Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2018-12-18
Fi2018/03796/RS (delvis)
länsstyrelserna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna
7 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1, bet. 2017/18:KU1, rskr. 2017/18:73, prop. 2018/19:2 utg.omr. 1, bet. 2018/19:FiU11, rskr. 2018/19:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för länsstyrelserna.

VERKSAMHET

Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas i huvudsak anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av länsstyrelsernas verksamhet. Övrig finansiering sker från andra anslag och inomstatliga bidrag.

När återrapporteringskrav och uppdrag ges till samtliga länsstyrelser anges "länsstyrelserna" i beslutet. I annat fall anges det särskilt vilken eller vilka länsstyrelser som avses. Redovisning ska ske i årsredovisningen om inte annat anges. Viss verksamhetsstatistik ska redovisas enligt bilaga 1.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Länsstyrelserna ska ha en god informationssäkerhet och verka för att informationssäkerhetsarbetet bedrivs enhetligt och samordnat. För frågor om informationssäkerhet, med koppling till länsstyrelsernas gemensamma it-verksamhet, ska styrning, struktur, prioriteringar och ansvarsfördelning vara tydlig.

Länsstyrelserna ska på en övergripande nivå redovisa hur informationssäkerhetsarbetet fortskrider.

2. Länsstyrelsernas samverkan kring digitaliseringsarbetet ska, i den utsräckning som det är ändamålsenligt, bidra till enhetliga och samordnade processer. Samverkan ska ta sin utgångspunkt i regeringens mål för digitalisering om en enklare vardag för medborgare och företag, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, högre kvalitet och effektivitet i verksamheten samt i en för länsstyrelserna gemensam digital strategi.

Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och göra en övergripande bedömning av hur målet för samverkan kring digitalisering har uppfyllts.

3. En god förvaltningskultur ska genomsyra länsstyrelsernas verksamhet. Länsstyrelserna ska fortsätta arbeta med att bidra till samt höja kunskapen om god förvaltningskultur vid länsstyrelserna. Ledarskapets och medarbetskapets betydelse och rollen som statstjänsteman ska vara i fokus.

Länsstyrelserna ska redovisa en översiktlig bedömning av vilka resultat som arbetet har gett.

4. Arbetsmiljön i staten ska vara god. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheterna.

5. Länsstyrelserna ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå.

Finansdepartementet

6. Länsstyrelserna ska redovisa hur de vid upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Justitiedepartementet

7. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med att utveckla skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar regionalt och lokalt fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts. Länsstyrelserna ska särskilt beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att stödja, samordna och följa upp kommunernas arbete enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Länsstyrelserna ska därutöver redovisa en bedömning av dels om kommunerna uppfyller sina uppgifter enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, dels om den ersättning som kommunerna får för detta från staten använts ändamålsenligt. Redovisningen ska lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap senast den 31 oktober 2018.

8. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja kommunerna i deras utövande av det geografiska områdesansvaret, samt i arbetet med att stärka kopplingen mellan de åtgärder som planeras och de åtgärdsbehov som identifierats i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser.

9. Länsstyrelserna ska redovisa användningen av de medel, om 36 000 000 kronor, som tillförts myndigheterna 2018 för att förstärka totalförsvaret, mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

10. Länsstyrelserna ska senast den 31 december 2018 krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Kulturdepartementet

Kulturmiljö

11. Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheterna, inom de olika delarna av verksamheten, verkar för att uppnå de nationella kulturmiljömålen. Länsstyrelserna ska analysera och redovisa utvecklingsmöjligheter för det tvärsektoriella samarbetet vad gäller bl.a. värdering av kulturmiljö i olika processer och kulturmiljöperspektivet i miljökvalitetsmålen omhändertas. Länsstyrelserna ska särskilt redogöra för hur arbetet med att överbrygga eventuella konflikter mellan naturvårdsintressen och kulturmiljöintressen vid hantering av småskalig vattenverksamhet utvecklas. Länsstyrelserna ska även redogöra för hur kulturmiljö samt plan-, bygg- och bostadsfrågor hanteras samlat inom länsstyrelserna för att stödja kommunernas arbete med att tillvarata kulturmiljövärden vid planering och bostadsbyggande.

12. Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheterna strategiskt verkar för att uppnå de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer samt nationella myndigheter. Samspelet och dialogen avseende kommunala och regionala kulturmiljöunderlag, handlingsplaner och strategier, inklusive de regionala kulturplanerna och de regionala utvecklingsstrategierna, ska särskilt belysas.

13. Länsstyrelsen i Hallands län ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Mänskliga rättigheter

14. Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 § 5 förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion samt bedöma resultatet av detta. Länsstyrelserna ska redovisa samarbetet med andra berörda myndigheter och de åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas arbete med ovanstående frågor. De åtgärder som har vidtagits för att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter ska redovisas särskilt av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna ska också redovisa hur åtgärderna bidragit till genomförandet av Agenda 2030.

Miljö- och energidepartementet

Det regionala klimatanpassningsarbetet

15. Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser som har genomförts med anledning av uppgiften att samordna det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet. Med utgångspunkt från de regionala handlingsplanerna för klimatanpassning ska redovisningen omfatta vilka insatser som görs på länsstyrelserna och hos kommunerna i länet, vilken effekt länsstyrelserna bedömer detta får för länets anpassning till ett förändrat klimat och hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:10 Klimatanpassning under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Efterbehandling av förorenade områden för bostadsbyggande

16. Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med att identifiera förorenade områden som är lämpliga att sanera för byggande av bostäder. Av redovisningen ska särskilt framgå hur länsstyrelserna informerat kommunerna och andra aktörer om möjligheterna till bidrag samt en uppskattning av när områden är aktuella för bidrag. Arbetet finansieras delvis från anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Naturvård

17. Länsstyrelserna ska redovisa de insatser som gjorts för att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, åtgärdsprogram för hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning. Redovisningen ska omfatta hur länsstyrelserna, i syfte att minska ärendebalanserna, har arbetat med att slutföra ärenden om naturreservat. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur, anslaget 1:14 Skydd av värdefull natur och anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Åtgärder mot övergödning

18. De länsstyrelser som får bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för arbete med åtgärdssamordning ska underlätta och aktivt stödja kommuner och lokala aktörer i genomförandet av åtgärder i relevanta avrinningsområden så att förutsättningarna för det lokala åtgärdsarbetet förbättras. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska uppdatera geografiska dataunderlag, inklusive erosionskartor, och öka tillgängligheten till dessa underlag för kommuner och lokala aktörer. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet har bedrivits. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

19. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Gotlands, Skåne, Västra Götalands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska, för de kommuner eller områden där det fastställts eller under året kommer att fastställas åtgärdsprogram med syfte att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts, vilken effekt åtgärderna bedöms ha haft på halterna samt om miljökvalitetsnormerna följs. I de fall EU:s luftkvalitetsdirektiv överträds ska länsstyrelserna bedöma hur länge överträdelserna antas bestå.

Näringsdepartementet

Regional tillväxt  

Gäller Länsstyrelsen i Stockholms län

20. För sin uppgift i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, med utgångspunkt i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 och förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete, ska länsstyrelsen ge en sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt. Redovisningen ska innehålla:

 • vilka som är verksamhetens prioriteringar, hur de relaterar till regionens utmaningar och behov samt hur prioriteringarna har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen,
 • vilka insatser som har genomförts under året, vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra samt hur insatserna har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen,
 • vilka av insatserna som har genomförts inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen, och
 • hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i verksamheten och vilka resultat det har medfört eller förväntas medföra.

Redovisningen ska vara uppdelad på regeringens prioriteringar i den nationella strategin – innovation och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning samt internationellt samarbete.

21. Länsstyrelsen ska redovisa hur medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt har fördelats under året samt hur de har bidragit till att nå mål i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen. I redovisningen ska framgå hur man i verksamheten tagit hänsyn till de förutsättningar som råder i olika delar av länet och hur de har påverkat fördelningen av medel inom länet.

22. Länsstyrelsen ska redovisa hur ett strategiskt och långsiktigt arbete för en jämställd regional tillväxt fortsatt bedrivits och utvecklats under året. Redovisningen ska omfatta vilka insatser som har genomförts under året och vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra.

23. Länsstyrelsen ska redovisa hur det strategiska och långsiktiga arbetet för integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet har bedrivits och utvecklats under året. Redovisningen ska omfatta vilka insatser som har genomförts under året och vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra.

24. Länsstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet har bedrivits under året.

Gäller alla länsstyrelser utom i Stockholms län

25. Berörda länsstyrelser ska redovisa inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering av insatser har skett under året med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet. Redovisningen ska även omfatta vilka resultat denna samverkan har medfört eller förväntas medföra samt hur den har utvecklats. Redovisningen ska avse det regionala tillväxtarbetet inklusive genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 2014–2020 och territoriellt samarbete.

26. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och, i förekommande fall, de territoriella samarbetsprogrammen. I redovisningen ska det framgå hur verksamheten tagit hänsyn till de förutsättningar som råder i olika delar av länet samt hur detta har påverkat fördelningen av medel inom länet.

Gäller länsstyrelserna i Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västerbottens och Stockholms län

27. Berörda länsstyrelser ska redovisa arbetet i fråga om tillgång till kommersiell service. Redovisningen ska omfatta vilka insatser som har genomförts under året samt vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra. Redovisningen ska även omfatta vilka aktörer som deltagit, hur samverkan utvecklats samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling i länet. Redovisningen ska omfatta de insatser som genomförts inom det regionala serviceprogrammet samt insatser avseende stöd till kommersiell service i den regionala handlingsplanen för genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020. Redovisningen ska göras i enlighet med riktlinjerna för de regionala serviceprogrammen

28. Berörda länsstyrelser ska bidra till att utveckla de selektiva regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat. Arbetet ska genomföras i samarbete med Tillväxtverket.

Livsmedelskontroll, djurskydd, foder och animaliska biprodukter samt allmänna veterinära frågor

29. Länsstyrelserna ska redovisa en bedömning av måluppfyllelsen för de operativa målen i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan som rör myndigheternas verksamhet inom livsmedelskontroll, kontroll av djurskydd, foder, animaliska biprodukter, djursmittskydd samt veterinärmedicinska preparat och restsubstanser. Redovisningen ska inkludera en kortfattad analys av orsakerna till eventuell utebliven måluppfyllelse och länsstyrelsernas operativa förutsättningar att bedriva verksamheten inom dessa områden. Länsstyrelserna ska även redovisa arbetet med revisioner av kommunernas livsmedelskontroll.

30. Länsstyrelserna ska arbeta för fler och bättre djurskyddskontroller

Lantbruk och landsbygd

31. Följande likvärdiga målsättningar ska vara vägledande för länsstyrelsernas hantering av EU-stöd:

 • en effektivisering och förenkling för företag och myndigheter,
 • en minskning av de administrativa utgifterna,
 • en strävan efter att stöden i så stor utsträckning som möjligt kan betalas ut så tidigt som regelverket tillåter, och
 • en minskning av andel fel i stödhanteringen.

Vid genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och fiskeriprogrammet ska länsstyrelserna:

 • redovisa genomförandet av programmen enligt riktlinjer från Statens jordbruksverk, samt
 • redovisa handläggningstider och måluppfyllnad utifrån de mål som satts inom ramen för styrnings- och uppföljningssystemet Styr- och uppföljningssystem projekt- och företagsstöd respektive styr- och uppföljningssystem jordbrukarstöd.

Uppdragen om genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och fiskeriprogrammet finansieras av medel från anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Omarrondering i Dalarnas län

32. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska redovisa hur myndigheten har bidragit till att effektivisera arbetet med omarrondering i Dalarnas län, vilket syftar till att i områden med stark ägarsplittring bl.a. möjliggöra ett rationellt skogsbruk och en fungerande infrastruktur samt bidra till en hållbar utveckling av landsbygdens ekonomi och tillväxt, samtidigt som skogsvårdslagens (1979:429) jämställda mål om god avkastning och hänsyn till miljövården värnas. Transparens och god kommunikation med markägare är en nyckelfråga, liksom en väl fungerande samverkan med Lantmäteriet och Skogsstyrelsen.

Markförvaltning ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen

33. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i fråga om fjällförvaltningen i länen. I myndigheternas redovisning av dessa uppgifter ska även hanteringen av markärenden ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ingå. Handläggningen i upplåtelse- respektive friköpsärenden ska redovisas separat.

Viltförvaltning

34. Länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska i samråd med Sametinget och samebyarna i respektive län arbeta med förvaltningsverktyget för rovdjur inom renskötselområdet, i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Arbetet ska utföras i enlighet med vad som anges i regeringens proposition En hållbar rovdjursförvaltning (prop. 2012/13:191, bet. 2013/14:MJU7, rskr. 2013/14:99). Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med förvaltningsverktyget fortskrider och redovisa skadenivån för respektive sameby. Arbetet finansieras delvis med medel från anlaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Rennäringen

35. Länsstyrelsen ska redovisa sitt arbete med en långsiktigt hållbar rennäring utifrån betesresurser och renantal samt sin uppföljning av den gränsöverskridande renskötseln som berör länet.

Ersättning för viltskador

36. Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för ersättning för skada på fisk och fiskeredskap av länsstyrelsen till Havs- och vattenmyndigheten, enligt 11 d § viltskadeförordningen (2001:724) genom ändring SFS 2017:920, statsstödslagen lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

37. Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för att förebygga skada av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap, till Naturvårdsverket för myndighetens årliga rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Länsstyrelserna ska vidare redovisa sin uppföljning av det årliga stöd av mindre betydelse som lämnas av länsstyrelserna enligt förordningen (2017:1254).

Utrikesdepartementet

Samarbete i Barentsregionen
38. Länsstyrelsen i Norrbottens län och Länsstyrelsen i Västerbottens län ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet och genomförandet av ordförandeskapet i Barentsrådet (BEAC) 2017–2019 och dess arbetsgrupper, dels länsstyrelsernas insatser för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. Utgifter och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier. Länsstyrelserna disponerar för detta medel från anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan.

Prognoser

39. Länsstyrelserna ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska länsstyrelserna även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att minska avvikelserna. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

40. Länsstyrelserna ska utöver de prognoser som lämnas i Hermes, i en samlad redovisning, redovisa utfall och prognos för både verksamheter som finansieras med förvaltningsanslag och verksamheter som finansieras med andra intäkter än förvaltningsanslaget. Redovisningen ska följa en för samtliga länsstyrelser enhetlig struktur och den mall som 2013 togs fram av Länsstyrelsen i Västmanlands län i samråd med övriga länsstyrelser och nu som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län (Lst EA). Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 3 maj och 25 oktober 2018.

41. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastning avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt för åren 2017–2021. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

2

Organisationsstyrning

Radiokommunikationssystemet Rakel

Länsstyrelserna ska kunna använda och samverka genom det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Länsstyrelserna ska var och en betala 374 250 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3

Uppdrag

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Moderna beredskapsjobb

1. Länsstyrelserna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Länsstyrelserna ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur de bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Integration

2. Länsstyrelserna ska ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting i respektive län avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänsten, skola och utbildning samt hälso- och sjukvård. Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Lägesbilden ska även omfatta en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till kraven i lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) den 10 april och 19 oktober 2018, samt vid behov.

