Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 11

2018-12-21
N2018/05923/SUN
N2018/05911/KLS (delvis)
N2018/05255/SUN m.fl.
Se bilaga 1
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 23, bet. 2018/19:MJU2, rskr. 2018/19:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:24

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande598 164
ap.1Forskningsstöd (ram)598 164

Villkor för anslag 1:24

ap.1 Forskningsstöd

1. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

2. Anslaget ska finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, revision, verksamhetsrelaterade it-system, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. 250 000 kronor ska betalas ut till Sveriges lantbruksuniversitet för stöd till utgivningen av den vetenskapliga tidskriften Rangifer. Sveriges lantbruksuniversitet ska redovisa till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (forskningsrådet) hur medlen använts. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse. Vidare ska 580 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för verksamhet som utvecklar forskningsbiblioteket vid akademin i syfte att främja forskning för en hållbar utveckling inom de areella näringarna. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien ska redovisa till forskningsrådet hur medlen använts. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse. 

3. Anslaget ska finansiera stöd till forskning rörande ekologisk produktion med minst 12 000 000 kronor.

4. Anslaget ska finansiera stöd till samfinansierad forskning med minst 41 500 000 kronor inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet m.m.

Stöd till samfinansierad skogsforskning ska efter rekvisition utbetalas till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och stiftelsen.

Stöd till samfinansierad jordbruks- och miljöteknisk forskning ska efter rekvisition utbetalas till RISE Research Institutes of Sweden AB, enheten för Jordbruk och livsmedel, i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Verksamhet inom växtförädlingsområdet vid Sveriges lantbruksuniversitet ska finansieras med 4 000 000 kronor förutsatt att universitetet medfinansierar verksamheten. Stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet får utbetalas för forskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning. Stöd om 2 000 000 kronor ska efter rekvisition utbetalas till offentligt privat partnerskap för växtförädling som bedrivs inom ramen för Nordiska minsterrådet.

Stöd till samfinansierad forskning inom trädgårdsområdet får betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och företrädare för näringen.

5. Anslaget ska finansiera stöd till samfinansierad forskning och utveckling med minst 23 000 000 kronor för ett produktionsinriktat forskningsprogram för jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft samt hästforskning. Stöd till hästforskning ska omfatta minst 3 000 000 kronor. Stöd till programmet ska utbetalas enligt avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning respektive Stiftelsen Hästforskning.

6. Av anslaget ska minst 12 000 000 kronor användas för forskning om djurskydd. Utlysning och utvärdering ska ske efter samråd med Statens jordbruksverk.

7. Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor användas för utveckling av djurskyddsbefrämjande åtgärder. Beviljande av medel ska ske efter samråd med Statens jordbruksverk.

8. Av anslaget ska högst 2 000 000 kronor användas för att bidra till svenska laboratoriers deltagande i valideringsprojekt av alternativa metoder till djurförsök som organiseras av EU:s referenslaboratorium och som omfattas av uppdragsbeskrivningen för valideringslaboratorier (EU-NETVAL). Beviljande av medel ska ske efter samråd med Vetenskapsrådet.

9. Av anslaget ska minst 100 000 000 kronor finansiera forskning inom området skogsråvaror och biomassa.

10. Av anslaget ska 37 500 000 kronor avsättas för strategiska innovationsområden (SIO) i enlighet med regeringens proposition 2012/13:30 och regeringens proposition 2016/17:50.

11. Av anslaget ska högst 500 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för administrativa kostnader i samarbetet mellan Sverige och Finland i projektet Tandem Forest Values. Forskningsrådet ska dessutom utbetala medel till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för postdoktjänster i enlighet med avtal mellan finansiärerna i Tandem Forest Values. Forskningsrådet ska verka för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten inom samarbetet.

12. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

1:25

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 177
ap.1Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (ram)1 177

Villkor för anslag 1:25

ap.1 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1. Av anslaget ska 1 177 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Redovisning av verksamheten ska göras till forskningsrådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.117 944Inget0
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.11 700 000600 000600 000500 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Forskningsrådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 700 000 000 kronor 2020–2025. Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Markus Hed
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Utbildningsdepartementet, GV, UH och F
Miljö- och energidepartementet, NM och KE
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen Hästforskning
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV 11, 2018-12-21

Diarienummerförteckning

N2018/05923/SUN
N2018/05911/KLS (delvis)
N2018/05255/SUN
N2018/01557/SUN