Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 3

2018-12-21
N2018/05915/SUN
N2018/05911/KLS (delvis)
N2018/05763/DL m.fl.
Se bilaga 1
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Livsmedelsverket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 23, bet. 2018/19:MJU2, rskr. 2018/19:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Livsmedelsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering


Livsmedelsverket ska:

– Redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att, inom ramen för sitt ansvarsområde, uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. Indikatorer eller andra bedömningsgrunder som beskriver utvecklingen mot målet ska redovisas.

– Redovisa användningen av de medel om 10 000 000 kronor, som tillförts myndigheten för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

– Redovisa förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och driva företag. I redovisningen ska åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt, smartare regelverk och hur myndigheten arbetar med service, effektivitet och bemötande redovisas.

– Redovisa arbetet med att på företags begäran vid export utfärda intyg angående material i kontakt med livsmedel.

– Redovisa myndighetens insatser för att motverka livsmedelsfusk samt vilka effekter vidtagna åtgärder på området har haft.

– Redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

– Redovisa användningen av de medel om 9 000 000 kronor som tillförts myndigheten för att utöva tillsyn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Av redovisningen ska särskilt framgå antal leverantörer av samhällsviktiga tjänster som anmält sig till myndigheten, om föreskrifter om säkerhetsåtgärder för den aktuella sektorn meddelats samt antal tillsyner som utförts, inklusive antal åtgärdsföreläggande och sanktionsavgifter som beslutats.

- Redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

- Redogöra för och bedöma hur myndighetens verksamhet har bidragit till att, inom sitt ansvarsområde, uppfylla de av riksdagen fastlagda målen för livsmedelsstrategin – det övergripande målet samt tillhörande mål för strategins strategiska områden.  Rapporteringen ska baseras på indikatorer eller andra bedömningsgrunder.

3

Uppdrag

1. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Livsmedelsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

2. Moderna beredskapsjobb

Livsmedelsverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

3. Utgiftsprognoser

Livsmedelsverket ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes 

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:14

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket255 463
ap.1Livsmedelsverket (ram)255 463

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Livsmedelsverket

1. Av anslaget får minst 200 000 kronor användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Livsmedelsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Livsmedelsverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

3. Av anslaget får minst 5 000 000 kronor användas för arbete med att underlätta export av livsmedel och jordbruksvaror.

4. Av anslaget får minst 15 000 000 kronor användas för att genomföra olika åtgärder för att modernisera och effektivisera den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar t.ex. genom innovativa och digitala lösningar.

5. Av anslaget får minst 10 000 000 kronor användas för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

6. Av anslaget får högst 3 700 000 kronor användas för verksamheten för den nationella vattenkatastrofgruppen.

7. Av anslaget får högst 9 000 000 kronor användas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det s.k. NIS-direktivet. 

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket2 000
ap.2Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Livsmedelsverket (ram)2 000

Villkor för anslag 1:15

ap.2 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Livsmedelsverket

1. Livsmedelsverket får använda högst 2 miljoner kronor för genomförande av uppdraget att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land (dnr N2017/07504/JM).

1:26

Nedsättning av slakteriavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket107 237
ap.1Nedsättning av slakteriavgifter (ram)107 237
ap.2Tillfällig nedsättning 2018 (ram)0

Villkor för anslag 1:26

ap.1 Nedsättning av slakteriavgifter

1. Av anslaget ska 13 944 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen, inklusive godkännanden av anläggningar, vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

2. Av anslaget ska 93 293 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen av slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:14 Livsmedelsverket
ap.17 6633 %0
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.20Inget0
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)275 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2530 392
2019-02-2530 392
2019-03-2530 392
2019-04-2530 392
2019-05-2530 392
2019-06-2530 392
2019-07-2530 392
2019-08-2530 392
2019-09-2530 392
2019-10-2530 392
2019-11-2530 392
2019-12-2530 388
Summa364 700
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1Livsmedelsverket
1:15 ap.2Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Livsmedelsverket
1:26 ap.1Nedsättning av slakteriavgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Gränskontroll-1 414-41411 90013 648-1 748-3 576
Myndighetsärenden1 915134501 163-7131 215
Kontroll av livsmedelsanläggningar8 847-2 751144 762152 021-7 259-1 163
Kontroll av restsubstanser-3161 11419 27118 5407311 529
Kontroll av bekämpningsmedel4 303-1 3029 64010 777-1 1371 864
Kontroll av kontaminanter exklusive dioxiner8843101 3551 282731 267
Dioxinkontroll733-3371 0241 446-422-26
Summa14 952-3 367188 402198 877-10 4751 110
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet7185638 4078 791-384897
Tjänsteexport
Tjänsteexport3441 3405 5235 2193041 988
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna för kontroll av slakteri- och vilthanteringsanläggningar ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara ur livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Utrikesdepartementet, HI
Socialdepartementet, JÄM och FST
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Miljö- och energidepartementet, KE
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV 3, 2018-12-21

Diarienummerförteckning

N2018/05915/SUN
N2018/05911/KLS (delvis)
N2018/05763/DL
N2018/05039/SUN
N2018/01436/SUN (delvis)
N2018/01181/SUN (delvis)
N2018/01025/SUN
N2017/01583/SUN (delvis)
N2016/06128/SUN