Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
15

2018-12-20
Fö2018/00075/ESL (delvis)
Fö2018/00267/SUND
Fö2018/00268/SUND m.fl.
Se bilaga 1
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
164 40 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognos

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli 

25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Ramanslag)

Disponeras av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten10 995
ap.1SIUN - del till SIUN (ram)10 995

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ap.13293 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25916
2019-02-25916
2019-03-25916
2019-04-25916
2019-05-25916
2019-06-25916
2019-07-25916
2019-08-25916
2019-09-25916
2019-10-25916
2019-11-25916
2019-12-25919
Summa10 995
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1SIUN - del till SIUN

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndighetens bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Jonas Brännström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Statens servicecenter
Försvarsunderrättelsedomstolen
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 15, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2018/00075/ESL (delvis)
Fö2018/00267/SUND
Fö2018/00268/SUND
Fö2018/00408/SUND
Fö2018/01443/ESL (delvis)