3. Länsstyrelserna ska i arbetet med att samordna tidiga insatser för asylsökande m.fl. redovisa:

 • vilka förutsättningar som finns i länet att på kort och lång sikt tillgodose behovet av insatser,
 • samarbetet mellan berörda aktörer på regional och lokal nivå, och
 • en samlad bedömning av de egna insatserna och resultatet samt identifierade framgångsfaktorer och utvecklingsområden i länet för en ändamålsenlig spridning av och tillgång till tidiga insatser.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Jämställdhetsaspekter ska beaktas i den utsträckning som det är relevant. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

4. Länsstyrelserna ska utifrån sitt uppdrag enligt förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. redovisa:

 • till vilka organisationer som bidrag lämnats,
 • vad det utbetalade bidraget har använts till,
 • deltagande i insatser, och
 • en bedömning av i vilken mån syftet med stödet har uppnåtts.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Jämställdhetsaspekter ska beaktas när så är relevant. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

5. Länsstyrelserna ska i arbetet med kommunernas beredskap och mottagningskapacitet redovisa:

 • vilka förutsättningar som länet har för att på kort och lång sikt upprätthålla samt öka och förbättra kapaciteten och beredskapen för mottagandet av nyanlända som anvisas enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt som på egen hand bosätter sig i kommunerna och hur det samverkar med annat mottagande,
 • samarbetet mellan statliga myndigheter och övriga berörda aktörer på regional och lokal nivå samt hur arbetet har samordnats med uppdraget rörande ensamkommande barn och unga,
 • hur arbetet har samordnats med länsstyrelsernas instruktionsenliga uppgift rörande hållbar samhällsplanering och boende, samt
 • en samlad bedömning av de egna insatserna och resultatet samt identifierade framgångsfaktorer och utvecklingsområden i länet för ökad kvalitet avseende mottagandet av nyanlända.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Jämställdhetsaspekter ska beaktas i den utsträckning som det är relevant. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

6. Länsstyrelserna ska avseende ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar prioritera sådana insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Avseende ersättning enligt 37 a § samma förordning ska sådana insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriteras.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska efter att övriga länsstyrelser har fått tillfälle att yttra sig besluta om hur stor del av de anvisade medlen som ska fördelas för disposition av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna ska redovisa för vilka olika insatser som ersättning enligt 37 och 37 a §§ förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar lämnats samt en bedömning av resultaten. Jämställdhetsaspekter ska beaktas i den utsträckning som det är relevant. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

7. Länsstyrelsernas redovisning enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska av Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnas och redovisas, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2019. Jämställdhetsaspekter ska beaktas i den utsträckning som det är relevant.

8. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska redovisa hur portalen www.informationsverige.se fungerar, såväl nationellt som regionalt, som informationskanal för nyanlända kvinnors och mäns etablering samt för asylsökande m.fl. Redovisningen ska innehålla en bedömning av hur portalen fungerar som verktyg för individen, för aktörer som bedriver verksamhet för bl.a. nyanlända och/eller asylsökande, och i vilken utsträckning som portalen används av individer och aktörer enligt ovan. Redovisningen ska även omfatta en bedömning av hur portalen används för information om arbetsmarknaden och kontakter med dess aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

Mottagande av ensamkommande barn och unga

9. Länsstyrelserna ska när det gäller arbetet med kommunernas beredskap och kapacitet för att ta emot ensamkommande asylsökande barn, samt ensamkommande barn och unga som har beviljats uppehållstillstånd, redovisa: 

 • vilka förutsättningar länet har för att på kort och lång sikt anpassa kapaciteten för mottagandet av ensamkommande barn och unga,
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att skapa långsiktighet och hållbarhet i kommunernas mottagande av ensamkommande barn och unga, inklusive omställningen till mer effektiva boendeformer, samt
 • en samlad bedömning av de egna insatserna och resultatet av dessa.

Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i flickors respektive pojkars behov och förutsättningar. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Anvisningar för länsstyrelsernas redovisningar lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2018.

Finansdepartementet

Uppföljning av tillsyn på området bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

10. Fr.o.m. den 1 januari 2018 inrättas en ny samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism hos Polismyndigheten. Utöver arbetet som sker inom ramen för samordningsfunktionen ska länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län utvärdera och följa upp inriktningen på och effektiviteten i sin tillsyn på området bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive vandelsprövningen av utländska medborgare. I uppdraget ingår att länsstyrelserna ska utveckla metoder för en effektiv och riskbaserad tillsyn på området, inklusive möjligheten att vidta riktade åtgärder till följd av uppgifter från omvärlden. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 29 juni 2018.

Justitiedepartementet

Civilt försvar (tillsammans med Försvarsdepartementet)

11. Länsstyrelserna ska redovisa hur samarbetet med de regionala staberna i Försvarsmakten utvecklas avseende totalförsvarsplanering. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Försvarsdepartementet) senast den 1 oktober 2018.

12. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder för att stödja kommunerna med att påbörja beredskapsplaneringen för civilt försvar. Återrapporteringen ska utgöra del av den redovisning som länsstyrelserna ska göra i enlighet med regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

13. Länsstyrelserna ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster,
 • stärkta arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap,
 • planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats,
 • översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde, och
 • ett utvecklat samarbete med näringslivet.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska utgöra del av den redovisning som länsstyrelserna ska lämna enligt det ovan nämnda regeringsbeslutet. 

Stärkt säkerhetssyddsarbete

14. Uppdraget som gavs i regleringsbrevet för 2017 om stärkt säkerhetsskyddsarbete ska redovisas senast den 22 februari 2018 och utgöra del av den redovisning som länsstyrelserna ska lämna enligt det ovan nämnda regeringsbeslutet.

Sevesotillsyn

15. Uppdraget som gavs i regleringsbrevet för 2017 om Sevesotillsyn ska Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisa till Myndigheten för samhällskydd och beredskap senast den 28 februari 2018.

Kulturdepartementet

Kulturmiljö

16. Länsstyrelserna ska redovisa sina erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska ersättningen.  Uppdraget ska redovisas till Riksantikvarieämbetet senast den 1 maj 2018.

Nationella minoriteter

17. Länsstyrelserna ska redovisa hur lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har tillämpats i länsstyrelsernas interna och externa insatser utifrån målet för minoritetspolitiken. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2018 till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som också kan utgöra ett stöd i arbetet med uppdraget. Redovisningen avser genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

18. Med utgångspunkt i nationell lagstiftning och Sveriges internationella åtaganden ska Länsstyrelsen i Stockholms län i och Sametinget verka för att minoritetspolitikens fastställda mål med tre utpekade delområden uppnås. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget ska redovisa utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden dvs. diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Redovisningen ska bl.a. innefatta:

 • hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts och en bedömning av det fortsatta behovet av medel,
 • hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk,
 • vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts, och
 • genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska också fördela stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

Eventuella skillnader vad gäller kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 9 april 2019.

Miljö- och energidepartementet

Energiomställning och minskad klimatpåverkan

19. Länsstyrelserna ska med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna:

 • mot bakgrund av de långsiktiga energipolitiska mål som regeringen avser att föreslå med anledning av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2) och de klimatmål som riksdagen har antagit, leda och samordna arbetet med att i dialog med andra aktörer i respektive län ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 15 oktober 2019,

 • samordna åtgärder för fossilfria transporter och inom ramen för arbetet med de regionala energi- och klimatstrategierna, i dialog med Energimyndigheten, ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel,

 • med utgångspunkt i de regionala energi- och klimatstrategierna och Klimatklivet samordna och i dialog med aktörer verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder,
 • verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt avseende insatser för att uppnå planmässiga förutsättningar inom den nationella planeringsramen för vindkraft till 2020,
 • arbeta för ett ökat genomslag av de nationella klimat- och energimålen inom olika sakområden och funktioner, såsom miljötillsyn, yttranden länsstyrelsernas roll som viktig remissinstans i miljöprövningsärenden, den lokala och regionala samhällsplaneringen, regionalt utvecklings- och tillväxtarbete samt infrastrukturarbete,
 • samverka mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete på området energiomställning och minskad klimatpåverkan, samt
 • bedöma hur insatserna har påverkat utsläppen av växthusgaser, energieffektivisering och andelen förnybar energi i länet.

Länsstyrelserna ska senast den 31 januari 2019 redovisa sitt arbete enligt uppdraget till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den senare länsstyrelsen ska senast den 22 februari 2019 till Naturvårdsverket redovisa länsstyrelsernas arbete med klimatinvesteringar samt möjliga synergieffekter. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska baserat på respektive länsstyrelses redovisning kring övriga frågor i uppdraget redovisa en sammanställning och bedömning av arbetet i respektive länsstyrelse. Underlaget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2019. Uppdraget finansieras av medel från anslaget 1:16 Klimatinvesteringar under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning under utgiftsområde 21 Energi.

Miljötillsyn

20. Länsstyrelserna ska utifrån sitt ansvar för tillsyn av miljöbalkens efterlevnad särskilt redovisa:

 • hur den operativa miljötillsynen och andelen egeninitierad tillsyn har utvecklats sedan föregående år,
 • hur den operativa tillsynen har fördelats mellan olika områden, i synnerhet hur den operativa tillsynen av avloppsanläggningar har bedrivits,
 • vilka tillsynsvägledande insatser som har genomförts såväl när det gäller samordning, råd och stöd som uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn, i synnerhet tillsyn av avloppsanläggningar och enskilda avlopp, samt
 • hur samverkan i Miljösamverkan Sverige och regional miljösamverkan har bedrivits.

Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Redovisningen ska utformas på ett enhetligt sätt, och i dialog med Naturvårdsverket, samt, när det gäller avloppsanläggningar och enskilda avlopp, även med Havs- och vattenmyndigheten. Av redovisningen ska särskilt framgå den ökade finansieringen av anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och anslaget 5:1 länsstyrelserna m.m under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts samt vilka resultat arbetet har lett till. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 15 februari 2019. Resultatet av tillsynen och tillsynsvägledningen av avloppsanläggningar och enskilda avlopp ska även redovisas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 februari 2019.

Tillsyn av gränsöverskridande transporter av avfall

21. Länsstyrelserna ska redovisa hur den operativa tillsynen enligt den sk. avfallstransportförordningen har bedrivits och hur tillgängligheten har ökat för de fem länsstyrelser som har tillsynsansvar för gränsöverskridande transporter av avfall, dvs. länsstyrelserna i Norrbottens, Gävleborgs, Stockholms, Västra Götalands och Skånes län. En samlad redovisning ska lämnas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 februari 2019.

Enskilda avlopp  

22. Länsstyrelserna ska, i syfte att öka åtgärdstakten, aktivt arbeta med tillsynsvägledning av enskilda avlopp enligt miljötillsynsförordningen (2011:13). Arbetet ska prioriteras utifrån regionala och miljömässiga förhållanden. Länsstyrelserna ska göra detta genom att bl.a.ge vägledning i fråga om vägleda kring i vilka vattenförekomster åtgärder för att minska utsläppen från enskilda avlopp har störst betydelse i ett regionalt perspektiv. Länsstyrelserna ska redovisa eventuella behov av ytterligare insatser beträffande tillsynsvägledning avseende enskilda avlopp enligt miljötillsynsförordningen. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 februari 2019.

Efterbehandling av förorenade områden

23. Länsstyrelserna ska redovisa hur medel från anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård har använts och hur många objekt som är åtgärdade och utredda som ett resultat av tillsynen. Länsstyrelsen i Västerbotten ska lämna en samlad redovisning till Naturvårdsverket senast den 15 februari 2019.

Strategiskt VA-arbete

24. Länsstyrelserna ska stödja kommunerna i arbetet med att utveckla VA-planer. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser för att stödja kommunernas arbete med att utveckla strategiska VA-planer och genomförd tillsyn enligt 51 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten senast den 22 februari 2019.

Vattenskydd

25. Länsstyrelserna ska redovisa resultaten och effekterna av sitt arbete med att skydda dricksvatten, inklusive skydd av vatten som utnyttjas eller som kan komma att utnyttjas som vattentäkt enligt 7, 21 och 22 §§ miljöbalken. Av redovisningen ska även framgå vilka resultat och effekter förstärkningen av länsstyrelsernas anslag för detta ändamål har lett till. Länsstyrelsen i Kalmar län ska sammanställa redovisningarna för 2018 och redovisa sammanställningen till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 mars 2019.

Våtmarker

26. Länsstyrelserna ska redovisa geografiska områden i såväl tätort som landsbygd som kan vara aktuella för restaurering och anläggning av våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet, bl.a. för att öka förusättningarna för en förbättrad vattenförsörjning. Insatserna för att restaurera och anlägga våtmarker kan även bidra till biologisk mångfald och klimatarbetet eller till minskad övergödning. Länsstyrelserna ska med samma syfte, bl. a. inom ramen för förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker och där till kopplade informationsinsatser. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Länsstyrelsen i Gotlands län ska sammanställa länens redovisningar och lämna sammanställningen till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 oktober 2018.

Förelägganden inom ramen för tillsyn över vattenverksamheter

27. Länsstyrelserna ska redovisa hur många förelägganden som beslutades 2017 inom ramen för myndighetens tillsyn över vattenverksamheter och som gäller vattenkraft eller dammar. Redovisningen ska även innehålla uppgifter om något av föreläggandena har överklagats och, om så är fallet, även utfallet vid överprövningen. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska sammanställa redovisningarna och lämna sammanställningen till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 april 2018.

Skydd av värdefulla naturområden     

28. Länsstyrelserna ska med förebyggande insatser skydda, förvalta och tillgängliggöra värdefulla naturområden i syfte att nå Sveriges miljökvalitetsmål, etappmål för biologisk mångfald och friluftslivsmålen. I arbetet ingår att:

 • prioritera skogar och marina områden,
 • slutföra ärenden och fatta beslut om naturreservat i syfte att minska länsstyrelsernas ärendebalanser vad avser skydd av värdefulla naturområden,
 • skydda kvarvarande skogliga värdekärnor som saknar formellt skydd och komplettera redan skyddade områden, bl.a. med utgångspunkt i Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens strategi för formellt skydd av skog,
 • skydda värdefulla marina områden, bl.a. med utgångspunkt i Havs- och vattenmyndighetens handlingsplan för marint områdesskydd, och
 • arbeta med artbevarande, åtgärdsprogram för hotade arter, artskydd, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning.

Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 februari 2019 enligt myndigheternas anvisningar. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur, anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö och anslaget 1:14 Skydd av värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

29. Uppdraget som gavs i regleringsbrevet för 2017 avseende länsstyrelserna om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur ska senast den 1 oktober 2018 redovisas samlat till regeringen (Miljö- och energidepartementet) av Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Havs- och vattenmiljö

30. Länsstyrelserna ska redovisa hur medel från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård som tilldelats för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, och övriga medel som tilldelats från anslaget har använts. Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska lämna en samlad redovisning för länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 februari 2019 i enlighet med myndighetens anvisningar.

31. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska fortsätta det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2017 om att se över om det finns ytterligare vattenförekomster där förutsättningarna för tillämpning av 4 kap. 3, 9 och 10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är uppfyllda. Arbetet ska genomföras efter samråd med andra relevanta myndigheter. Uppdraget ska genomföras 2017–2019. De berörda länsstyrelserna ska senast den 28 februari varje år redovisa resultatet av den översyn som skett under närmast föregående år till regeringen (Miljö- och energidepartementet).

Strandskydd

32. Länsstyrelserna ska löpande registrera uppgifter om kommunernas och länsstyrelsernas samtliga beslut om upphävande av och dispens från strandskyddet samt tillsynsbeslut i strandskyddsärenden. Uppgifterna ska efter utgången av året sammanställas i statistik som visar bl.a. hur många beslut om upphävanden och dispenser samt tillsynsbeslut som har fattats, fördelat på kommuner. Statistiken ska visa vilket ändamål upphävandet haft eller för vilken åtgärd dispensen getts, och vilket särskilt skäl som ligger till grund för beslutet. Ändamålen för tillsynsbesluten ska anges.

Länsstyrelserna ska även föra uppgifter om kommunala beslut om dispens eller upphävande som överklagats eller som en länsstyrelse beslutat att överpröva enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken, samt om de tillsynsbeslut av kommunerna och länsstyrelserna som överklagats. Samtliga uppgifter ska senast den 15 februari 2019 redovisas till Naturvårdsverket i enlighet med myndighetens anvisningar.

Friluftsliv

33. Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik ,där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna särskilt ha en god samverkan mellan sig, Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer samt stärka arbetet med tätortsnära natur och genomföra insatser för att friluftslivsmålen ska få ökat genomslag inom bl.a. samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 15 februari 2019 i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.  

Statistik för miljötillståndsprövningar

34. Länsstyrelserna ska senast den 1 mars 2018 till regeringen (Miljö- och energidepartementet med kopia till Finansdepartementet och Näringsdepartementet) redovisa hur länsstyrelserna kan bidra till en sammanhållen statistikredovisning avseende miljöprövning. Utgångspunkten för uppdraget är att ett uttag av en samlad statistik avseende prövning av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet inom miljöprövningsdelegationerna och mark- och miljödomstolarna samt tillståndspliktig vattenverksamhet inom mark- och miljödomstolarna ska vara möjlig att genomföra fr.o.m. 2020. Länsstyrelsernas ska också redovisa konsekvenserna för myndigheterna. Vid genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna beakta Domstolsverkets och Naturvårdsverkets arbete med motsvarande uppdrag.

Näringsdepartementet

Tillsyn över djurhälsopersonal

35. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av och använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen och en beskrivning av viktigare iakttagelser. Uppdraget ska senast den 1 februari 2019 redovisas till Statens jordbruksverk. Uppdraget som gavs i regleringsbrevet för 2017 (Fi2016/04376/SFÖ) ska redovisas senast den 1 februari 2018 till Statens jordbruksverk.

Regional tillväxt

36. Länsstyrelserna ska medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet och följa upp användningen av medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

37. Länsstyrelserna ska lämna uppgifter till Tillväxtverket avseende utgiftsprognoser, utfall och beställningsbemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

Gäller Länsstyrelsen i Stockholms län

38. Länsstyrelsen ska inom kompetensförsörjningsområdet:

 • Utifrån de prioriteringar som görs i den regionala utvecklingsstrategin organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med bl.a. landstinget, kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter och övriga berörda aktörer i länet.
 • Tillhandahålla analyser och prognoser av den privata och offentliga sektorns behov av kompetens på kort och lång sikt, föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifieras samt ge förslag på insatser utifrån dessa, bl.a. i syfte att fler ska påbörja reguljära studier.
 • Under 2018 stödja och främja insatser inom följande utpekade fokusområden: bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå, medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning och bidra till etableringen av lärcentrum.
 • Senast den 30 juni 2018 till Tillväxtverket redovisa hur länsstyrelsen avser att lägga upp sitt arbete inom kompetensförsörjningsområdet utifrån regionala prioriteringar respektive utifrån de utpekade fokusområdena. Redovisningen kan även beskriva vilket behov av stöd från Tillväxtverket och andra berörda aktörer som identifierats för det fortsatta arbetet. Arbetet ska i övrigt årligen redovisas i samband med årsredovisningen samt innehålla en beskrivning av vilka mål som fastställts för arbetet och hur dessa mål är tänkta att följas upp.

Territoriella samarbetsprogram

39. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica och Sverige–Norge 2014–2020, för beslutade och utbetalade EU-medel redovisa den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen fördelat på stat (inklusive anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19)landsting, kommun och privat sektor. Av redovisningen ska framgå de tio största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. Uppdraget ska redovisas till Tillväxtverket senast den 5 april 2018.

40. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica, Norra periferin och Arktis samt Sverige–Norge 2014–2020, senast den 5 april och den 29 september 2018 till Tillväxtverket redovisa beslutade och utbetalade EU-medel totalt. Senast den 5 april 2018 ska länsstyrelserna därutöver till Tillväxtverket redovisa och analysera, inklusive resultatramverket, mål, förväntade och uppnådda resultat för programmens aktivitetsindikatorer, inbetalningar från Europeiska kommissionen samt beslutade och utbetalade medel fördelat på Europeiska kommissionens tematiska mål, investeringsprioriteter och insatskategorier. 

Infrastrukturplanering

41. Länsstyrelserna ska verka för att det riksdagsbundna målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass nås. Inom ramen för detta uppdrag ska länsstyrelserna främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad, bl.a. genom att bistå de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet med att kartlägga hur bredbandstillgången ser ut i länet med hjälp av den data och de verktyg som länsstyrelserna förfogar över. Länsstyrelserna ska mot denna bakgrund redovisa hur de har bidragit till att det riksdagsbundna målet nås, inklusive hur de har verkat för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer, och vilka andra faktorer som har påverkat utvecklingen inom it-infrastrukturområdet i länet. Uppdraget ska redovisas enligt Post- och telestyrelsens anvisningar senast den 1 februari 2019.

Länsstyrelserna ska vidare:

 • bistå PTS i dess arbete med att följa upp de krav för stöd till bredbandsutbyggnad som anges i förordningen (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur,
 • bistå PTS i regeringsuppdraget att följa och redovisa efterfrågan på och tillgången till statliga bredbandsstöd,
 • informera projektägare om gällande regelverk för stöd till bredbandsutbyggnad i enlighet med riktlinjer från Statens jordbruksverk och relevant reglering, och
 • hantera anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation. 

Sista beslutsdatum för medel avsatta för anläggning av kanalisation var den 31 december 2016. En redovisning av utbetalningar av stödet fram till den 31 december 2018 ska lämnas senast den 31 januari 2019. Redovisning ska ske till Länsstyrelsen i Örebro län. Den stistnämnda länsstyrelsen ska sammanställa de inrapporterade underlagen från berörda länsstyrelser och landsting, Gotlands kommunoch samverkansorganet i Kalmar län samt återrapportera till regeringen (Näringsdepartementet) om utbetalningar av stödet fram till den 31 december 2018 senast den  28 februari 2019. Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands, Hallands, Gotlands, Kalmar, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands och Uppsala län hanterar inte anläggning av kanalisation enligt förordningen om stöd till anläggning av kanalisation.

Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet

42. Länsstyrelserna ska följa upp hur kommunerna uppfyller kraven på lagstadgade handläggningstider enligt plan- och bygglagen (2010:900). Utifrån uppföljningen ska länsstyrelserna lyfta fram goda och konkreta exempel på handläggningsrutiner, utformning av organisation av service och rådgivning, aktivt arbete med kompetensförsörjning, finansieringsförutsättningar och andra relevanta faktorer som bidragit till att kommuner med olika förutsättningar uppfyller kraven. Formerna för återrapportering ska utformas i dialog med Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 30 april 2018.

43. Uppdraget som gavs i regleringsbrevet för 2017 om tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2018.

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

44. Länsstyrelserna ska i samband med uppföljningen av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen redovisa kommunernas tillämpning av bestämmelsen om skyldigheten att ta hänsyn till behovet av elektronisk kommunikation i översikts- och detaljplanearbetet enligt 2 kap. 5 § första stycket 3 och 3 kap. 4 § i plan- och bygglagen. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2019.

45. Länsstyrelserna ska i samband med uppföljningen av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen följa upp och redovisa hur kommunerna tillämpar kravet på att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan (8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen). Enligt 3 kap. 27–29 §§ plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, gäller vissa undantag från de ordinarie utformnings- och egenskapskraven för s.k. tillfälliga anläggningsboenden. I anslutning till dessa bestämmelser har Boverket beslutat om föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden (BFS 2016:5). Länsstyrelserna ska följa upp och redovisa hur bestämmelserna i PBF och Boverkets föreskrifter tillämpas av kommunerna. Den närmare inriktningen av redovisningen ska samordnas mellan länsstyrelserna. Länsstyrelsernas återrapportering ska ske med framtagna former redovisade i återrapporteringskrav 44 b i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2012 och i dialog med Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2019.

46. Uppdraget som gavs i regleringsbrevet för 2017 om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2018.

Inriktningsmål för handläggning av överklaganden enligt plan- och bygglagstiftningen

47. För överklagade kommunala beslut om lov (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) ska följande inriktningsmål gälla: 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 105 dagar och 90 procent inom 150 dagar. Handläggningen avseende överklagade bygglov för bostäder ska särskilt prioriteras, dock inte bygglov för fritidshus.

Följande inriktningsmål ska gälla för de ärenden som avser bostäder: 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 80 dagar och 90 procent inom 120 dagar.

Tiderna ska räknas från den dag överklagandet kom in till länsstyrelsen till den dag länsstyrelsen avgjorde ärendet. Redovisningen av antalet ärenden ska ske på ett för länsstyrelserna enhetligt sätt. Uppgifterna ska inte avse länsstyrelsernas prövning eller beslut enligt 11 kap. 12 § PBL. Länsstyrelserna ska redovisa den genomsnittliga handläggningstiden samt medianvärdet för under 2018 avgjorda överklagade lov. Länsstyrelserna ska vidare för 2018 redovisa andelen överklagade ärenden som har avgjorts inom 80 respektive 120 dagar samt 105 respektive 150 dagar. I de fall handläggningstiderna överstiger inriktningsmålen ska länsstyrelserna redovisa orsaken till detta och vilka åtgärder som har vidtagits respektive avses vidtas i syfte att fortsättningsvis uppnå inriktningsmålen. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 28 februari 2019.

48. Uppdraget som gavs i regleringsbrevet för 2017 om handläggningstider ska redovisas till Boverket senast den 28 februari 2018.

Uppföljning av kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning

49. Länsstyrelserna ska för respektive kommun inom länet redovisa och bedöma om de har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som uppfyller kraven i 2 § lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Länsstyrelserna ska för respektive kommun inom länet även redovisa och bedöma om kommunerna tagit hänsyn till 2 § i första stycket 3 i samma lag. Redovisningen ska ske i form av en enklare sammanställning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 mars 2018.

Kostnader för hantering av EU-stöd

50. Länsstyrelserna ska redovisa kostnader för hantering av de olika EU-stöden för lantbruk, landsbygd och inom havs- och fiskeriprogrammet samt antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Uppdraget ska redovisas till Statens jordbruksverk senast den 1 februari 2018 enligt riktlinjer från Statens jordbruksverk.

Grundläggande betaltjänster

51. Länsstyrelserna ska bistå berörda aktörer och systematiskt arbeta för att genomföra stöd- och utvecklingsinsatser i syfte att förbättra samhällets tillgång till grundläggande betaltjänster på de orter och i den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Länsstyrelserna ska dessutom kontinuerligt kartlägga och följa hur de grundläggande betaltjänsterna fungerar i samhället, samt bedöma om tillgången till dessa tjänster motsvarar samhällets behov. Särskilt ska situationen för äldre och personer med funktionsnedsättning uppmärksammas. Arbetet med betaltjänstuppdraget ska ske i samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Länsstyrelserna ska ge en god bild av hur tillgången till grundläggande betaltjänster ser ut i länet och ansvara för att stöd- och utvecklingsinsatser vid behov initieras och genomförs.

För arbetet med grundläggande betaltjänster kan länsstyrelserna söka medel från PTS. Länsstyrelserna ska lämna underlag till Länsstyrelsen i Dalarnas län med en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov inklusive en redovisning av de eventuella stöd- och utvecklingsinsatser för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster som genomförts i länet. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att arbeta stödjande och samordnande gentemot övriga länsstyrelser i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera genomförandet av uppdraget samt att sammanställa en rapport utifrån dessa underlag. Länsstyrelsen i Dalarnas län kan även föreslå regelförenklingar i syfte att nå ett högt resursutnyttjande.

Rapporten ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2018. Länsstyrelsen i Dalarnas län erhåller medel från PTS för att arbeta stödjande och samordnande gentemot övriga länsstyrelser under 2018. För att sammanställa rapporten disponeras medel från anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Förenklingsarbete för företag

52. Länsstyrelserna ska fortsätta förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och driva företag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt.

53. Länsstyrelserna ska under 2018 stödja regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (N2017/04297/FF), som syftar till ett enklare företagande med digital förvaltning.

54. Länsstyrelserna ska redovisa insatser kring hur man enligt 5 § 7 i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion i sin verksamhet förenklar för företag. Redovisningen ska inehålla:

 • en redogörelse för företagens nöjdhet gällande tillgänglighet, svarstid, bemötande och handläggningstid utifrån den länsstyrelsegemensamma brukarundersökningen samt arbetet med särskilda insatser för att förbättra dessa områden,
 • en uppföljning av de av länsstyrelserna utvalda fyra ärendetyperna förprövning av djurstallar, samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, miljöprövningsdelegationernas prövning av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. samma balk och anmälan om ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet samt mål och måluppfyllelse för handläggningstid för de utvalda ärendetyperna, och
 • motiveringar till avvikelser, samt hur den förväntade handläggningstiden kommuniceras till företag när ett nytt ärende inleds inom de utvalda ärendetyperna.

För ärenden om prövning av miljöfarlig verksamhet ska redovisningen avse den totala handläggningstiden (median) och hur länsstyrelsen i procent uppfyllt regeringens mål (regeringsbeslut den 1 december 2011 [S2011/10148/SFÖ m.fl.] med uppdrag till vissa länsstyrelser) om att ansökan ska beslutas inom 180 dagar från det att ärendet är komplett.

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen av samtliga länsstyrelser i de delar där det är tillämpbart. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna redovisningen. Uppgifterna ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2019.

Livsmedelsstrategins företagsperspektiv i myndigheternas verksamhet

55. Med utgångspunkt regeringens livsmedelsstrategi, som framgår av propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop 2016/2017:104), ska länsstyrelserna:

 • beskriva hur myndigheten arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i sin verksamhet, hur berörda aktörer involveras och de kommunikationsinsatser som görs för att synliggöra arbetet.
 • belysa myndighetens förutsättningar att bidra till livsmedelsstrategins mål inom ramarna för sin instruktion

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2018.

Fiske

56. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av föregående års fisketillsyn i form av antal fisketillsynsmän för havet och de stora sjöarna respektive övrigt sötvattensområde samt antal informationsinsatser, tillsynsdagar, anmälningar av otillåtet fiske och antal beslag av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål i havet och i de stora sjöarna. Effekterna av tillsynen avseende ålfiske ska särskilt specificeras. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 februari 2018.

Socialdepartementet

Ensamkommande barn

57. Länsstyrelserna ska ta fram enhetliga regionala rutiner för arbetet med ensamkommande barn som försvinner. Det metodstöd för regional samverkan som tagits fram i tidigare uppdrag (S2016/00634/FST) ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna länsstyrelsernas uppdrag för att stötta länens arbete och förvalta det material som tagits fram. Uppdraget ska finansieras från anslaget 4:7 Bidrag till socialt arbete m.m. under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Uppdraget ska redovisas av Länsstyrelsen i Stockholms län till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2018.

Folkhälsa

58. Länsstyrelsernas verksamhet avseende samordning av alkohol, narkotika, doping och tobakspolitiken (ANDT-samordning) ska
redovisas samordnat av Länsstyrelsen i Örebro län i en gemensam rapport till Folkhälsomyndigheten senast den 31 januari 2019. Uppdraget finansieras från anslagetet 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

59. Länsstyrelserna ska under 2018 förstärka sin tillsyn med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv och stärka tillsynen av rökfria skolgårdar. Uppdraget är en fortsättning på uppdrag om insatser för minskat tobaksbruk (S2017/03738/FS) och finansieras från anslag 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Länsstyrelserna ska lämna en samlad redovisning av uppdraget till Folkhälsomyndigheten i enlighet med uppdraget om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016–2020 (S2016/01458/FS).

60. Länsstyrelserna ska stödja huvudmännen när det gäller deras utökade ansvar för spelmissbruk enligt lagändringarna i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) när det gäller spelmissbruk. Länsstyrelserna får för uppdragets genomförande 2018 använda medel på anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobaksamt spel under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Länsstyrelsen i Örebro län ska ansvara för att samordna länsstyrelsernas genomförande av uppdraget och lämna en samlad redovisning av uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2019.

Jämställdhet

61. Länsstyrelsen i Stockholms län ska bistå Jämställdhetsmyndigheten i arbetet med att bygga upp en väl fungerande organisation för uppdraget att motverka prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Upparbetad kunskap och erfarenhet från länsstyrelsernas tidigare uppdrag på området ska tas till vara och arbetet ska bedrivas utan avbrott. Uppdraget finansieras från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2018. 

