Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2018-12-21
N2018/05898/SUBT N2018/05888/KLS(delvis) N2018/01249/SUBT N2018/02766/SUBT N2018/05593/SUBT
Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens väg- och transportforskningsinstitut.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Tjänsteexport

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som myndigheten har bedrivit.

3

Uppdrag

1. Pågående uppdrag

I bilaga 1 redovisas Statens väg- och transportforskningsinstituts pågående uppdrag.

2. Prognoser

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

3. Moderna beredskapsjobb i staten

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut54 181
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)49 181
ap.2Nationellt kunskapscentrum om cykel (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Medlen från anslagsposten får användas för utgifter för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får användas för forskning och medfinansiering av Statens väg- och transportforskningsinstituts deltagande i EU-projekt.

ap.2 Nationellt kunskapscentrum om cykel

Medlen från anslagsposten får användas för att täcka kostnader för verksamhet vid nationellt kunskapscentrum om cykel under 2019.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.11 4763 %0
ap.21493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Statens väg- och transportforskningsinstitut disponerar under budgetåret 2019 en låneram om 45 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår 25 000 000 kronor.

Investeringsplan

Investeringsplanen i bilaga 2 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 515
2019-02-254 515
2019-03-254 515
2019-04-254 515
2019-05-254 515
2019-06-254 515
2019-07-254 515
2019-08-254 515
2019-09-254 515
2019-10-254 515
2019-11-254 515
2019-12-254 516
Summa54 181
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut
1:9 ap.2Nationellt kunskapscentrum om cykel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Verksamhet
Uppdragsverksamhet4 79310033 25033 1501004 993
Tjänsteexport-108502 8502 80050-8
Summa4 68515036 10035 9501504 985
Belopp angivna i tkr

Villkor

Tjänsteexport

Statens väg- och transportforskningsinstitut får mot avgift bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i myndighetens instruktion eller i annan förordning. Institutet får besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten ska särredovisas. Av redovisningen ska framgå bl.a. uppdragsintäkternas andel av Statens väg- och transportforskningsinstituts totala intäkter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut omfattas av avgiftsförordningen (1992:191). Institutet får dock med undantag från 25 a § nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av externa medel (avgift och bidrag) i verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Luftfartsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statskontoret
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen