Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 4

2018-12-21
N2018/05916/SUN
N2018/05911/KLS (delvis)
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 23, bet. 2018/19:MJU2, rskr. 2018/19:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens veterinärmedicinska anstalt.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Statens veterinärmedicinska anstalt:

– ska redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att natrurresurserna används hållbart.

– ska redovisa användningen av de medel om 22 000 000 kronor, som tillförts myndigheten för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

Antibiotikaresistens

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

3

Uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

Statens veterinärmedicinska anstalt ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

2. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Statens veterinärmedicinska anstalt ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

– Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

– Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

– Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

3. Utgiftsprognoser

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes 

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

Pågående uppdrag anges i bilagan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt145 938
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)145 938

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. Statens veterinärmedicinska anstalt ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens veterinärmedicinska anstalt ska betala totalt 133 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

2. Av anslaget ska 22 000 000 kronor användas för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.14 3783 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)38 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2512 162
2019-02-2512 162
2019-03-2512 162
2019-04-2512 162
2019-05-2512 162
2019-06-2512 162
2019-07-2512 162
2019-08-2512 162
2019-09-2512 162
2019-10-2512 162
2019-11-2512 162
2019-12-2512 156
Summa145 938
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet11 565-2 600159 600163 200-3 6005 365
Tjänsteexport5 254-4008 3008 700-4004 454
Summa16 819-3 000167 900171 900-4 0009 819
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA
Miljö- och energidepartementet, S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Statskontoret