62. Länsstyrelserna ska förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i enlighet med den inriktning som regeringen angett i beslut av den 18 december 2017 (S2017/07420/JÄM). Kostnaderna ska belasta anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13. Länsstyrelsen i Örebro län ska fördela medlen i samråd med övriga länsstyrelser. Dock ska samtliga länsstyrelser tilldelas minst 1 000 000 kr. Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2019 länsvis till regeringen (Socialdepartementet). Av redovisningen från Länsstyrelsen i Örebro län ska framgå hur medlen har fördelats mellan länsstyrelserna.

Utsatta EU-medborgare

63. Länsstyrelserna ska medverka i Länsstyrelsen i Stockholm läns uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige 2018 – 2019 (S2016/02758/FST). Det ska ske genom att länsstyrelserna bidrar med lägesbilder angående utsatta EU/EES-medborgare som vistas inom ansvarsområdet. Lägesbilderna ska sammanställas minst två gånger per år och ska innehålla övergripande uppgifter om förekomst, befintliga samverkansstrukturer i regionen samt målgruppens ursprung. Länsstyrelserna ska även genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade mot relevanta aktörer genom spridning av nationellt metodstöd. Insatserna ska göras i samverkan med den nationella samordningen av uppdraget, myndigheter, kommuner, vårdgivare samt det civila samhället. Uppdraget finansieras med medel från anslaget 4:7 Bidrag till socialt arbete m.m. under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Uppdraget ska redovisas av Länsstyrelsen i Stockholms län till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2019.

Funktionshinderspolitik

64. Länsstyrelserna ges i uppdrag att i samarbete med Myndigheten fördelaktighet och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting under 2018-2020 stödja landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer i enlighet med vad som framgår av proposition Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (2016/17:188). Uppdraget finanseras med
medel från anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Uppdraget ska delredovisas senast den 14 december 2018 och den 13 december 2019 samt slutredovisas senast den 1 mars 2021 till regeringen (Socialdepartementet).

Föräldraskapsstödssamordning

65. Länsstyrelserna ska under åren 2018–2021 stödja kommuner, landsting, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att
utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år i respektive län. Barnrättsperspektivet, att främja jämlikhet och jämställdhet och ett jämställt föräldraskap är centrala utgångspunkter.
Även funktionshindersperspektivet och förebyggande av våld ska beaktas. Länsstyrelsen i Örebro län ska stödja och samordna arbetet.
Samordning ska ske med andra uppdrag hos länsstyrelserna och andra myndigheter. Länsstyrelsen i Örebro län ska i samverkan med övriga länsstyrelser senast den 1 april 2019 och 1 april 2021 lämna delrapporter till regeringen (Socialdepartementet) och senast den 1 april 2022 på samma sätt inkomma med en slutredovisning av uppdraget och dess resultat. Rapporterna ska innehålla en redovisning av hur de olika perspektiven som ska beaktas har omhändertagits i arbetet. Uppdraget finansieras från anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län346 876
ap.1Stockholms län (ram)346 876
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län107 518
ap.2Uppsala län (ram)107 518
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län92 407
ap.3Södermanlands län (ram)92 407
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län134 258
ap.4Östergötlands län (ram)134 258
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län122 345
ap.5Jönköpings län (ram)122 345
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län84 828
ap.6Kronobergs län (ram)84 828
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län105 568
ap.7Kalmar län (ram)105 568
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län61 122
ap.8Gotlands län (ram)61 122
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län69 392
ap.9Blekinge län (ram)69 392
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län281 628
ap.10Skåne län (ram)281 628
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län101 867
ap.11Hallands län (ram)101 867
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län371 724
ap.12Västra Götalands län (ram)371 724
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län113 740
ap.13Värmlands län (ram)113 740
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län115 021
ap.14Örebro län (ram)115 021
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län121 600
ap.15Västmanlands län (ram)121 600
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län119 272
ap.16Dalarnas län (ram)119 272
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län122 883
ap.17Gävleborgs län (ram)122 883
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 618
ap.18Västernorrlands län (ram)115 618
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län107 105
ap.19Jämtlands län (ram)107 105
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län136 030
ap.20Västerbottens län (ram)136 030
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län156 083
ap.21Norrbottens län (ram)156 083
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 781
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)2 781

Villkor för anslag 5:1

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 2 065 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Uppsala läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 2 065 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Södermanlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 2 512 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Östergötlands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel varje månad.

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 2 006 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Jönköpings läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

I anslagsposten ingår 5 700 000 kronor för finansiering av samordning och koordinering av länsstyrelsernas arbete med beredskap och kapacitet för mottagandet av nyanlända respektive ensamkommande barn, statsbidrag och ersättningar på integrationsområdet, regional samordning samt av det arbete som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

ap.6 Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska med 2 525 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Kronobergs läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 6 067 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kalmar län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 452 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 2 065 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Blekinge län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 6 400 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och till landshövdingemötet.

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 2 337 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Hallands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 7 740 000 kronor  finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 3 000 000 kronor för finansiering av ett tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

Vidare ingår 775 000 kronor för utveckling av det länsstyrelsegemensamma arbetet med it-system, datainsamling och bearbetning för havsplanering.

ap.13 Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län ska med 2 424 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Värmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län ska med 3 299 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Örebro läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

I anslagsposten ingår 8 800 000 kronor för finansiering av gemensamma medel för djurhantering.

ap.15 Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län ska med 4 612 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Västmanlands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

I anslagsposten ingår 30 000 000 kronor för finansiering av utveckling och därtill hörande utvecklingsnära förvaltning av projekt som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 2 756 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Dalarnas län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.17 Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska med 4 491 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gävleborgs läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.18 Västernorrlands län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska med 9 363 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Västernorrlands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska med 4 995 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Jämtlands läns landsting. Medlen ska utbetalas med en tolftedel per månad. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige–Norge.

ap.20 Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska med 3 465 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Västerbottens län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia–Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 4 956 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Norrbottens läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 1 520 000 kronor delfinansiera föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

ap.22 Utvecklingsinsatser m m

Anslagsposten används för löpande utgifter i samband med länsstyrelsegemensamma aktiviteter och gemensamma utvecklingsprojekt.

Medlen disponeras efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.110 4063 %0
ap.23 2263 %0
ap.32 7723 %0
ap.44 0283 %0
ap.53 6703 %0
ap.62 5453 %0
ap.73 1673 %0
ap.81 8343 %0
ap.92 0843 %0
ap.108 4463 %0
ap.113 0563 %0
ap.1211 1523 %0
ap.133 4123 %0
ap.143 4513 %0
ap.153 6483 %0
ap.163 5783 %0
ap.173 3563 %0
ap.183 4693 %0
ap.193 2133 %0
ap.204 0813 %0
ap.214 6833 %0
ap.22593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-255 790
2018-02-255 790
2018-03-255 790
2018-04-255 790
2018-05-255 790
2018-06-255 778
2018-07-255 778
2018-08-255 778
2018-09-255 778
2018-10-255 778
2018-11-255 778
2018-12-255 774
Summa69 392
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-259 939
2018-02-259 939
2018-03-259 939
2018-04-259 939
2018-05-259 939
2018-06-259 939
2018-07-259 939
2018-08-259 939
2018-09-259 939
2018-10-259 939
2018-11-259 939
2018-12-259 943
Summa119 272
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-255 094
2018-02-255 094
2018-03-255 094
2018-04-255 094
2018-05-255 094
2018-06-255 094
2018-07-255 094
2018-08-255 094
2018-09-255 094
2018-10-255 094
2018-11-255 094
2018-12-255 088
Summa61 122
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-259 324
2018-02-259 324
2018-03-259 324
2018-04-259 324
2018-05-259 324
2018-06-259 324
2018-07-259 324
2018-08-259 324
2018-09-259 324
2018-10-259 324
2018-11-259 324
2018-12-2411 000
2018-12-259 319
Summa122 883
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-258 489
2018-02-258 489
2018-03-258 489
2018-04-258 489
2018-05-258 489
2018-06-258 489
2018-07-258 489
2018-08-258 489
2018-09-258 489
2018-10-258 489
2018-11-258 489
2018-12-258 488
Summa101 867
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-258 925
2018-02-258 925
2018-03-258 925
2018-04-258 925
2018-05-258 925
2018-06-258 925
2018-07-258 925
2018-08-258 925
2018-09-258 925
2018-10-258 925
2018-11-258 925
2018-12-258 930
Summa107 105
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2510 195
2018-02-2510 195
2018-03-2510 195
2018-04-2510 195
2018-05-2510 195
2018-06-2510 195
2018-07-2510 195
2018-08-2510 195
2018-09-2510 195
2018-10-2510 195
2018-11-2510 195
2018-12-2510 200
Summa122 345
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-258 797
2018-02-258 797
2018-03-258 797
2018-04-258 797
2018-05-258 797
2018-06-258 797
2018-07-258 797
2018-08-258 797
2018-09-258 797
2018-10-258 797
2018-11-258 797
2018-12-258 801
Summa105 568
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-257 069
2018-02-257 069
2018-03-257 069
2018-04-257 069
2018-05-257 069
2018-06-257 069
2018-07-257 069
2018-08-257 069
2018-09-257 069
2018-10-257 069
2018-11-257 069
2018-12-257 069
Summa84 828
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2513 007
2018-02-2513 007
2018-03-2513 007
2018-04-2513 007
2018-05-2513 007
2018-06-2513 007
2018-07-2513 007
2018-08-2513 007
2018-09-2513 007
2018-10-2513 007
2018-11-2513 007
2018-12-2513 006
Summa156 083
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2523 462
2018-02-2523 462
2018-03-2523 462
2018-04-2523 462
2018-05-2523 462
2018-06-2523 474
2018-07-2523 474
2018-08-2523 474
2018-09-2523 474
2018-10-2523 474
2018-11-2523 474
2018-12-2523 474
Summa281 628
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2528 906
2018-02-2528 906
2018-03-2528 906
2018-04-2528 906
2018-05-2528 906
2018-06-2528 906
2018-07-2528 906
2018-08-2528 906
2018-09-2528 906
2018-10-2528 906
2018-11-2528 906
2018-12-2528 910
Summa346 876
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-257 701
2018-02-257 701
2018-03-257 701
2018-04-257 701
2018-05-257 701
2018-06-257 701
2018-07-257 701
2018-08-257 701
2018-09-257 701
2018-10-257 701
2018-11-257 701
2018-12-257 696
Summa92 407
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-258 960
2018-02-258 960
2018-03-258 960
2018-04-258 960
2018-05-258 960
2018-06-258 960
2018-07-258 960
2018-08-258 960
2018-09-258 960
2018-10-258 960
2018-11-258 960
2018-12-258 958
Summa107 518
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-259 478
2018-02-259 478
2018-03-259 478
2018-04-259 478
2018-05-259 478
2018-06-259 478
2018-07-259 478
2018-08-259 478
2018-09-259 478
2018-10-259 478
2018-11-259 478
2018-12-259 482
Summa113 740
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2511 336
2018-02-2511 336
2018-03-2511 336
2018-04-2511 336
2018-05-2511 336
2018-06-2511 336
2018-07-2511 336
2018-08-2511 336
2018-09-2511 336
2018-10-2511 336
2018-11-2511 336
2018-12-2511 334
Summa136 030
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-259 635
2018-02-259 635
2018-03-259 635
2018-04-259 635
2018-05-259 635
2018-06-259 635
2018-07-259 635
2018-08-259 635
2018-09-259 635
2018-10-259 635
2018-11-259 635
2018-12-259 633
Summa115 618
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2510 133
2018-02-2510 133
2018-03-2510 133
2018-04-2510 133
2018-05-2510 133
2018-06-2510 133
2018-07-2510 133
2018-08-2510 133
2018-09-2510 133
2018-10-2510 133
2018-11-2510 133
2018-12-2510 137
Summa121 600
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2530 977
2018-02-2530 977
2018-03-2530 977
2018-04-2530 977
2018-05-2530 977
2018-06-2530 977
2018-07-2530 977
2018-08-2530 977
2018-09-2530 977
2018-10-2530 977
2018-11-2530 977
2018-12-2530 977
Summa371 724
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-259 585
2018-02-259 585
2018-03-259 585
2018-04-259 585
2018-05-259 585
2018-06-259 585
2018-07-259 585
2018-08-259 585
2018-09-259 585
2018-10-259 585
2018-11-259 585
2018-12-259 586
Summa115 021
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2511 188
2018-02-2511 188
2018-03-2511 188
2018-04-2511 188
2018-05-2511 188
2018-06-2511 188
2018-07-2511 188
2018-08-2511 188
2018-09-2511 188
2018-10-2511 188
2018-11-2511 188
2018-12-2511 190
Summa134 258
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Registreringsavgift för jaktområden358283 4963 46927413
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)-24 149-2 90310 21413 086-2 872-29 924
Delgivning458-2902 0552 325-270-102
Övrig offentligrättslig verksamhet6741443 1393 08257875
Summa-22 659-3 02118 90421 962-3 058-28 738
Uppdragverksamhet
Resurssamordning5 838-1 364319 115321 015-1 9002 574
Övrig uppdragsverksamhet2 391-1 54078 04579 560-1 515-664
Fjällförvaltning15 0165228 8309 010-18015 358
Summa23 245-2 382405 990409 585-3 59517 268
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322001011
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391000000
Expeditions- och ansökningsavgifter25110025 687025 68725 687
Avgifter vid Bergsstaten2528000000
Miljöskyddsavgift253700140 2480140 248140 248
Övriga offentligrättsliga avgifter25520016 113016 11316 113
Sanktionsavgifter m.m.27140013 315013 31513 315
Övriga inkomster av statens verksamhet2811007 41507 4157 415
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136004004040
Lotteriavgifter9455003800380380
Övriga ränteinkomster2394000000
Täktavgift2539002000200200
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk4137005005050
Summa00203 4490203 449203 449
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet i vilken avgiftsintäkterna får disponeras

I tabellen ovan återfinns samtliga länsstyrelsers budgeterade avgiftsintäkter som disponeras 2018 och i bilaga 2 återfinns beloppen per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2015 avser ackumulerat utfall.  

Verksamhetens intäkter och kostnader ska inte redovisas mot anslag utan ska i enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 7 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ingå i årets kapitalförändring. Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och, i de fall de överstiger 100 000 kronor, särredovisas.

Föreskrifter om avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, delgivningsförordningen (2011:154) samt resurssamordning finns i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. 

Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för pantbanksverksamheten finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

Verksamhet där avgiftsintäkterna ej disponeras

I tabellen ovan återfinns samtliga länsstyrelsers beräknade avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2018 och i bilaga 3 återfinns beloppen per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Vid redovisningen av de uppgifter som avses i 2 § 1–3 förordningen med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa bestämmelserna 3 kap. 1 § andra stycket förordningen om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader.

Med undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

I bilaga 4 till regleringsbrevet återfinns beräkningar av anslaget 2018 per anslagspost. Av bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser erhållit. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av en stiftelse vars bildande länsstyrelsen har medverkat till, om inte regeringen har godkänt stiftelsebildningen.

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 262 400 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 5.

Räntekontokredit

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är 190 100 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 5. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelade anslagsmedel. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Länsstyrelsen ska bokföra inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) mot ett konto som inte är räntebärande och varje månad betala in beloppen till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att den senare myndigheten ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Länsstyrelsen ska tillämpa kategori D i 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. när det gäller rennäringsdelegationerna och viltförvaltningsdelegationerna. Ersättning kan lämnas för förlorade avlöningsförmåner enligt 7 § samma förordning samt för reseförmåner enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaderna ska belasta länsstyrelsen i det län där en berörd ledamot eller ersättare är bosatt.

Kommittéförordningen

Länsstyrelsen ska tillämpa 26 § kommittéförordningen (1998:1474) vid förordnandet av ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från en annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Susanna Herrera
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA och ESA
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Boverket
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statskontoret
Tillväxtverket
Blekinge län landsting
Dalarnas län landsting
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kalmar län landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Skåne läns landsting
Södermanlands län landsting
Uppsala läns landsting
Värmlands län landsting
Västerbottens län landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
Gotlands kommun
Sveriges Kommuner och Landsting