Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Barnombudsmannen ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

1. Barnombudsmannen har i uppdrag att under perioden 2017–2019 stödja kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter inom centrala verksamhetsområden (S2016/07874/FST). Barnombudsmannen har också i uppdrag att under samma period stödja särskilt berörda statliga myndigheter i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i myndigheternas verksamhet. Myndigheterna är Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens skolverk, Migrationsverket samt Statens institutionsstyrelse (S2016/07875/FST). Även Statens skolinspektion, Inspektionen för vård och omsorg, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Inspektionen för socialförsäkringen ska under perioden 2018–2019, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med pågående uppdrag (S2016/07875/FST). Uppdraget ska redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2020 till regeringen, Socialdepartementet. 

2. Barnombudsmannen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018Regeringsbeslut A2016/002 16/ATill Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut A2018/00925/ATill Statskontoret 2019-04-04, 2020-04-01 samt 2021-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016-2018

Regeringsbeslut Fi2016/003 86/ESA

Till Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESATill Statskontoret 2019-04-04, 2020-04-01 samt 2021-01-15

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen25 851
ap.1Barnombudsmannen (ram)25 851

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.17753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 154
2019-02-252 154
2019-03-252 154
2019-04-252 154
2019-05-252 154
2019-06-252 154
2019-07-252 154
2019-08-252 154
2019-09-252 154
2019-10-252 154
2019-11-252 154
2019-12-252 157
Summa25 851
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Johanna Aurell Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för socialförsäkringen
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statskontoret
Statens skolinspektion
Statens institutionsstyrelse
Statens skolverk