Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2018-12-21
Ku2018/02248/LS(delvis)
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 5113
121 17 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för tillgängliga medier
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2017/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för tillgängliga medier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsintäkter

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för i vilken utsträckning som dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030. 

3

Uppdrag

Prognoser 2019-2022

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 25 oktober

Alla väljare

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” – www.allavaljare.se, med lättläst nyhetsinformation i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Verksamheten ska särskilt inriktas mot grupper av röstberättigade med lågt deltagande i tidigare allmänna val såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. För ändamålet får Myndigheten för tillgängliga medier använda högst 800 000 kronor från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati. Myndigheten ska engångsvis rekvirera medlen från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i myndighetens årsredovisning för 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 2 mars 2020. 

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheten för tillgängliga medier ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Nyhetstidningen 8 Sidors lokalisering

I syfte att värna ett fortsatt oberoende för den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor får Myndigheten för tillgängliga medier i uppdrag att göra det möjligt för tidningens redaktion att även fortsättningsvis bedriva sin verksamhet i lokaler i Stockholmsområdet. Verksamheten får omfatta högst fem årsarbetskrafter. Uppdraget ska vara avslutat senast den 31 december 2019 och redovisas i myndighetens årsredovisning för 2019.  

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö. Uppdraget gavs 25 januari 2018 och lokaliseringen ska vara avslutad 31 december 2019.

Ku2018/00099/MFSlutredovisas 31 mars 2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

A2016/00216/A

A2017/00238/A

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier123 182
ap.1Myndigheten för tillgängliga medier (ram)123 182

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Myndigheten för tillgängliga medier

Anslaget får användas för Myndigheten för tillgängliga mediers förvaltningsutgifter.

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier44 956
ap.1Stöd till taltidningar (ram)44 956

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med förordningsbestämmelser om statligt stöd till taltidningar (2013:9).

2. Medlen under anslaget utbetalas av Myndigheten för tillgängliga medier i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Medlen får användas för utgifter för produktion och distribution av taltidningar.

4. Av anslaget får högst 8 000 000 kronor användas för löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
ap.13 6953 %0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.11 348Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 796
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillgängliga mediers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2510 265
2019-02-2510 265
2019-03-2510 265
2019-04-2510 265
2019-05-2510 265
2019-06-2510 265
2019-07-2510 265
2019-08-2510 265
2019-09-2510 265
2019-10-2510 265
2019-11-2510 265
2019-12-2510 267
Summa123 182
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillgängliga mediers disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Myndigheten för tillgängliga medier
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Jon Dunås
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/HT/D
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens servicecenter