Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2018-12-18
UD2018/03889/KH
UD2018/20959/IU (delvis)
UD2018/21010/KH
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 Sandöverken
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndigande om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Folke Bernadotteakademin (FBA) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

FBA ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Informationssäkerhet

FBA ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Riktade insatser i länderna inom det Östliga partnerskapet

FBA ska bidra till att stärka samarbetet mellan EU och utvalda länder och områden inom det Östliga partnerskapet med inriktning på
rättstatsstärkande verksamhet, EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och reform av offentlig förvaltning, där FBA har en
komplementär roll i förhållande till andra svenska myndigheter. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet   (Utrikesdepartementet).

3

Uppdrag

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

FBA ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. En rapport om myndighetens genomförande av den nationella handlingsplanen ska lämnas i samband med årsredovisningen. Myndigheten ska därutöver bland annat genom ett redaktörskap stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i framtagandet av Sveriges rapport avseende genomförande och uppföljning av handlingsplanen.

Inrapportering av statistik till Sida i enlighet med DAC:s direktiv

FBA erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Moderna beredskapsjobb i staten

FBA ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Utgiftsprognoser

FBA ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin112 800
ap.4Biståndsverksamhet (ram)112 800

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Strategin för hållbar fred

Minst 15 miljoner kronor får användas till genomförandet av strategin för hållbar fred, inklusive stöd för internationella forskararbetsgrupper. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

FBA ska inom ramen för strategin i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) förvalta, utveckla och genomföra verksamhet med det svenska medlingsnätverket för kvinnor, vars medlemmar utses av regeringen. 

FBA ska inom ramen för strategin prioritera följande nationella situation: Syrien.

Strategiverksamhet för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete

Medlen får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Mali, Colombia, Irak, Afghanistan, Myanmar, Palestina och Somalia samt Afrika söder om Sahara. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier. Medlen kan användas till förvaltningskostnader direkt kopplade till strategigenomförandet.

För en ökad flexibilitet under strategiperioden medges FBA att inom ramen för tilldelade medel för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete överstiga alternativt understiga det totala strategibeloppet i en samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Fördelning av medel till organisationer

Medlen får användas för stöd till svenska civilsamhället i syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt i Sverige och globalt kring frågor som rör internationell fredsfrämjande verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och icke-spridning; FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. 

Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag till svenska organsationer och stiftelser som verksamhetsstöd eller projektstöd. Myndigheten ska föredela dessa jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA.

Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA.

Valobservation

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenska medborgare. Regeringen fattar särskilda beslut för ändamålet. Vissa förberedelser inför en insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Internationella avtal

FBA får förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella ändringar av eller säga upp befintliga avtal för verksamhet som bedrivs inom ramen för myndighetens uppdrag i Sveriges strategier för internationellt utvecklingssamarbete.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin125 302
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)125 302

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.43 3843 %0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.13 7593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2510 442
2019-02-2510 442
2019-03-2510 442
2019-04-2510 442
2019-05-2510 442
2019-06-2510 442
2019-07-2510 442
2019-08-2510 442
2019-09-2510 442
2019-10-2510 442
2019-11-2510 442
2019-12-2510 440
Summa125 302
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Sofia Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Justitiedepartementet - DOM, KRIM, PO, SSK, Å
Utrikesdepartementet - AF, AME, ASO, EC, ES, EU, FN, FMR, GA, IU, MENA, P-IR, PLAN, RS
Försvarsdepartementet-SI
Finansdepartementet-BA
Socialdepartementet-JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Domstolsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
riksdagen, utrikesutskottet
Polismyndigheten
Riksrevisionen
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Totalförsvarets forskningsinstitut
Åklagarmyndigheten