Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2018-12-21
A2018/02002/A
A2018/01994/SV
(delvis)
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:13 Lån till körkort
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2018/19:AU2, rskr. 2018/19:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:13

Lån till körkort (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden151 466
ap.1Lån till körkort (ram)151 466

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Lån till körkort

Anslagsbeloppet får användas enligt förordningen (2018:1118) om körkortslån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:13 Lån till körkort
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Lån till körkort
ap.1114 00099 0007 5007 5002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Marwin Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet, GV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret