Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:12

2018-12-20
UD2018/21195/FH
Svenska institutet
Box 7434
103 91 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Svenska institutet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 5, bet. 2018/19:UU1, rskr. 2018/19:87, prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Svenska institutet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och prioriteringar

1. Svenska institutet ska i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidra till genomförandet av departementets prioriteringar vad gäller handels- och Sverigefrämjande inklusive främjande av de kulturella och kreativa näringarna.

2. Svenska institutet ska i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidra till genomförandet av departementets prioriteringar för offentlig diplomati. Arbetet med att identifiera och motverka desinformation är en viktig del av detta.

3. Svenska institutet ska inom ramen för hela sitt verksamhetsområde integrera ett jämställdhetsperspektiv samt bidra till genomförandet av politiken för global utveckling och Agenda 2030.

4. Svenska institutet ska fortsätta att bidra till bredare och mer självbärande relationer inom ramen för utvecklingssamarbetet.

Återrapporteringskrav

1. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån och antalet deltagare per land.

2. För stipendieprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån samt vilka universitet och högskolor som är mottagare av stipendiaterna.

3. Svenska institutet ska för medlen från utgiftsområde 7, sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv och till International Aid Transparency Initiative (IATI), i enlighet med Sidas anvisningar/vägledning.

4. Svenska institutet ska senast den 28 februari 2019, till regeringen (Utrikesdepartementet), redovisa en övergripande sammanställning över större planerade händelser och satsningar 2019.

5. Svenska institutets analys av Sverigebilden i utlandet, inklusive i digitala medier, ska kontinuerligt återrapporteras till regeringen (Utrikesdepartementet).

6. Svenska institutet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

3

Uppdrag

Redovisning av prognoser

Svenska institutet ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.       

       1. 15 februari
       2. 29 juli
       3. 25 oktober

Förlängning av strategi

Resultatstrategin för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014 - 2018 förlängs att gälla t.o.m. den
31 december 2019 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi.

Moderna beredskapsjobb i staten

Svenska institutet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet124 682
ap.1Svenska institutet (ram)124 682

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Anslagsposten får användas för Svenska institutets förvaltningskostnader. Högst 360 000 kronor får även användas för projekt till Raoul Wallenbergs minne.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet96 015
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)96 015
ap.2.3Samarbete med Ryssland (ram)13 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)83 015

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland.

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Svenska institutets verksamhet för samarbete inom Östersjöregionen för perioden 2016-2020.

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet239 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)205 000
ap.11.6Kapacitetsutveckling för genomförande av Agenda 2030 (ram)55 000
ap.11.7Kompetensförsörjning genom högre utbildning (ram)150 000
ap.21Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)34 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.6 Kapacitetsutveckling för genomförande av Agenda 2030

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.

ap.11.7 Kompetensförsörjning genom högre utbildning

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.

ap.21 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet.

Generella villkor under anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Högst 30 785 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.13 7403 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.60Allt0
ap.11.70Allt0
ap.2103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
1:2 ap.51:2 ap.4.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Biståndsverksamhet
1:1 ap.11.11:1 ap.11.6100 %
1:1 ap.11.31:1 ap.11.6100 %
1:1 ap.11.41:1 ap.11.7100 %
1:1 ap.11.51:1 ap.11.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.5ram

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.1ram
ap.11.3ram
ap.11.4ram
ap.11.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.38 0002 0002 0004 0002027
ap.2.436 00030 1402 3993 4612027
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.64 0004 000002021
ap.11.7120 000101 426002021
ap.2116 60014 1002 00002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ann Linde
Kamilla Lindström
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, BA
Utrikesdepartementet, EC, EU, IU, KOM, PLAN, RS
Utbildningsdepartementet, UH, F
Kulturdepartementet, D, KL
Näringsdepartementet, IASB, NV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Verket för innovationssystem
V.S. VisitSweden AB
Sveriges export- och investeringsråd
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Riksföreningen Sverigekontakt