Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2018-12-20
N2018/05841/SUBT
N2018/05793/KLS (delvis)
N2018/01427/SUBT
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Boverket inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2018/19:1 utg.omr. 18, bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Boverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Boverket ska i Hermes redovisa prognoser för anslag och anslagsdelar som Boverket har dispositionsrätt till med tillhörande kommentarer för åren 2019–2022. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör Boverket även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel.

Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

2. Redovisning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som myndigheten får från länsstyrelserna i enlighet med uppdragen i länsstyrelsernas regleringsbrev om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen samt om tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet som ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2020.  Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2020.

3. Moderna beredskapsjobb i staten

Boverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Boverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket94 500
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag m.m. (ram)94 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag m.m.

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner med en svag bostadsmarknad, för undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag med ekonomiska svårigheter, för statsbidrag till kommuner med en svag bostadsmarknad och för stöd till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad.

 

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket43 000
ap.1Stöd ordna bostad (ram)43 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad

Anslaget avser statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

1:4

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket292 351
ap.1Förvaltningskostnader (ram)251 351
ap.4Digital plan- och byggprocess (ram)10 000
ap.8God inomhusmiljö (ram)16 000
ap.10PBL kompetensinsatser (ram)15 000
Disponeras av Kammarkollegiet6 472
ap.3Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)6 472
Disponeras av Lantmäteriet20 000
ap.11Digitalt kunskapslyft (ram)20 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

2. Av anslagsposten får 800 000 kronor användas för Boverkets deltagande i Nordiska ministerrådets arbete med harmonisering av byggregler mellan de nordiska länderna i enlighet med deklaration från det nordiska bygg- och bostadsministermötet den 29 maj 2018.

3. Av anslagsposten får 1 000 000 kronor användas för att förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna (N2017/04673/PBB).

4. Av anslagsposten får 500 000 kronor användas för genomförande av uppdrag att ta fram en vägledning för brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser (N2018/04599/SPN).

5. Av anslagsposten får 500 000 kronor användas för genomförande av uppdrag att utveckla informationsgivningen avseende privatbostadsuthyrning och andrahandsuthyrning (N2018/04601/BB).

ap.3 Till nationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.4 Digital plan- och byggprocess

Anslagsposten ska finansiera genomförandet av uppdrag att verka för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen digitalt (N2017/07543/PBB).

ap.8 God inomhusmiljö

Anslagsposten ska finansiera genomförandet av uppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö (N2017/07419/PBB).

ap.10 PBL kompetensinsatser

Anslagsposten ska finansiera genomförandet av uppdraget att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (N2016/07801/PBB).

ap.11 Digitalt kunskapslyft

Anslagsposten ska finansiera genomförandet av uppdraget att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen (N2017/07544/PBB).

1:7

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket229 000
ap.1Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus (ram)114 000
ap.2Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (ram)115 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län11 000
ap.3Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)11 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus

Anslagsposten får enbart användas för stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden, där myndighetens beslut om stöd är fattat före den 1 januari 2019. Därutöver får 1 000 000 kronor av anslagsposten användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

ap.2 Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Anslagsposten får enbart användas för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, där myndighetens beslut om stöd är fattat före den 1 januari 2019. Därutöver får 3 500 000 kronor av anslagsposten användas för Boverkets merkostnader för att administrera stödet.

ap.3 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. Medlen får inte användas för att fatta nya beslut om stöd efter den 1 januari 2019.

1:9

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket2 978 000
ap.3Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (ram)2 978 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län22 000
ap.5Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)22 000

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Anslagsposten får enbart användas för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, där myndighetens beslut om stöd är fattat före den 1 januari 2019. Därutöver får 7 000 000 kronor användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

ap.5 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Medlen får inte användas för att fatta nya beslut om stöd efter den 1 januari 2019.

1:10

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket31 500
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)31 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län2 500
ap.2Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)2 500

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder mot radon i småhus i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus. 2 500 000 kronor får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget. 3 000 000 kronor får användas för informationsinsatser om bidraget.

ap.2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i småhus.

1:11

Innovativt och hållbart byggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket60 000
ap.1Innovativt och hållbart byggande (ram)60 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Innovativt och hållbart byggande

Anslagsposten får enbart användas för bidrag i enlighet med förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, där myndighetens beslut om stöd är fattat före den 1 januari 2019. Därutöver får 3 000 000 kronor användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
1:4 Boverket
ap.18 7033 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.803 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.30Inget0
ap.50Inget0
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:11 Innovativt och hållbart byggande
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:4 Boverket
1:4 ap.131:4 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Boverket
ap.13ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.143 00010 00010 00023 0002027
1:4 Boverket
ap.130 00010 00010 00010 0002022
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.120 00010 00010 000
2021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Boverket har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten. Boverket ska informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymme utnyttjas.

Garantier

Boverket får under 2019 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst ett belopp om 8 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2524 362
2019-02-2524 362
2019-03-2524 362
2019-04-2524 362
2019-05-2524 362
2019-06-2524 362
2019-07-2524 362
2019-08-2524 362
2019-09-2524 362
2019-10-2524 362
2019-11-2524 362
2019-12-2524 369
Summa292 351
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Förvaltningskostnader
1:4 ap.4Digital plan- och byggprocess
1:4 ap.8God inomhusmiljö
1:4 ap.10PBL kompetensinsatser

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Kreditgarantier42 1921 9754 1715 122-95143 216
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i ett regeringsbeslut den 7 april 1994 (dnr Fi1994/1034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 har detta bemyndigande övergått till Boverket. I förordningen (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Boverket ska inte tillämpa 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) inom verksamheten med kreditgarantier.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Per Hollander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet budgetavdelning och SFÖ
Socialdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Lantmäteriet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret