Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2018-11-29
Fi2018/03695/BATOT
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla för Ekonomistyrningsverket. Ändringen innebär en ändrad redovisningstidpunkt för ett uppdrag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Ekonomistyrningsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa sin verksamhet enligt myndighetens instruktion så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, prognoser, informationssystemet Hermes, EU-revision och tjänsteexport särredovisas.

Ekonomisk styrning

Myndigheten ska lämna tidsserier över utfallet för statens budget i 2018 års budgetstruktur senast den 15 mars 2018.

Prognoser och analyser av statens budget

1. Myndighetens prognoser och kalkyler ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag och ska därvid beakta förslag i propositioner och aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. Med tillförlitliga avses dels att prognoserna har en hög precision, givet de metoder som finns tillgängliga, och saknar omotiverade systematiska fel, dels att analysen är förankrad i nationalekonomisk teori och empiri när så är möjligt. Prognoserna ska redovisas både i enlighet med strukturen för statens budget och i enlighet med nationalräkenskapernas struktur. Myndigheten ska beakta de rådande makroekonomiska utsikterna och redovisa de viktigaste antaganden som prognosen baseras på.

2. Myndigheten ska, i samband med att myndigheten publicerar sina prognoser, förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med leveranser av prognosdata i ett format som är anpassat till Finansdepartementets verksamhet. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

3. Myndigheten ska fördjupa sin bevakning och analys av områden med hög prognososäkerhet. Avvikelser ska kunna identifieras i ett tidigt skede. Myndigheten ska löpande och vid behov redovisa detta till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4. Myndigheten ska senast den 11 maj 2018 avseende budgetåret 2017

  • redovisa och analysera prognosprecisionen,
  • analysera och kommentera prognosavvikelser,
  • kommentera eventuella tendenser till systematiska fel,
  • belysa den osäkerhet som prognoserna är behäftad med,
  • redovisa hur prognoserna görs tillgängliga, och
  • redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

Vidare ska en prognosjämförelse göras med andra prognosmakare, däribland regeringen. I jämförelsen av prognosavvikelserna ska även regeringens prognosavvikelse ingå. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser. 

5. Myndigheten ska redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

Upphandlingar som överstiger tröskelvärden

Myndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Stöd till Regeringskansliet och remisser

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt de förändringar som rör verksamhet, finansiering och kostnader och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. De medel som får användas först efter beslut av Regeringskansliet ska alltid antas förbrukas. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

3

Uppdrag

Översyn av omräkningsmetoden för övriga förvaltningskostnader

Myndigheten ska kartlägga tillämpningen av beräkningsmetoden avseende omräkningstalet för övriga förvaltningskostnader i pris- och löneomräkningen av förvaltningsanslag samt analysera metodens ändamålsenlighet. Kartläggningen och analysen ska omfatta både kategoriseringen av myndigheternas rapporterade anslagsförbrukning och de index som används när omräkningstalet för övriga förvaltningskostnader beräknas. Vid behov ska myndigheten lämna förslag till justeringar av beräkningsmetoden i syfte att göra den mer ändamålsenlig. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2018.

Analys av sameskolans kostnadsutveckling

Myndigheten ska analysera Sameskolstyrelsens kostnader och ekonomiadministrativa processer och rutiner. Myndigheten ska även lämna förslag till åtgärder för att Sameskolstyrelsen ska nå en hållbar kostnadsnivå. Analysen ska inkludera samtliga kostnader. Myndigheten ska även, så långt det är möjligt, redovisa en jämförelse med likvärdiga skolverksamheter. Myndigheten ska också göra en beskrivning och analys av myndighetens avgiftsintäkter och hur de varierar över tiden. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2018. Sameskolstyrelsen ska förse myndigheten med det underlag som behövs för att den ska kunna genomföra uppdraget.

Myndigheten ska under 2018 också ge stöd till Sameskolstyrelsen vid genomförandet av det uppdrag som styrelsen i sitt regleringsbrev för 2018 fått för att vidta åtgärder med anledning av de brister som påtalats av Riksrevisionen.

Underlag om investeringar för forskning och utveckling

Myndigheten ska ta fram ett underlag som möjliggör en bedömning av storleken på utfallet 2017 för den forskning och utveckling (FoU) som staten svarar för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av FoU. Underlaget ska även innehålla en kvot för hur stor del av varje anslag som används för FoU, som möjliggör en prognos för framtida utfall. Underlaget ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 juni 2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Ekonomistyrningsverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Statens tjänstepensionsskuld

International Public Sector Accounting Standards Board har beslutat en ny redovisningsstandard (IPSAS 39) med ikraftträdande den 1 januari 2018, som bl.a. omfattar redovisning av tjänstepensionsskulden i den offentliga sektorn. Myndigheten gavs mot denna bakgrund i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att analysera och bedöma om principerna för redovisning av statens tjänstepensionsskuld bör förändras i syfte att åstadkomma lämpliga anpassningar till den nya redovisningsstandarden. Samråd ska ske med Statens tjänstepensionsverk, Affärsverket svenska kraftnät, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet). Eventuella förslag till förordningsändringar med anledning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 februari 2018.

Jämställdhetsintegrering i myndighet

Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering 2017 och 2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2013–2017. Granskningens inriktning bestäms i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten är oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 mars 2018. 

För uppdraget disponerar myndigheten särskilda medel på anslaget 1:12 Riksgäldskontoret under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, anslagspost 3 Utvärdering av statens skuldförvaltning.

Översyn av redovisnings- och värderingsregler för statens innehav av hel- och delägda företag

Myndigheten ska göra en översyn av redovisnings- och värderingsreglerna för statens innehav av hel- och delägda företag och vid behov lämna förslag till förordningsändringar. Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

Ramverk för jämförelse av it-kostnader

Myndigheten ska undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bl.a. kunna göra jämförelser av it-kostnader och kundnöjdhet samt för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Uppdraget har delredovisats till regeringen (Finansdepartementet) den 31 augusti 2017. För 2018 ska uppdraget redovisas i enlighet med regeringens beslut den 7 december 2017 (Fi2017/04630/E2).

Analys av behov av krav på hållbarhetsredovisning

Myndigheten ska jämföra och analysera de krav som ställs på statliga myndigheter att redovisa olika aspekter av hållbarhet, bl.a. avseende miljö, sociala förhållanden och personal, med de krav som ställs på en hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Analysen ska avse både konsekvenserna av myndighetens verksamhet och de interna förhållandena inom myndigheten. Med krav på statliga myndigheter avses sådana som följer av föreskrifter, uppgifter och uppdrag. Jämförelsen får baseras på ett urval av myndigheter som är relevanta för uppdragets genomförande. Myndigheten ska även analysera vilka för- och nackdelar det finns med att införa ytterligare redovisningskrav av detta slag för statliga myndigheter. Om myndigheten bedömer att ytterligare krav bör införas ska den lämna förslag på hur dessa bör utformas och vilka myndigheter som bör omfattas av dem samt om vissa befintliga krav därmed skulle kunna tas bort. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2019. Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat under arbetets gång. Uppdraget är ett led i regeringens genomförande av Agenda 2030 om en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket174 582
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)153 717
ap.2RK Statsbudgetstöd (ram)20 865

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning

Anslagsposten får användas för Ekonomistyrningsverkets förvaltningsutgifter.

Högst 1 000 000 kronor får användas för uppdrag avseende analys av Sameskolstyrelsens kostnadsutveckling.

ap.2 RK Statsbudgetstöd

Medlen får användas för utgifter för förvaltning, utveckling och myndighetens deltagande i kravarbete avseende RK Statsbudgetstöd.

Av medlen får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.18 1033 %0
ap.26263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)29 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2514 549
2018-02-2514 549
2018-03-2514 549
2018-04-2514 549
2018-05-2514 549
2018-06-2514 549
2018-07-2514 549
2018-08-2514 549
2018-09-2514 549
2018-10-2514 549
2018-11-2514 549
2018-12-2514 543
Summa174 582
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.2RK Statsbudgetstöd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-2 6731 30011 90011 100800-573
Administrativa system10 22270000010 922
Tjänsteexport460-1151001000345
Summa8 0091 88512 00011 20080010 694
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrativa system

Enligt regeringens beslut (Fi2017/03735/E2) ska överskottet i sin helhet överföras till Kammarkollegiet per den 1 januari 2018.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Ekonomisk styrning och Prognoser, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3 § 7 p. och 16 § förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till ledamot i internrevisionsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor per år. Arvode till extern ordförande i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år och till ledamot med högst 19 000 kronor per år.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Nebil Aho
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1, BA TOT och SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL och RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret