Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:26

2018-12-20
Ku2018/02248/LS (delvis)
Statens konstråd
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens konstråd
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens konstråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskild redovisning

Statens konstråd ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

  • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
  • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
  • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk, och
  • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsring

Statens konstråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens konstråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Sveriges genomförande av Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för i vilken utsträckning som dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Jämställdhetsintegrering

Statens konstråd ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

 

3

Uppdrag

Prognoser 2019-2022

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Statens konstråd ska i uppföljningssyfte senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöerRegleringsbrev för 20181 oktober 2020
Kulturverksamhet i vissa bostadsområdenRegleringsbrev för 20181 mars 2019
Offentlig konst som kulturarvRegleringsbrev för 20181 juni 2019
Uppdrag om hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten byggerKu2018/01350/KO15 september 2020
Främjande av samtidskonstens spridning och utveckling i hela landetRegleringsbrev för 2018Årligen i samband med årsredovisningen
Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

A/2016/00216/A A/2017/00238/A

15 januari 2019

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.Fi/2016/00386/ESA

15 januari 2019

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi/2018/01701/ESA

1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A/2018/00925/A

1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd31 241
ap.1Statens konstråd (ram)31 241

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Statens konstråd

Anslaget får användas för Statens konstråds förvaltningsutgifter.

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd42 947
ap.1Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (ram)42 947

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Anslagsposten får användas för Statens konstråds utgifter för gestaltning av den gemensamma miljön.

Anslagsposten ska användas för direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för Statens konstråds konstprojekt.

Anslagsposten får belastas med högst 12 400 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
4:1 Statens konstråd
ap.19373 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.11 288Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)986
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 603
2019-02-252 603
2019-03-252 603
2019-04-252 603
2019-05-252 603
2019-06-252 603
2019-07-252 603
2019-08-252 603
2019-09-252 603
2019-10-252 603
2019-11-252 603
2019-12-252 608
Summa31 241
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Tanja von Brünken
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Statens centrum för arkitektur och design
Statens kulturråd