Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2018-12-21
Ku2018/02282/LS (delvis)
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057
169 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:107).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Diskrimineringsombudsmannen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Inom ramen för uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Diskrimineringsombudsmannen redovisa de insatser som myndigheten genomfört samt en bedömning av uppnådda resultat. Myndigheten ska även redovisa vilka insatser som koordinerats och genomförts tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk. Vidare ska samverkan med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter redovisas. För 2019 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande myndighet.

 

Jämställdhetsintegrering

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

 

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Diskrimineringsombudsmannen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen om att genomföra en kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam.
Regleringsbrev för 20181 mars 2019
Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen att fortsätta den kommunikationssatsning som myndigheten genomfört inom ramen för det uppdrag som Myndigheten för delaktighet i samarbete med Diskriminerings-
ombudsmannen hade i uppdrag att genomföra under åren 2015-2017.
S2015/2415/FST samt regleringsbrev för 2018I samband med årsredovisning för 2018

Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m.

A2016/00216/A och A2017/00238/A

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019
Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018.
Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret 15 januari 2019
Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen att ta emot personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019-2020 m.m.
A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021
Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.
Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021
Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier m.m.
Ku2018/00556/DISK1 april 2019

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen124 311
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)124 311
Disponeras av Kammarkollegiet673
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)673

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Anslagsposten får användas för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningsutgifter.

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Nämnden mot diskriminering.

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finansieras även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.13 7293 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2510 359
2019-02-2510 359
2019-03-2510 359
2019-04-2510 359
2019-05-2510 359
2019-06-2510 359
2019-07-2510 359
2019-08-2510 359
2019-09-2510 359
2019-10-2510 359
2019-11-2510 359
2019-12-2510 362
Summa124 311
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Anna Schölin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Socialdepartementet/JÄM
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/KO
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden mot diskriminering
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statskontoret