Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2018-12-20
U2018/03009/GV
U2018/04338/GV
U2018/04751/BS (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för yrkeshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Yrkeshögskolan

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska andelen outnyttjade platser inom yrkeshögskolans utbildningar.

Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Myndigheten ska redovisa erfarenheter från arbetet med ansökningsprocessen för nivåplacering av kvalifikationer enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande samt vilka informations- och stödinsatser myndigheten har genomfört med anledning av förordningen. 

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Vid varje prognos ska även redovisas volymer uttryckt i antal årsplatser. 

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Försöksverksamhet med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Myndigheten ska ansvara för en försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Försöksverksamheten ska dimensioneras för ca 160 utbildningsplatser fördelade på två utbildningsomgångar. Myndigheten ska inom ramen för försöksverksamheten bl.a. analysera om utbildningarna kräver nationellt likvärdigt innehåll. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera försöksverksamheten. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och aktörer. Myndigheten ska redovisa arbetet med och omfattningen av försöksverksamheten i sin årsredovisning. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den  8 april 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan116 749
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)116 749

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för myndighetens förvaltningsuppgifter.

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan2 471 501
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)2 471 501

Villkor för anslag 1:14

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

2. Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan.

3. Anslagsposten får belastas med högst 365 000 kronor för främjande av studerandes inflytande när det gäller utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

4. Anslagsposten får belastas med högst 157 945 000 kronor för utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

5. Anslagsposten får belastas med högst 40 000 000 kronor för utgifter för statligt stöd för utbildningar till trafikflygare inom yrkeshögskolan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.13 5023 %0
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.11123 575Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.118 200 0002 800 0002 600 0002 800 0002026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-259 729
2019-02-259 729
2019-03-259 729
2019-04-259 729
2019-05-259 729
2019-06-259 729
2019-07-259 729
2019-08-259 729
2019-09-259 729
2019-10-259 729
2019-11-259 729
2019-12-259 730
Summa116 749
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)-284-200300450-150-634
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)

Myndigheten får disponera ansökningsavgiften från den verksamhet som anges i 2 § 8 förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, dvs. att pröva frågor enligt förordningen om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsfinansierad verksamhet
Uppdragsverksamhet2552-77060600-77
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Malin Mendes
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, FST ÄFG, JÄM
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet, UF, UH
Näringsdepartementet, HT RTS
Arbetsmarknadsdepartementet, A, I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Universitets- och högskolerådet
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:8, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

U2018/03009/GV
U2018/04338/GV
U2018/04751/BS (delvis)
U2018/04769/GV