Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 2

2018-11-01
N2018/05319/RTS
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 19, bet. 2017/18:NU2, rskr. 2017/18:107).

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande verksamhet avseende regionalt tillväxtarbete hos landstingen i Skåne, Västra Götalands, Uppsala, Östergötlands, Hallands, Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Kronobergs, Jämtlands, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län framgår av villkorsbeslutet för dessa organ.

Med ändring av regeringsbeslut om regleringsbrev den 18 december 2017, den 15 mars 2018 och den 30 augusti 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 485
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 485
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län585
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)585
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län3 877
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)3 877
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 148
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)1 148
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län1 264
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)1 264
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län1 010
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)1 010
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 161
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 161
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 370
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 370
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län12 014
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)12 014
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län957
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)957
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län569
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)569
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län29 840
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)29 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län2 098
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)2 098
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län1 705
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)1 705
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län31 134
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)31 134
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län4 465
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)4 465
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län5 775
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)5 775
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län5 995
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)5 995
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län71 900
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)71 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län6 875
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)6 875
Disponeras av Tillväxtverket1 889 043
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)1 390 793
ap.24.1Tillväxtverket (ram)443 148
ap.24.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)41 054
ap.24.3Gotlands kommun (ram)36 020
ap.24.4Skåne läns landsting (ram)18 183
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (ram)66 120
ap.24.6Uppsala läns landsting (ram)11 140
ap.24.7Östergötlands läns landsting (ram)21 807
ap.24.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)28 032
ap.24.9Hallands läns landsting (ram)10 811
ap.24.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)46 701
ap.24.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)15 508
ap.24.12Jönköpings läns landsting (ram)24 021
ap.24.13Örebro läns landsting (ram)39 853
ap.24.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)44 760
ap.24.15Gävleborgs läns landsting (ram)84 835
ap.24.16Kronobergs läns landsting (ram)19 190
ap.24.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)53 000
ap.24.18Jämtlands läns landsting (ram)113 905
ap.24.19Västmanlands läns landsting (ram)32 355
ap.24.20Västernorrlands läns landsting (ram)109 725
ap.24.21Norrbottens läns landsting (ram)130 625
ap.23Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden (ram)498 250
Disponeras av Kammarkollegiet12 137
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)12 137
Disponeras av Delegationen mot segregation1 750
ap.25Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden (ram)1 750

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:21

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1, 3, 9, 13, 16 och 20) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.7, 24.9, 24.12, 24.13, 24.15, 24.16, 24.18–24.21) för ändamålen 1 och 2.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.21) för ändamålen 3 och 4. Beslut beträffande ändamålet 4 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive strukturfondsprogram.

Ändamål:

1. Regionala företagsstöd

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

4. Uppföljning och utvärdering

 • Anslagsposterna 2, 4, 5, 8, 10, 11 och 15: 100 000 kronor
 • Anslagsposterna 6, 7 och 14: 200 000 kronor
 • Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kronor
 • Anslagsposterna 17 och 24.9: 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 1, 18, 19 och 21: 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 9, 24.6, 24.11 och 24.16: 600 000 kronor
 • Anslagsposten 24.4: 700 000 kronor
 • Anslagsposterna 13, 16, 24.3, 24.8 och 24.19: 900 000 kronor
 • Anslagsposterna 20, 24.2, 24.7 och 24.12: 1 000 000 kronor
 • Anslagsposten 24.13: 1 400 000 kronor
 • Anslagsposterna: 24.10, 24.14 och 24.17: 1 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.5, 24.15, 24.18, 24.20 och 24.21: 2 000 000 kronor

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2018 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Uppsala läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Västmanlands läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Norrbottens läns landsting, Gotlands kommun, samverkansorgan eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

ap.23 Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden

Medlen får användas till en satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden. Högst 72 731 250 kronor får användas till insatser enligt förordningen om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. Högst 410 393 750 kronor får användas till insatser enligt förordningen om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Tillväxtverket får använda högst 15 125 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för administration av insatsen, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och lärande. Medel som inte har använts till administration av insatsen får i stället användas till insatser enligt ovan nämnda förordningar. I sådana fall ska utgångspunkten vara att 15 procent av medlen fördelas till insatser enligt förordningen om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner och 85 procent fördelas till insatser enligt förordningen om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. I dessa fall får därmed ovan angivna belopp överskridas.

ap.24.1 Tillväxtverket

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionala företagsstöd

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

Tillväxtverket får göra utbetalningar till innovationskluster i enlighet med 20 § i den upphävda förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interreg Europe, Interact, Urbact och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma sekretariatet och revisionsmyndigheten för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska dessutom svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENPI (European Neighbourhood Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

Medel från anslaget får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen.

Medel från anslagsposten får betalas ut till Länsstyrelsen i Stockholms län, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Uppsala läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Västmanlands läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Norrbottens läns landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis. 

4. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS samt för utgifter för avveckling av äldre systemdelar som ska fasas ut.

5. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområdet

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområdet ska Tillväxtverket lämna bidrag upp till högst 7 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB (Almi) och högst 7 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområdet ska redovisas avgränsat från övriga Almi-lån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt beslut från Tillväxtverket.

6. Insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län

Medel ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (dnr N2016/04642/RTS).

ap.24.3 Gotlands kommun

Minst 10 000 000 kronor ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (dnr N2016/04642/RTS).

ap.25 Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden

Delegationen mot segregation får använda högst 1 750 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för administration av insatsen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.1848Inget0
ap.258Inget0
ap.3387Inget0
ap.4114Inget0
ap.5126Inget0
ap.6101Inget0
ap.7216Inget0
ap.8137Inget0
ap.91 201Inget0
ap.1095Inget0
ap.1156Inget0
ap.12348Inget0
ap.132 984Inget0
ap.14209Inget0
ap.15170Inget0
ap.163 113Inget0
ap.17446Inget0
ap.18577Inget0
ap.19599Inget0
ap.207 190Inget0
ap.21687Inget0
ap.221 223Inget0
ap.2350 000Inget0
ap.24.144 30537 5000
ap.24.24 105Inget0
ap.24.33 6028 0000
ap.24.41 818Inget0
ap.24.56 612Inget0
ap.24.61 114Inget0
ap.24.72 181Inget0
ap.24.82 803Inget0
ap.24.91 081Inget0
ap.24.104 670Inget0
ap.24.111 551Inget0
ap.24.122 402Inget0
ap.24.133 985Inget0
ap.24.144 476Inget0
ap.24.158 484Inget0
ap.24.161 919Inget0
ap.24.175 300Inget0
ap.24.1811 390Inget0
ap.24.193 235Inget0
ap.24.2010 973Inget0
ap.24.2113 063Inget0
ap.250Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.110 0001 085002023
ap.21 0006767332021
ap.33 0000002019
ap.43 0001 2506001502024
ap.52 000750300752024
ap.63 00050002024
ap.73 00075024202024
ap.923 00012 00010 0002892024
ap.102 000600002020
ap.111 000200002019
ap.126 0001 632002024
ap.1353 00022 00012 0006 0002024
ap.144 0001 178002024
ap.153 000500002024
ap.1655 00020 00010 0007 1352024
ap.177 0003 000002022
ap.1820 0006 0005 00002021
ap.1911 0006 0004 0006372024
ap.2090 00031 05115 0005 0002024
ap.2120 0006 8756 8755 6892024
ap.233 000 000400 0001 200 0001 400 0002025
ap.24.1700 000219 000157 000101 0002025
ap.24.265 00022 00022 00020 2852025
ap.24.380 00046 02520 85902025
ap.24.44 0001 0001 00002025
ap.24.590 00050 00030 0006 5002025
ap.24.611 0004 668002025
ap.24.755 00021 80717 00012 8102025
ap.24.860 00023 00016 00013 1972025
ap.24.925 0009 0008 29202025
ap.24.10110 00037 00035 00027 2132025
ap.24.1118 00015 508002025
ap.24.1260 00022 00019 00013 0002025
ap.24.1360 00023 00020 00011 9912025
ap.24.1480 00032 00028 00020 0002025
ap.24.15170 00050 00050 00055 1042025
ap.24.1637 00016 00013 0005 1642025
ap.24.17170 00050 00045 00064 9762025
ap.24.18220 00090 00080 00034 7142025
ap.24.1945 00034 0004 38602025
ap.24.20220 00069 92359 93469 9222025
ap.24.21280 000110 00090 00070 5722025
ap.2270 0004 0003 0001102022
Belopp angivna i tkr

Villkor

 

Fördelningen vad det gäller infriande åtaganden i tabellen ovan är endast indikativ.

I tabellen nedan framgår det belopp som maximalt får infrias mot bemyndigande 2019.

 

AnslagspostÅtagande som maximalt får infrias mot bemyndigande 2019
ap.18 485
ap.2585
ap.33 877
ap.41 148
ap.51 264
ap.61 010
ap.72 161
ap.912 014
ap.10975
ap.11569
ap.123 480
ap.1329 840
ap.142 089
ap.151 705
ap.1631 134
ap.174 465
ap.185 775
ap.195 995
ap.2071 900
ap.216875
ap.2212 237
ap.231 500 000
ap.24.1443 048
ap.24.241 054
ap.24.336 020
ap.24.418 183
ap.24.566 120
ap.24.611 140
ap.24.721 807
ap.24.828 032
ap.24.910 811
ap.24.1046 701
ap.24.1115 508
ap.24.1224 021
ap.24.1339 853
ap.24.1444 760
ap.24.1584 835
ap.24.1619 190
ap.24.1753 000
ap.24.18113 905
ap.24.1932 355
ap.24.20109 725
ap.24.21130 625

Belopp angivna i tkr.

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2019–2025 avseende ap.22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarskollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

4.3.6 Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
 • den upphävda förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag, samt
 • den upphävda förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar

ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1995:1254) om statlig stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag,
 • förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
 • den upphävda förordningen (2008:762) om statlig stöd till forskning och utveckling samt innovation

ska redovisas mot anslaget 1:1 Regional tillväxtåtgärder.

Statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, statligt stöd till regionala investeringar, lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m i Tillväxtverkets projekt och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–4 under anslagsposterna 1–21, 23 och anslagsposterna 24:2–24:21 samt ändamålen 1–3 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, Skåne läns landsting, Västra Gotlands läns landsting, Uppsala läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Västmanlands läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Norrbottens läns landsting och Gotlands kommun samt samverkansorgan i Kalmar, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands respektive Västerbottens län.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Martin Nyqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet/BA och EA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret