Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2018-12-20
U2018/04029/GV
U2018/04751/BS (delvis)
U2018/04756/S
Statens skolverk
106 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens skolverk
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Statens skolverk ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Uppdrag som har getts i tidigare regleringsbrev

1. Prognoser

Statens skolverk ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

2. Informationsinsats om vägar in i lärar- och förskolläraryrkena

Statens skolverk ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR) genomföra en informationsinsats som tydliggör vägarna in i lärar- och förskolläraryrkena och lärar- och förskollärarutbildningarna. Insatsen ska omfatta tillgängliga reguljära såväl som kompletterande utbildningsalternativ. Insatsen kan bygga vidare på den genomförda informationskampanjen ”För det vidare” (U2010/07661/S, U2012/06128/S). Uppdraget ska redovisas årligen till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober.

3. Ändringar i Handels- och administrationsprogrammet 

Skolverket ska med utgångspunkt i Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) lämna förslag till vissa justeringar inom handels- och administrationsprogrammet. Skolverket ska:

 • lämna förslag till justerade examensmål och justeringar i programstrukturen i enlighet med utredningens förslag att avveckla inriktningen administrativ service, och därför föreslå ett nytt namn för programmet,
 • överväga och vid behov föreslå hur kurser från inriktningen administrativ service i stället kan ingå i något eller flera av de nationella programmen,
 • överväga och vid behov föreslå justering av befintliga ämnen och kurser inom programmet för att svara mot handelsbranschens behov, och
 • överväga och vid behov fatta beslut om att vissa handelskurser ska kunna ingå i programfördjupningen på andra program.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2019.

4. Insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser 

Statens skolverk ska i enlighet med propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (prop. 2017/18:195) och beslutade ändringar i skollagen (2010:800)

 • i nationella kartläggningsmaterial för förskoleklassen samt i nationella bedömningsstöd och prov för lågstadiet tydliggöra skillnaden mellan formuleringarna i 3 kap. 4 § skollagen om att det finns en indikation på att eleven inte kommer att nå de där angivna kunskapskraven och formuleringen om att det kan befaras att eleven inte kommer att uppnå de angivna kunskapskraven,
 • lämna förslag till ändringar i de läroplaner som berörs av lagförslagen, och
 • revidera de material som finns för stöd och kompetensutveckling som påverkas av förslagen i propositionen samt vid behov utforma nya.

Skolverket ska inhämta synpunkter och kunskaper från Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra relevanta myndigheter, organisationer och berörda målgrupper. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Skolverket ska lämna en delredovisning av uppdraget avseende förslag om ändringar i berörda läroplaner till regeringen(Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2019. Resterande delar ska redovisas senast den 14 juni 2019 till regeringen  (Utbildningsdepartementet).

5. Ändring i förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statens skolverk ska utarbeta ett förslag till ändring av förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar i syfte att skapa ett mer hållbart och rättssäkert system för de svenska utlandsskolorna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

6. Digitalisering

Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen inom skolväsendet och med att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration. Arbetet ska utgå från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S). I arbetet ska även ingå att följa upp målen i strategin och vilket genomslag digitaliseringsstrategin får i verksamheterna. Skolverket ska föra en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting om arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) årligen senast den sista februari.

7. Utvärdering av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling - förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Statens skolverk ska utvärdera förordningens konstruktion och ändamålsenlighet vad avser förordningens bestämmelser om ansökningsförfarandet och beslutsprocessen samt möjligheten till kontroll och uppföljning. I detta ingår bl.a. att undersöka hur huvudmännens benägenhet att ta del av bidraget påverkas av ansökningsförfarandet, beslutsprocessen och övriga villkor samt vilken administration som bidraget ger upphov till. Utvärderingen ska fokusera särskilt på det villkor som något förenklat innebär att huvudmannen under bidragsåret inte får sänka de egna kostnaderna för personal i förskoleklassen eller undervisning och elevhälsa i grundskolan och vilka konsekvenser villkoret får för huvudmännen. Utvärderingen ska vidare omfatta Skolverkets möjlighet att följa upp efterlevnaden av villkoret. Skillnader mellan olika typer av huvudmän ska särskilt beaktas. Skolverket ska vid behov föreslå nödvändiga förordningsändringar. En delredovisning ska ske senast den 11 januari 2019. Ytterligare en delredovisning som innefattar beslutsprocessen ska ske senast den 26 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 14 augusti 2019. Skolverket ska även hålla Regeringskansliet löpande informerat om sitt arbete med ansökningar, beslut och uppföljning enligt förordningen.

8. Insatser mot sexuella trakasserier

Statens skolverk ska i syfte att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier genomföra insatser för att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019.

9. Insatser för bättre samverkan

Statens skolverk ska tillsammans med Arbetsförmedlingen stödja och underlätta samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen på lokal nivå om övergång till studier i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kan till exempel röra gemensam planering för individen, studiemotiverande insatser, tillgång till relevant information och tillgång till relevanta stödåtgärder och vägledning. I uppdraget ingår också att se över om det finns hinder för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommuner, och om möjligt föreslå hur Arbetsförmedlingen och Skolverket kan minska dessa. Syftet med uppdraget är att främja fler övergångar från arbetslöshet till studier inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. En gemensam redovisning ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019.

10. Goda exempel på sfi kombinerad med yrkesutbildning

Statens skolverk ska samla in och sprida goda exempel på hur svenska för invandrare (sfi) kan kombineras med yrkesutbildningar, inklusive lärlingsutbildningar, inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Syftet med uppdraget är att ta fram goda exempel som kommuner och utbildningsanordnare kan använda för att utveckla sitt arbete med utbildningskombinationer. Det kan t.ex. handla om kombinationer som visat på bättre genomströmning i utbildningen, högre utbildningskvalitet, snabbare progression och färre avhopp. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2019.

11. Översyn av läroplaner

Statens skolverk ska analysera om och vid behov föreslå hur undervisningen i kunskapsområdet sex och samlevnad i det obligatoriska skolväsendet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen bättre kan stödjas genom förtydliganden i läroplanerna för skolformerna. Arbetet med uppdraget ska syfta till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i sex- och samlevnadsundervisningen och ta sin utgångspunkt i bl.a. vad som framkommit i Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisning (dnr 2016:11445). I uppdraget ska Skolverket särskilt beakta att frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi omfattas av sex- och samlevnadsundervisningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2019.

12. Fler yrkeslärare

Statens skolverk ska genomföra insatser som bidrar till att stärka tillgången på yrkeslärare i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Skolverket ska redovisa genomförda insatser till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

13. Utvärdering av försöksverksamhet med branschskolor 

Statens skolverk ska utvärdera försöksverksamheten med branschskolor, bl.a. i vilken utsträckning dessa har bidragit till att tillgång till yrkesutbildning inom små yrkesområden som efterfrågas på arbetsmarknaden förbättras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2021.

14. Etablering för elever med funktionsnedsättning

Statens skolverk ska, i samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Myndigheten för delaktighet, ta fram och genomföra en informations- och fortbildningssatsning med fokus på att minska de etableringssvårigheter som unga med intellektuell funktionsnedsättning möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som dessa ungdomar kan få. Insatsen bör riktas mot huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt annan berörd personal i gymnasiesärskolan, däribland yrkeslärare. Särskilt fokus bör läggas på hur kontakter med arbetslivet kan knytas genom det arbetsplatsförlagda lärandet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 28 maj 2021.

15. Bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

För att underlätta huvudmännens kartläggning av tidigare utbildning och kunskaper, inklusive yrkeserfarenhet, hos nyanlända elever i gymnasieåldern ska Statens skolverk ta fram stöd. Uppdraget ska genomföras med stöd av UHR. Statens skolverk ska delredovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

16. Stöd för utveckling av introduktionsprogram

För att öka progressionen och skapa bättre möjligheter för elever på introduktionsprogram att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning ska Statens skolverk, mot bakgrund av vad som föreslagits i betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77), stödja huvudmän och rektorer i att stärka gymnasieskolans introduktionsprogram genom s.k. introduktionsprogramsutvecklare. Skolverket ska delredovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

17. Informationsinsats om anställning i skolan genom befintliga arbetsmarknadsåtgärder

Statens skolverk ska under åren 2018–2020 genomföra en informationsinsats om möjligheterna att anställa stödpersonal inom skolans område genom befintliga arbetsmarknadsåtgärder. Skolverket ska inhämta synpunkter och erfarenheter från Arbetsförmedlingen. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

18. Förbereda insamling och publicering av ekonomisk information på enhetsnivå

Statens skolverk ska förbereda insamling och publicering av ekonomisk information på enhetsnivå utifrån vad som anges i betänkandet Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66). Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet.

19. Kulturskolecentrum

Statens skolverk ska bistå Statens kulturråd med kunskap och erfarenheter i fråga om kulturskolecentrum. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet.

20. Fler behöriga lärare i samiska

Statens skolverk ska utveckla, tillgängliggöra och finansiera uppdragsutbildningar för att öka graden av behöriga lärare i samiska. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget.

21. Försöksverksamhet med yrkesprov

Skolverket ska genom en försöksverksamhet under perioden 2018–2021 utveckla och praktiskt pröva om yrkesprov kan bidra till att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans, samverkan mellan skola och arbetsliv och tydliggöra vad utbildningarna leder till. Försöksverksamheten bör genomföras i samverkan med branscher och i dialog med de nationella programråden. Försöksverksamheten ska utvärderas. Försöksverksamheten med yrkesprov ska även pröva om utvecklingen av proven kan bidra till att underlätta validering för elever inom vuxenutbildningen eller för nyanlända elever med tidigare yrkes- eller utbildningserfarenhet, utreda om det är möjligt och lämpligt att utveckla yrkesdelprov på delar av en gymnasial yrkesutbildning och om gymnasiearbetet bör ersättas med yrkesprov. Skolverket ska delredovisa uppdraget årligen senast den 1 april till regeringen (Utbildningsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

22. Utbildning för handledare och stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet

Statens skolverk ska fortsätta insatserna att genomföra utbildning för handledare och stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Information om utbildningen ska riktas mot både huvudmän och mot arbetsplatser som tar emot lärlingar och andra elever på arbetsplatsförlagt lärande. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2021.

23. Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Statens skolverk ska, i fråga om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheten, redovisa resultatet av de åtgärder som har vidtagits för att möta de utvecklingsbehov som myndigheten har identifierat. I uppdraget ingår även att redovisa de nya utvecklingsbehov som har identifierats. Skolverket ingår i det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat under perioden 2017–2019. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019 samt slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 20 december 2019.

24. Insatser för att förbättra elevhälsan

Statens skolverk ska genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2019.

25. Tekniksprånget

Uppdraget att genomföra Tekniksprånget återges i regeringsbeslut den 18 oktober 2012 (U2012/05580/GV). Uppdraget har ändrats i regleringsbrevet för 2017 respektive 2018 så att återrapporteringen endast ska göras en gång årligen, senast den 1 mars, och endast avse utvecklingen av Tekniksprånget. En slutredovisning ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2020.

26. Verksamhetsnära insatser för att förebygga avhopp från gymnasieskolan

Statens skolverk ska genomföra verksamhetsnära insatser riktade direkt till huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan, i enlighet med regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF). Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2019.

27. Representera Sverige i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

Statens skolverk ska vara Sveriges representant i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande.
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2020.

28. Fortbildning av personal inom förskoleklass och fritidshem till följd av läroplansförändringar 

Statens skolverk ska kartlägga och analysera behovet av fortbildning för personal som är verksamma i förskoleklass och fritidshem utifrån de nya avsnitten i berörda läroplaner. Med utgångspunkt från behovet ska olika fortbildningsinsatser genomföras under 2017–2019. Insatserna ska riktas mot de olika personalkategorierna i verksamheten. Viss fortbildning ska riktas mot förskollärare i förskoleklass inom områdena språk och kommunikation samt matematiska resonemang och uttrycksformer. Skolverket ska senast den 15 december 2019 redovisa till regeringen (Utbildningsdepartementet) vilka fortbildningsinsatser som har genomförts och bedöma om avsedda effekter har nåtts.

29. Utvärdering av försöksverksamhet 

Statens skolverk ska genomföra en utvärdering av den försöksverksamhet som regleras i förordningen (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2020.

30. Implementering av förslagen i propositionen Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux 

Statens skolverk ska genomföra insatser för att implementera förslagen i propositionen Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (prop. 2016/17:5). En utvärdering av implementeringen ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 24 april 2019.

31. Utformning av en webbaserad utbildning för lärare och förskollärare som återvänder till yrket

Statens skolverk ska utforma en webbaserad utbildning som syftar till att ge lärare och förskollärare som återvänder till yrket möjlighet att uppdatera sina kunskaper när det gäller de styrdokument som gäller i svensk skola och förskola. Utfallet av utbildningen ska följas upp och analyseras. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 18 december 2020.

32. Fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning

Statens skolverk ska genomföra fortbildningsinsatser för främst studie- och yrkesvägledare för att förbättra kvaliteten inom vägledningen. Fortbildningsinsatserna ska inriktas mot att utveckla studie- och yrkesvägledningen med särskilt fokus på ökade kunskaper om arbetsmarknaden. Insatserna ska vidare fokusera på att stärka jämställdhetsperspektivet för att bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. Fortbildningen ska främst gälla studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan men kan också omfatta studie- och yrkesvägledningen inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Arbetet ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 15 mars och slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 20 december 2019.

33. Moderna beredskapsjobb i staten

Statens skolverk ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 153 663
ap.1Statens skolverk (ram)1 153 663

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens skolverk

Anslagsposten får användas för Statens skolverks förvaltningsutgifter.

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 161 311
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)3 118 811
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)42 500
Disponeras av Kammarkollegiet5 000
ap.1Till Kammarkollegiets disposition (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet6 000
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får användas för utgifter med anledning av den uppgift som Sveriges Kommuner och Landsting har om stöd till insatser i svenska kombinerat med öppen förskola (U2018/01282/S) med högst 5 000 000 kronor. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Sveriges Kommuner och Landsting. Utbetalningen ska göras engångsvis. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2019. Outnyttjade medel ska återbetalas senast den 1 februari 2020.

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Anslagsposten får användas för utvecklingsarbete, kompetensutveckling och internationella studier enligt nedan angivna villkor. 

Villkor som avser uppdrag givna i särskild ordning

 1. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (2016–2020) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre skola (U2015/05665/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 2 000 000 kronor.
 2. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem (U2008/02648/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 102 100 000 kronor.
 3. För utgifter med anledning av fortbildningssatsningen i språk-, läs- och skrivutveckling (U2013/07215/S, U2016/05733/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 151 000 000 kronor. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Av medlen får högst 12 500 000 kronor användas för administration. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2018/03106/S).
 4. För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2018/03106/S) samt förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 56 000 000 kronor. Medel får användas för administration, uppföljning och utvärdering i enlighet med uppdraget. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter med anledning av fortbildningssatsningen i språk-, läs- och skrivutveckling (U2013/07215/S, U2016/05733/S).
 5. I enlighet med regeringsbeslut den 27 februari 2014 (U2014/01602/S m.fl.) ska Statens skolverk betala ut 3 300 000 kronor till Linköpings universitet för uppdraget att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik.
 6. Högst 251 500 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska (U2018/00404/S) och uppdraget om samverkan för bästa skola (U2015/03357/S, U2017/00301/S).
 7. För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (U2017/01236/GV) får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.
 8. För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan (U2018/02959/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor.

 Villkor som avser uppdrag givna i regleringsbrev

 1. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om fortbildning av främst studie- och yrkesvägledare får myndigheten belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor.
 2. För utgifter med anledning av uppdraget om att kartlägga och analysera behovet av fortbildning för personal som är verksamma i förskoleklass och fritidshem utifrån ändringar i berörda läroplaner samt att genomföra olika fortbildningsinsatser får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor.

Villkor som avser förordningar

 1. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden får Statens skolverk belasta anslagsposten med 42 000 000 kronor.
 2. För utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram får Statens skolverk belasta anslagsposten med 482 000 000 kronor.
 3. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 119 200 000 kronor.
 4. För utgifter i enlighet med förordningen (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 12 400 000 kronor.
 5. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 66 000 000 kronor. Av medlen får högst 1 100 000 kronor användas för administration.
 6. För utgifter i enlighet med förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum får Statens skolverk belasta anslagsposten med 25 500 000 kronor.
 7. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid får myndigheten belasta anslagsposten med 388 600 000 kronor. Av dessa medel får 363 600 000 kronor fördelas till huvudmän. Vidare får 25 000 000 kronor fördelas till ideella läxhjälpsorganisationer.
 8. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov får myndigheten belasta anslagsposten med 205 700 000 kronor. Av dessa medel får 47 000 000 kronor användas för bidrag för elever som går i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Vidare får 56 000 000 kronor användas för att ytterligare förstärka undervisningen under skollov för elever på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram så att eleverna kan beviljas mer undervisningstid. Vidare får 14 000 000 kronor användas för lovsimskola.
 9. För utgifter i enlighet med 4 § förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 20 000 000 kronor. Av medlen får högst 700 000 kronor användas för administration.
 10. För utgifter i enlighet med 3 a § förordningen om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 15 000 000 kronor.
 11. För utgifter för branschernas arbete med att stimulera intresset hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare i enlighet med 6 a § förordningen om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor.
 12. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända får Statens skolverk belasta anslagsposten med 34 000 000 kronor.
 13. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av medlen får högst 500 000 kronor användas för administration.
 14. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser samt för speciallärarutbildning inom uppdraget till Statens skolverk att fortsatt svara för Lärarlyftet II (U2018/00504/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 525 500 000 kronor. Av dessa medel ska 150 000 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och 375 500 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning och fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser samt för speciallärarutbildning inom uppdraget att fortsatt svara för Lärarlyftet II.
 15. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram får Statens skolverk belasta anslagsposten med 300 000 000 kronor.
 16. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 14 000 000 kronor.
 17. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor.
 18. För utgifter i enlighet med förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor får Statens skolverk belasta anslagsposten med 4 000 000 kronor.

 Övriga villkor

 1. Högst 4 000 000 kronor får användas för elevers deltagande i och för anordnande av internationella vetenskapstävlingar.
 2. Medel under anslagsposten får användas för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.
 3. För utgifter i samband med European Language Label, Europeisk språkutmärkelse, får myndigheten belasta anslagsposten med 100 000 kronor.
 4. Statens skolverk ska betala ut 500 000 kronor till vardera Stockholms universitet och Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi respektive fysik.
 5. Statens skolverk ska betala ut 1 700 000 kronor till Göteborgs universitet för verksamheten Nationellt centrum för matematikutbildning i syfte att stimulera den ämnesdidaktiska forskningen inom matematik och sprida dess resultat.
 6. För utgifter för utbildning i språk-, läs- och skrivutveckling för förskollärare i förskolan, inom ramen för nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, får Statens skolverk belasta anslagsposten med 1 000 000 kronor.
 7. För utgifter med anledning av insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft får Statens skolverk belasta anslagsposten med 5 000 000 kronor.
 8. För att möjliggöra förskola för språkutveckling får Statens skolverk belasta anslagsposten med 100 000 000 kronor. Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Högst 15 000 000 kronor av medlen under anslagsposten ska betalas ut till WorldSkills Sweden, varav 5 000 000 kronor till tävlingsverksamheten och 10 000 000 kronor till arbetet med att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

För utgifter i enlighet med förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan och för upphandling av tjänster för att stödja entreprenörskap inom skolväsendet får Statens skolverk belasta anslagsposten med 11 500 000 kronor. 

Statens skolverk ska efter rekvisition betala ut 3 500 000 kronor till NTA Skolutveckling ekonomisk förening för arbetet med skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla. Skolverket ska redovisa användningen av medlen. Outnyttjade medel ska återbetalas till Skolverket senast den 31 mars 2020.

Statens skolverk ska betala ut 700 000 kronor till ämneslärarorganisationer. 

Statens skolverk ska efter rekvisition betala ut 1 000 000 kronor till den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för att genom besök i skolor berätta om samernas språk och kultur. Ej använda medel ska återbetalas till Skolverket senast den 31 mars 2020.

Övriga medel ska användas för:

 • bidrag till elevorganisationer i form av verksamhetsstöd,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete när det gäller uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 69, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk233 753
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)233 753

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2019 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2019 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2019Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun3613 864 000
Kristianstads kommun3513 479 000
Stockholms kommun3011 553 000
Umeå kommun187 552 000

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 301 elever och totalt verksamhetsstöd till 96 524 798 kronor för 2019,
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för vårterminen 2019 ska uppgå till 2 362 171 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Södermanlands läns landsting enligt avtal mellan staten och Södermanlands läns landsting om utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 595 000
ap.1Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram)3 288 000
ap.2Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram)79 000
ap.3Mindre barngrupper i förskolan (ram)1 228 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m

För utgifter i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 2 788 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning får Statens skolverk, avseende fritidshemmet, belasta anslagsposten med högst 500 000 000 kronor.

ap.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

ap.3 Mindre barngrupper i förskolan

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk188 220
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)27 660
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m. (ram)110 560
ap.3Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd (ram)50 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning:  

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik, och
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning.

Utbetalningarna ska efter rekvisition ske under månaderna februari och september 2019 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Göteborgs och Stockholms kommuner om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning med följande belopp:

 • 5 376 000 kronor till Göteborgs kommun för förberedande dansarutbildning,
 • 5 376 000 kronor till Stockolms kommun för förberedande dansarutbildning, och 
 • 12 681 000 kronor till Stockholms kommun för yrkesdansarutbildning.

Utbetalning ska ske i februari 2019.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Stockholms kommun för internatboende för elever på dansarutbildning med högst 3 425 000 kronor. Utbetalning ska ske i februari 2019 efter rekvisition.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m.

Anslagsposten får belastas med kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Anslagsposten får belastas med kostnader för statsbidrag enligt 16 och 18 §§ förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna för bidragsåret 2019. Belopp som avses i 18 § ska utgöra 61 300 kronor per årselevplats.

Anslagsposten får belastas med kostnader för statsbidrag till kommuner, landsting eller enskilda huvudmän för elever från nordiska länder enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen och 7 kap. 6–8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. För elever i gymnasieskolan ersätts huvudmännen med det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har belutats för utbildningen enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har beslutats enligt 5 kap. 18 § samma förordning uppräknat med skolindex t.o.m. 2018. Från och med 2019 ska beloppet inte räknas upp med skolindex. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate gäller det belopp som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet i riksprislistan. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits i riksprislistan reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För yrkesdansarutbildning enligt förordningen om dansarutbildning ska det belopp som avses i 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen motsvara anordnarens självkostnad. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 53 400 kronor per 800 verksamhetspoäng.  

När det gäller ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning utbetalas medlen av Statens skolverk till Kammarkollegiet efter faktura.

När det gäller statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor  ska belopp som avses i 33 § punkten 1 respektive 7 § första stycket första strecksatsen i nämnda förordningar för bidragsåret 2019 utgöra 85 500 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2012 gäller det belopp per elev och program som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För utbildning som leder fram till International Baccalaurate ska det belopp som avses i 33 § punkten 2 förordningen om riksinternatskolor respektive 7 § första stycket första strecksatsen förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan) för naturvetenskapsprogrammet. För elev som har påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2012 ska statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 13 kap. 9 § gymnasieförordningen utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 33 § punkterna 3 a och 3 b förordningen om riksinternatskolor respektive 7 § första stycket andra och tredje strecksatserna förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor ska för bidragsåret 2018 utgöra 61 300 kronor samt 16 700 kronor per elev i gymnasieutbildning och 13 200 kronor per elev i grundskoleutbildning.

För statsbidrag enligt förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever ska belopp som avses i 7 § nämnda förordning för bidragsåret 2019 utgöra 42 400 kronor per termin och elev. Anslagsposten får även belastas med kostnader för statsbidrag enligt 8 § nämnda förordning.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

ap.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd

För utgifter i enlighet med förordningen (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd får Statens skolverk belasta anslagsposten med 50 000 000 kronor.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk105 257
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)105 257

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 (U1995/2060/Gru). Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2019 utgöra 14 750 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam enligt regeringsbeslut den 4 december 2003 (U2003/1402/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2019 utgöra 14 750 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid Dubai International Academy i Förenade Arabemiraten enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (U2011/3012/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2019 utgöra 14 750 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid QSI International School of Papa i Ungern enligt regeringsbeslut den 28 juni 2012 (U2012/1746/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2019 utgöra 14 750 kronor per elev.

Bidrag lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2019 utgöra 14 750 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Denna ersättning ska tillföras respektive betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelsen den 19 februari 2014 mellan Sverige och Finland om samarbete på utlandsundervisningens område ska betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island. 

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska betalas ut till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Statens skolverk och berörda parter.

Europaskolorna

Medel under anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till  personal som är anställd av Statens skolverk vid Europaskolorna.

Utvecklingsarbete

Av medlen under anslagsposten får högst 1 200 000 kronor användas för Statens skolverks utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har genomförts.

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk326 526
ap.1Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram)326 526

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

För utgifter i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande får Statens skolverk belasta anslagsposten med 90 000 000 kronor för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av myndigheten enligt uppdrag till Statens skolverk att fortsatt svara för Lärarlyftet II (U2018/00504/S).

Anslagsposten får belastas med högst 194 500 000 kronor för förstärkning av medel för utbildning som avser svenska som andraspråk enligt förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Det ska vara fråga om utbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Dessa medel får även användas för utgifter i enlighet med förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Av medlen ska  100 000 000 kronor i första hand användas enligt 10 § nämnda förordning och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen och 94 500 000 kronor i första hand användas enligt 11 § samma förordning och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen. De utgifter för utbildning som statsbidrag fördelas för enligt de nämnda paragraferna ska vara utgifter för utbildning enligt förordningen om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. Statens skolverk ska genom överenskommelser med universitet och högskolor erbjuda utbildning som avser svenska som andraspråk.

Anslagsposten får belastas med högst 20 000 000 kronor för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att utveckla rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap enligt uppdrag (U2015/03528/S) och enligt förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer.

Anslagsposten får belastas med högst 2 000 000 kronor för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att utveckla, tillgängliggöra och finansiera uppdragsutbildningar i samiska.

Anslagsposten får belastas med 10 000 000 kronor för utgifter för fortbildning av förskollärare för att ge behörighet att undervisa i lågstadiet. Medlen får användas efter beslut av regeringen.

1:13

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk2 712 422
ap.1Statligt stöd till vuxenutbildning (ram)2 712 422

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Statligt stöd till vuxenutbildning

Anslagsposten får belastas med högst 2 037 500 000 kronor för utgifter för bidrag enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, varav minst 100 000 000 kronor får avse utgifter för yrkesvuxutbildning för elever inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Anslagsposten får belastas med högst 295 000 000 kronor för lärlingsutbildning inom ramen för förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, varav 50 000 000 kronor avser utgifter för lärlingsutbildning för elever inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Anslagsposten får belastas med högst 200 000 000 kronor för bidrag till utbildning för personer med tidsbegränsad anställning inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård enligt förordningen om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete.

Anslagsposten får belastas med högst 126 922 000 kronor för bidrag för förarutbildningar enligt förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Anslagsposten får belastas med högst 50 000 000 kronor för bidrag för lärcentrum enligt förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum.

Totalt 3 000 000 kronor ska betalas ut till Region Gotland som bidrag till kommunal yrkesutbildning utöver de medel som avsatts för statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk14 707
ap.2Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar (ram)14 707

Villkor för anslag 1:14

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar

Statens skolverk ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 600 000 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget betalas ut under mars och oktober 2019 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 10 000 000 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för utbildningsverksamheten. Bidraget ska betalas ut under januari 2019.

1:16

Fler anställda i lågstadiet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 971 000
ap.1Fler anställda i lågstadiet (ram)1 971 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Fler anställda i lågstadiet

Anslagsposten får belastas av Statens skolverk för utgifter i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning, exklusive det som avser fritidshemmet och bidragsramen enligt 8 § tredje stycket.

1:19

Bidrag till lärarlöner (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 457 100
ap.1Bidrag till lärarlöner (ram)4 457 100

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Bidrag till lärarlöner

För utgifter enligt förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier får myndigheten belasta anslagsposten med 3 000 000 000 kronor.

För utgifter enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare får myndigheten belasta anslagsposten med 1 442 000 000 kronor.

Anslagsposten får belastas med högst 15 100 000 kronor för medel till utbildningsbidrag enligt förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Statens skolverk ska efter rekvisition från Umeå universitet betala ut medel till de anordnande lärosätena. Rekvisition av medel för de studenter som deltar i utbildningen under våren 2019 ska lämnas senast den 1 april 2019. Skolverkets beslut ska omfatta hela året. Utbetalning av medel ska göras senast i april 2019 respektive september 2019. Outnyttjade medel ska återbetalas till Skolverket senast den 1 februari 2020.

1:21

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 500 000
ap.1Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (ram)3 500 000

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Anslagsposten får belastas av Statens skolverk för utgifter i enlighet med förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk11 000
ap.16Särskilda utgifter inom universitet och högskolor – del till Skolverket (ram)11 000

Villkor för anslag 2:64

ap.16 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor – del till Skolverket

Medel under anslagsposten ska användas för en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn, det så kallade Tekniksprånget.

Högst 11 000 000 kronor får utbetalas till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i enlighet med avtal med IVA enligt uppdraget (U2012/5580/GV) om genomförande av Tekniksprånget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.134 6093 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.20Inget0
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.10Inget0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.10Inget0
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.10Inget0
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.20Inget0
1:16 Fler anställda i lågstadiet
ap.10Inget0
1:19 Bidrag till lärarlöner
ap.10Inget0
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
ap.10Inget0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.160Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.31 008 068475 395262 633270 0402025
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.3414 000414 000

2020
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1215 000136 25045 00033 7502022
1:16 Fler anställda i lågstadiet
ap.1985 500985 500

2020
1:19 Bidrag till lärarlöner
ap.12 221 0002 221 000

2020
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
ap.13 500 0003 500 000

2020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)173 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)57 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2596 139
2019-02-2596 139
2019-03-2596 139
2019-04-2596 139
2019-05-2596 139
2019-06-2596 139
2019-07-2596 139
2019-08-2596 139
2019-09-2596 139
2019-10-2596 139
2019-11-2596 139
2019-12-2596 134
Summa1 153 663
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Legitimation för lärare och förskollärare2552-83 690-25 02016 89542 711-25 816-134 526
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Anna Dammert
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, REV
Socialdepartementet, SF, FST, FS, JÄM
Finansdepartementet, BA, OFA K, OFA SFÖ, OFA ESA
Utbildningsdepartementet, UF, F, GV, UH
Miljö- och energidepartementet, S
Näringsdepartementet, HT FF, HT HL, HT RTS, HT D, NV KSR, NV FÖF, NV DL
Kulturdepartementet, KO, KL, DISK, D
Arbetsmarknadsdepartementet, A, I, SV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Forum för levande historia
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Malmö universitet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens kulturråd
Statens medieråd
Statens skolinspektion
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Svenska institutet
Tillväxtverket
Umeå universitet
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet
Göteborgs kommun
Kristianstads kommun
Krokoms kommun
Lessebo kommun
Malmö kommun
Mjölby kommun
Nybro kommun
Piteå kommun
Stockholms kommun
Umeå kommun
Örebro kommun
Södermanlands läns landsting
Friskolornas riksförbund
Grennaskolan Riksinternat
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Lundsbergs skola
Samernas Utbildningscentrum
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting