Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 6:1
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:1

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet40 629
ap.8Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (ram)20 500
ap.9Övriga åtgärder (ram)20 129
Disponeras av Folkhälsomyndigheten83 000
ap.5Insatser för genomförande av ANDT-strategi (ram)78 000
ap.12Insatser för att förebygga spelberoende (ram)5 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län42 000
ap.2Tillsyn (ram)12 000
ap.3Länsstyrelsernas ANDT-samordning (ram)30 000

Villkor för anslag 6:1

ap.2 Tillsyn

Länsstyrelsen i Örebro får använda 12 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 25 februari 2016 (dnr S2016/01458/FS) angående förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016–2020.

ap.3 Länsstyrelsernas ANDT-samordning

Länsstyrelsen i Örebro får använda 24 000 000 kronor under 2019 i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av ANDT-samordnare. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 000 000 kronor vardera till övriga länsstyrelser.

Länsstyrelsen i Örebro får använda 6 000 000 kronor under 2019 i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. för vidare fördelning till länsstyrelserna för verksamhet som ANDT-samordnarna bedriver.

ap.5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi

Folkhälsomyndigheten får använda 9 500 000 kronor under 2019 i enlighet med förordningen (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande varav 6 000 000 kronor angående preventiva insatser inom tobaksområdet och 3 500 000 kronor angående insatser inom spelområdet.

Folkhälsomyndigheten får använda 15 000 000 kronor under 2019 i enlighet med förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel.

Folkhälsomyndigheten får använda 18 500 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:5 den 11 februari 2016 (dnr S2016/01028/FST) angående att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (ANDT-strategin).

35 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folkhälsomyndigheten för att fördela medel till utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

ap.8 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Regeringen beslutar avsätta 20 500 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:20 från den 18 december 2017 (dnr S2017/01362/FS). Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor:

  • Medlen ska användas under 2019.
  • Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2020.
  • Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019.
  • Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.
  • Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet.

ap.9 Övriga åtgärder

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 29 september 2016 (S2016/06128/FS) angående att följa konsekvenserna av ändringar i lagen om utbyte av sprutor och kanyler samt utveckla systematisk och samordnad uppföljning av sprututbytesverksamheter i Sverige. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senaste den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 9 Övriga åtgärder.

Länsstyrelsen i Örebro får använda 3 500 000 kronor under 2019 i enlighet med regleringsbrev för 2019 avseende Länsstyrelsen i Örebro län angående att stödja införandet av lagändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende spelmissbruk. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 9 Övriga åtgärder. 

Folkhälsomyndigheten får använda 5 000 000 kronor under 2019 för att möjliggöra en snabbare klassificering av nya psykoaktiva substanser i enlighet med proposition 2017/18:221. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 9 Övriga åtgärder.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.12 Insatser för att förebygga spelberoende

5 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folkhälsomyndigheten för insatser för att förebygga spelproblem.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Ullalena Hæggman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementents budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Länsstyrelsen i Örebro län
Riksgäldskontoret
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning