Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2019-01-10
Fö2018/01360/MFI
Försvarsmakten
107 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Försvarsmakten
5 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6, bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Försvarsmakten.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Försvarsmakten ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

Till grund för genomförandet ligger regeringens beslut från den 18 december 2017 om inriktning för Försvarsmaktens verksamhet från 2018 till och med 2020 (Fö nr 7). Försvarsmaktens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Säkerhets- och försvarspolitisk utveckling

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa en bedömning av den säkerhetspolitiska och militärstrategiska utvecklingen i närområdet. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med den bedömning som redovisats i propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 och Försvarsmaktens underlag till propositionen. Redovisningen ska utgöra en grund för underlaget om den samlade operativa förmågan.

2. Krigsduglighet

Återrapportering

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa en samlad operativ värdering av sin förmåga att lösa uppgifter enligt instruktionen.  Myndigheten ska utöver detta redovisa en bedömning av hur denna förmåga förväntas utvecklas under inriktningsperioden. Värderingen ska utgå från krigsförbandens krigsduglighet och genomförd operativ planering.

Redovisningen ska inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 13 september 2018.

3. Stridskrafternas och krigsförbandens utveckling

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka krigsförband som övats i sin helhet samt ange andelen icke anställd totalförsvarspliktig personal som deltagit i övningarna. I det fall krigsförbandsövningar genomförs med delar av förband ska myndigheten redovisa hur stor andel av förbandet som ingått i övningen.

Kostnaderna för större övningar ska redovisas. De avgränsningar som ligger till grund för redovisningen ska motiveras. 

Genomförd repetitionsutbildning ska redovisas och analyseras mot de planerade volymerna.

Vidtagna åtgärder för att så långt möjligt tillgodose krigsförbandens tillgång till mängdmateriel, standardfordon, radioutrustning, mörkerutrustning, ny kvalificerad ammunition till bl.a. granatkastare, nya pansarvärnsvapen samt personlig utrustning m.m. ska redovisas och sättas i relation till Försvarsmaktens samlade behov.

4. Nationella operationer och incidenter

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa genomförda stödinsatser till samhället vad avser uppgift, avdelade resurser samt relaterade kostnader uppdelat mellan relevanta lagar och förordningar. Deltagande i övningar och i samverkansområdena enligt krisberedskapsförordningen ska redovisas.

Erfarenheter från samverkan och inträffade händelser där de regionala staberna varit involverade samt övriga nationella operationer och incidenter ska redovisas. 

5. Internationella militära insatser

Försvarsmakten ska bl.a. delta i följande internationella militära insatser:

 • En väpnad styrka om ca 250 personer i den FN-ledda insatsen Minusma i Mali till och med den 30 juni 2019. Ytterligare ca 70 personer för stöd och underhåll får finnas på plats i insatsområdet. Det svenska bidraget ska utgöra en del i insatsens underrättelsestruktur och ska innehålla för verksamhetens genomförande nödvändiga skydds- och logistikfunktioner. Bidraget ska även omfatta stabsofficerare vid relevanta staber. Det svenska bidragets huvuduppgift är att förse insatsens underrättelseenhet med information som kan användas för att uppfylla säkerhetsrådets mandat. Det svenska bidraget ska utöver huvuduppgiften, inom ramen för tillgängliga resurser och förmågor, bidra till upprätthållande av den säkerhetsrådsresolution som ligger till grund för insatsen. Det svenska bidraget ska i huvudsak vara stationerat i Timbuktu och en mindre enhet inklusive stabsofficerare i Bamako. Emellertid kan en del av det svenska styrkebidraget, förutsatt att nationella krav avseende skydd och sjukvård kan uppfyllas, under begränsad tid användas i hela Minusmas insatsområde.

  Försvarsmakten får planera för att senast i november 2019 påbörja avveckling av nuvarande bidrag och camp i Mali, i syfte att senast december 2020 lämna campen. Försvarsmakten ska senast den 31 mars 2019 redovisa förutsättningarna för ett eventuellt fortsatt bidrag till den FN-ledda insatsen Minusma i Mali under 2021–2022 som ej överstiger 450 miljoner kronor per år. Försvarsmakten ska under arbetets gång hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat.

 • En väpnad styrka om högst 70 personer i den militära utbildningsinsatsen i Irak, Operation Inherent Resolve (OIR), till och med den 31 december 2018. Det svenska styrkebidraget till OIR ska kunna verka vid koalitionens samtliga baser i Irak där säkerheten så medger. Det svenska styrkebidraget ska förutom rådgivare och utbildare även omfatta personal för skydd och bevakning vid koalitionens baser samt stabsofficerare för placering i för insatsen relevanta staber.
 • En väpnad styrka om högst 50 personer i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan, Resolute Support Mission (RSM), till och med den 31 december 2018. Bidraget ska främst att bestå av rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna inom ramen för verksamheten som bedrivs i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Försvarsmakten ska även fortsätta stödet med rådgivare i Kabul. Styrkebidraget ska därutöver inkludera stabsofficerare vid de staber som leder RSM i Kabul (högkvarteret för RSM) samt i Mazar-e-Sharif.

