kort0064 00064 00000
Namnärenden-575717 00017 00000
Summa-575781 00081 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsintäkter
Meddelat förhandsbesked i tax.frågor m.m.28110050050000
Ansökningsavgifter avseende äktenskapsregistret2511007 5007 50000
Ansökningsavgifter avseende europeiskt arvsintyg25110040040000
Summa008 4008 40000
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Skatteverket får använda statens centralkonto i Riksbanken för:

– stöd enligt förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb, stöd enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktions- anställningar och stöd enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställ- ningsstöd under tiden tills medel för stöden lämnats från Arbetsförmedlingen,
– stöd enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd under tiden tills medel för stödet lämnats från Trafikverket, och
– stöd enligt lagen (1991:1047) om sjuklön under tiden tills medel för stödet lämnats från Försäkringskassan.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Cecilia Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Justitiedepartementet, SSK och Å
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet OFA/ESA och SFÖ
Socialdepartementet, JÄM
Arbetsmarknadsdepartementet, SV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Skatteutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Trafikverket
Valmyndigheten

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 8, 2018-12-21

Diarienummerförteckning

Fi2018/02453/S3
Fi2018/03199/S3
Fi2018/03673/S3
Fi2018/03710/S3
Fi2018/03834/S3 (delvis)