Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2018-12-18
UD2018/20959/IU(delvis)
UD/2018/20987/EC
Riksgäldskontoret
Olof Palmes gata 17
103 74 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap 3 Garantiavgifter
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret2 109
ap.3Garantiavgifter (ram)2 109
ap.3.1Garantiavgifter ODA-länder (ram)207
ap.3.2Garantiavgifter icke ODA-länder (ram)1 902

Villkor för anslag 1:1

ap.3.1 Garantiavgifter ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i ODA-länder.

ap.3.2 Garantiavgifter icke ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i icke ODA-länder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.3.103 %0
ap.3.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IU, RS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen