Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 4:5
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen39 400
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)8 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)11 000
ap.9Nationella kunskapscentra (ram)15 200
ap.11Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen (ram)5 200
Disponeras av Boverket695 500
ap.10Investeringsstöd (ram)695 500
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd36 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)36 000
Disponeras av Kammarkollegiet902 090
ap.8Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet (ram)902 090
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län4 500
ap.4Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)4 500

Villkor för anslag 4:5

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2019 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor får användas till pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av 3§ förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt 13§ samma förordning.

ap.4 Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro

Medlen får användas under 2019 av länsstyrelserna för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder och förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2019 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. Av dessa medel får 2 000 000 kronor fördelas som grundbidrag i enlighet med förordningen.

ap.8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet

1. 1 200 000 kronor får användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen ska utbetalas engångsvis mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019.

2. 15 500 000 kronor får användas under 2019 för arbetet med Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC) i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 19 mars 2015 (dnr S2015/02039/FST). Av dessa medel får Stockholms läns äldrecentrum rekvirera 6 220 000 kronor, Region Skåne rekvirera 5 075 000 kronor, Kompetenscentrum Blekinge rekvirera 2 610 000 kronor och Primärvården Nordanstig rekvirera 1 595 000 kronor. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1). Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

2. 2 000 000 kronor får användas av E-hälsomyndigheten under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 12 april 2018 (dnr S2018/02375/FST) i ett uppdrag om nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Nationella kunskapscentra

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 7 maj 2015 (dnr S2015/03491/FST) i ett uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Socialstyrelsen får i enlighet med ovanstående regeringsbeslut under 2019 fördela 5 700 000 kronor till Svenskt Demenscentrum och 9 500 000 kronor till Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Socialstyrelsen. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 9 Nationella kunskapscentra. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1). Villkoren samt blanketter för slutrapport och rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

ap.10 Investeringsstöd

395 500 000 kronor får användas under 2019 för utgifter i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

300 000 000 kronor får användas under 2019 för utgifter för trygghetsbostäder i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

500 000 kronor får användas av Boverket för eget arbete kopplat till förordningarna.

ap.11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen

1. 1 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 för att finansiera Sveriges andel av den verksamhet som bedrivs av Nordens Välfärdscenter (NVC).

2. 4 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med uppdrag nr. 2 om E-hälsa under avsnitt Uppdrag/Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018. 

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen får användas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) under 2019 i enlighet med uppdraget om Forskning inom äldreområdet i Fortes regleringsbrev för 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.2ram
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.10830 000277 000277 000276 0002023
ap.1270 00035 00035 000
2021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Länsstyrelserna
Kompetenscentrum Blekinge
Primärvården i Nordanstig
Region Skåne
Stockholms läns äldrecentrum
European center for social welfare policy
Svenskt demenscentrum
Nationellt kompetenscentrum anhöriga