Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2018-10-18
Ku2018/01930/KO
Statens konstråd
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens konstråd
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens konstråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Särskild redovisning

Statens konstråd ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

  • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
  • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
  • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk, och
  • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Prognoser 2018–2021

Statens konstråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 8 november

Sponsring

Statens konstråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens konstråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Sveriges genomförande av Agenda 2030

I samband med årsredovisningen ska Statens konstråd redovisa en bedömning av i vilken mån myndighetens verksamhet, på såväl nationell som internationell nivå, bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i dess tre dimensioner (den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga dimensionen).

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Statens konstråd ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Statens konstråd har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Kulturverksamhet i vissa bostadsområden

Statens konstråd ska arbeta med satsningen Äga Rum genom produktion av praktiska exempel, utveckling av metoder samt kunskapsspridning om hur vissa bostadsområden kan berikas konstnärligt. Satsningen ska genomföras i bred dialogprocess med lokala aktörer. Uppdraget ska genomföras enligt de riktlinjer som anges i det regeringsuppdrag som beslutades den 25 juni 2015 (Ku2015/01873/KI) och enligt det förslag som lämnats i delredovisningen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 13 november 2015. Statens konstråd ska lämna in en delredovisning av de hittills gjorda erfarenheterna inom satsningen Äga rum till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statens konstråd ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer

Statens konstråd ska verka för stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. Syftet är att möta behovet hos kommuner och andra aktörer av både kompetensutveckling och konkret rådgivning, liksom stöd i att arbeta med offentlig konst som del av samhällsplanering och byggande. Vidare är syftet att sprida kunskap och erfarenheter från goda exempel på konstens betydelse för en god livsmiljö och sprida dessa vidare. I uppdraget ingår att driva pilotprojekt för att på så sätt inspirera till utveckling genom praktiska exempel. I uppdraget ingår också att föra samman olika aktörer i landet för samverkan och kunskapsutveckling. Rollen innefattar även samverkan med universitet och högskolor vad gäller utbildningar och strategiska forskningsprojekt. Inom ramen för arbetet ska Statens konstråd även stötta fria lokala aktörer i hela landet, som utifrån konstnärliga processer arbetar med det omgivande lokalsamhället för att skapa delaktighet i utformandet av gemensamma livsmiljöer. Uppdraget ska genomföras på ett sådant sätt att det kan ingå som ett långsiktigt ansvarområde inom myndighetens ordinarie verksamhet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med andra berörda myndigheter bl.a. Statens centrum för arkitektur och design, Boverket och Riksantikvarieämbetet. Vid behov ska även samverkan ske med andra berörda aktörer. En plan för hur verksamheten ska fortsätta inom den ordinarie verksamheten efter uppdragets slut, ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2020.

Offentlig konst som kulturarv

Statens konstråd ska i enlighet med regeringens bedömning i propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Riksantikvarieämbetet. En särskild rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2019.

Främjande av samtidskonstens utveckling och spridning i hela landet

Statens konstråd ska samordna arbetet med att främja samtidskonstens utveckling och spridning i landet. Syftet är att stärka den nationella infrastrukturen för professionella konstaktörer och skapa samt stötta nätverk och samlingspunkter på regional nivå över hela landet. Inom ramen för uppdraget ska Statens konstråd genomföra de årliga samtidskonstdagarna. Uppdraget ska genomföras i samverkan med myndigheter och andra relevanta aktörer inom konstområdet, bl.a. Statens kulturråd och Konstfrämjandet.

Policy för att öka synliggörandet av samtida svensk bild och form i konstkollektioner på utlandsmyndigheter

Statens konstråd ska, i samarbete med Föreningen Svensk Form, ta fram en policy för hur synliggörandet av samtida svensk bild och form kan öka i konstkollektioner på utlandsmyndigheter. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 30 september 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd8 001
ap.3Kulturverksamhet i vissa bostadsområden (ram)8 001

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd30 745
ap.1Statens konstråd (ram)30 745

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Statens konstråd

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd42 947
ap.1Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (ram)42 947

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Anslagsposten ska användas för direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för Statens konstråds konstprojekt.

Anslagsposten får belastas med högst 12 400 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.30Inget0
4:1 Statens konstråd
ap.19223 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.11 2883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)986
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-252 562
2018-02-252 562
2018-03-252 562
2018-04-252 562
2018-05-252 562
2018-06-252 562
2018-07-252 562
2018-08-252 562
2018-09-252 562
2018-10-252 562
2018-11-252 562
2018-12-252 563
Summa30 745
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Tanja von Brünken
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliet förvaltningsavdelning, RK EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret