Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2018-12-21
S2018/06064/RS (delvis)
Jämställdhetsmyndigheten
Box 73
424 65 Angered
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Jämställdhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa vilka prioriteringar som gjorts och bedöma vilka resultat som uppnåtts i förhållande till respektive jämställdhetspolitiskt delmål.

2

Organisationsstyrning

Uppdrag att förbereda avvecklingen av Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten ska förbereda avveckling av myndigheten så att den kan upphöra den 31 december 2019 mot bakgrund av riksdagens beslut (rskr. 2018/19:106). Myndigheten ska senast den 31 januari 2019 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna ett underlag med beräknade kostnader avseende avvecklingen, där kostnaderna för myndighetens uppgifter och uppdrag framgår.

3

Uppdrag

Uppdrag enligt förordning

Myndigheten ska fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering och förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Prognoser

Myndigheten ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheterRegeringsbeslut U2014/07490/JÄM2019-03-31
Jämställdhetsintegrering i universitet och högskolorRegleringsbrev 20182019-03-31 samt slutredovisning 2020-03-31
Uppföljning av de jämställdhetspolitiska målenRegleringsbrev 20182019-10-01
Våldsförebyggande arbeteRegleringsbrev 20182019-12-31
Uppdrag om sexuella trakasserierRegleringsbrev 20182019-10-31
Uppdrag att främja ekonomisk jämställdhet och levnadsvillkoren för kvinnor med funktionsnedsättningRegleringsbrev 20182019-04-15
Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivetRegeringsbeslut A2017/02422/ARM
Utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnorRegeringsbeslut S2018/01831/JÄM (delvis)Delredovisning 2019-03-31, Slutredovisning 2020-03-31
Uppdrag angående effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickorRegeringsbeslut S2018/03926/JÄMDelredovisning 2019-06-01, Slutredovisning 2020-09-01
Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheterRegeringsbeslut Ku2018/01458/DISKDelredovisning 2019-02-22, Slutredovisning 2020-02-22
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktikRegeringsbeslut Fi2018/01701/ESATill Statskontoret 2019-04-01,
2020-04-01 samt 2021-01-15
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktikRegeringsbeslut A2018/00925/A

Till Statskontoret 2019-04-01,
2020-04-01 samt 2021-01-15

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:2

Jämställdhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten41 085
ap.1Jämställdhetsmyndigheten (ram)41 085

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Jämställdhetsmyndigheten

Från anslagsposten finansieras Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsutgifter för att fullfölja ingångna åtaganden och för att avveckla myndigheten.

3:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Från anslagsposten finansieras utgifter för statsbidrag för kvinnors organisering i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:2 Jämställdhetsmyndigheten
ap.103 %0
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.128 16328 163

2020
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Jämställdhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-256 847
2019-02-256 847
2019-03-256 847
2019-04-256 848
2019-05-256 848
2019-06-256 848
Summa41 085
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Jämställdhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Jämställdhetsmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsintäkter
3.1 Beräknad budget för avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras001 5001 50000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Linda Österberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/ESA/SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Kulturdepartementet/D/DISK
Socialdepartementet/FST/SAM
Utbildningsdepartementet/UF/UH
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statskontoret
Uppsala universitet