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation eller det land som leder den internationella militära insatsen tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan rymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen för det svenska bidraget.

Försvarsmakten får förhandla och ingå avtal samt komma överens om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av de svenska bidragen i Mali, Irak och Afghanistan.

Försvarsmakten ska efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för att delta i internationella militära insatser.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa verksamhet och erfarenheter från genomförda internationella militära insatser. Vidare ska redovisas hur dessa påverkat förbandsproduktionen och krigsförbandens utveckling. Utfall respektive budget ska redovisas i enlighet med särkostnadsmodellen.

Verksamhet inom och ekonomiskt utfall av genomförda insatser för säkerhetssektorreform ska redovisas den 31 augusti 2018, samt samlat i årsredovisningen. Den 31 augusti 2018 ska Försvarsmakten även inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med ett verksamhetsförslag avseende säkerhetssektorreform för 2019. Försvarsmakten ska bidra till genomförandet av regeringens beslut från den 28 april 2016 om Sveriges nationella handlingsplan avseende perioden 2016–2020 för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet (UD nr 1:5). Återredovisning ska ske i enlighet med handlingsplanen.

6. Försvarsmaktens övriga internationella engagemang

Försvarsmakten ska delta med personal i följande insatser vilka belastar det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet :

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO), FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO), FN:s insats för folkomröstning i Västsahara (MINURSO), FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP), Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea (NNSC) och FN:s övervakningsstyrka i Israel och Syrien (UNDOF).

Vidare ska Försvarsmakten bidra med personal till EU-delegationerna i Ukraina och Kenya/Somalia, till stöd för genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa samarbetet kring bidragen med andra svenska myndigheter till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt hur erfarenheterna tas om hand i organisationen.

7. Internationellt samarbete

Försvarsmakten ska stödja Regeringskansliet i arbetet som följer av Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd 2017–2018. Försvarsmakten ska även stödja Regeringskansliet i det arbete som följer av implementeringen av Pesco.

Försvarsmakten ska delta i det av Tyskland ledda europeiska försvarssamarbetet Framework Nations Concept (FNC) genom att hålla sig informerad om utvecklingen av samarbetet och enskilda samarbetsprojekt samt delta i styrningsmöten på försvarsmaktsnivå. I den mån deltagandet föranleder behov av att träffa internationella överenskommelser ska myndigheten framställa om sådant bemyndigande.

Återrapportering

Försvarsmakten ska samlat redovisa sitt samarbete med Nato, EU, FN, Nordefco, länder i närområdet, Storbritannien och USA. Av redovisningen ska framgå aktiviteter och hur dessa har påverkat Försvarsmaktens verksamhet och operativa förmåga. Vidare ska det framgå vilket samarbete som genomförts med andra svenska myndigheter.

Försvarsmakten ska särskilt redovisa sina vidtagna åtgärder med anledning av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) inom EU.

Försvarsmakten ska redovisa hur det svensk-finska samarbetet har utvecklats. Utvecklingen av den gemensamma svensk-finska marina stridsgruppen ska belysas liksom övningar som genomförts med övriga svenska och finska förband.

Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa förslag på enskilda projekt inom FNC som Sverige bör delta i.

8. Exportfrämjande verksamhet

Försvarsmakten ska aktivt använda exportfrämjande verksamhet som medel för att främja en kostnadseffektiv materielförsörjning och därmed bidra till krigsförbandens operativa förmåga. De av regeringen utpekade väsentliga säkerhetsintressena samt artillerisystemet Archer prioriteras särskilt.

Återrapportering

Försvarsmakten ska samlat redovisa effekterna av den exportfrämjande verksamheten.

9. Personalförsörjning

Försvarsmakten ska samråda med Försvarshögskolan om officersutbildningens dimensionering inför kommande års antagningsomgångar.

Återrapportering

Försvarsmakten ska lämna en personalberättelse. Redovisningen ska innefatta en tabell där myndigheten redogör för sitt långsiktiga behov av personal, mål för 2018, inflöde och utflöde under året, tillgång vid årets slut samt hur personalen används i försvarsmaktsorganisationen. Redovisningen ska omfatta såväl personalkategorier som befattningskategorier fördelat mellan kvinnor och män. Antal tjänstgörande i internationella insatser under året, fördelat på kvinnor och män, ska redovisas.

Myndigheten ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att öka antalet kvinnor på militära befattningar i allmänhet och på chefsbefattningar i synnerhet, i syfte att uppnå de kvantitativa mål som myndigheten fastställt. En redogörelse för genomfört arbete med likabehandling och icke-diskriminering samt en beskrivning av planerat arbete inom dessa områden ska redovisas.

Försvarsmakten ska redovisa ekonomiskt utfall och slutsatser av under året genomförd militär grundutbildning. De avgränsningar som ligger till grund för redovisningen ska motiveras. Försvarsmakten ska med stöd av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet analysera hur genomförandet av återaktiveringen av mönstring och grundutbildning med värnplikt, som beslutades den 2 mars 2017, har fungerat och analysera resultaten från grundutbildning med värnplikt. Myndigheten ska redovisa slutsatser och erfarenheter.

Åtgärder för att öka inflödet av officerare och reservofficerare ska redovisas liksom slutsatser av genomförd verksamhet.

10. Materielförsörjning och investeringsplaner

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa resultatet av planerade och beställda investeringar. Eventuella avvikelser mot ursprunglig budget, efterföljande beslut och tidigare resultatredovisningar ska särskilt redovisas. Konsekvenser av avvikelser och vidtagna åtgärder ska kommenteras. Redovisningen ska omfatta ekonomi, tid och förmåga. Investeringar som slutlevererats till Försvarsmakten under året ska slutredovisas.

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materielverk redovisa prognoser för fullgörande av beställda materielinvesteringar inom stridsflyg- och undervattensområdet. Redovisningen ska utgå från den planering som låg till grund för regeringsbesluten i ärendena. Prognoserna ska omfatta tid, teknik, ekonomi, kravuppfyllnad och risk.

11. Effektivitet i materielförsörjningen

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materielverk med utgångspunkt i erfarenheter från arbetet med att mäta ledtiderna i materielprojekten fortsätta arbetet med att öka effektiviteten i materielförsörjningen.

Återrapportering

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materielverk redovisa lämpliga nyckeltal för att följa hur effektiviteten i materielförsörjningen utvecklas. Redovisningen ska bl.a. utifrån tidsserier av nyckeltalen omfatta hur effektiviteten utvecklats de senaste åren samt vilka åtgärder som vidtagits för att öka effektiviteten i materielförsörjningen, inom respektive myndighet och i gränssnittet mellan dem. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

12. Forskning och utveckling

Återrapportering

Försvarsmakten ska utveckla redovisningen av forskning och utveckling. Av redovisningen ska bl.a. framgå vilka utgångspunkter och underlag som legat till grund för den forskning och utveckling som har beställts och hur resultaten används i verksamheten samt hur forskningsresurser nyttjas i övrigt. Vidare ska redovisas hur medlen för försvarsunderrättelseforskning har använts.

13. Frivilliga försvarsorganisationer

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa hur de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet har bidragit till utvecklingen av den operativa förmågan. Av redovisningen ska framgå hur de frivilliga försvarsorganisationerna lever upp till målen för beställningarna från Försvarsmakten.

14. Utfall per organisationsenhet

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa respektive organisationsenhets ekonomiska utfall per anslag och kostnadsslagsgrupp för budgetåret samt för de två föregående åren. I redovisningen ska även antalet årsarbetskrafter och tjänstgöringsdagar per organisationsenhet framgå.

15. Prognoser

Försvarsmakten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras per anslagspost, i förhållande till föregående prognostillfälle och budgeten. Av kommentarerna ska framgå bakomliggande antaganden, osäkerhetsfaktorer samt ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker till eventuella förändringar.

Vid väsentliga avvikelser mot tilldelade medel och gällande planering ska myndigheten ange vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den:

 •  17 januari,
 •  16 februari,
 •  2 maj,
 •  29 juli samt
 •  8 november.

2

Organisationsstyrning

16. Försvarsmusiken

Försvarsmakten ska bedriva försvarsmusikverksamhet med i allt väsentligt samma inriktning och omfattning som i dag.

17. Grundorganisationsförändring

Försvarsmakten ska planera för att under första halvåret 2018 byta organisatorisk tillhörighet för Gotlandsgruppen från Amfibieregementet till Gotlands regemente.

18. Jämställdhetsintegrering

I årsredovisningarna för 2017–2018 ska åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering redovisas, utifrån den plan som Försvarsmakten tidigare redovisat. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Resultatet av genomfört arbete 2015–2017 ska beskrivas och analyseras i en särskild delredovisning den 22 februari 2018. 

3

Uppdrag

19. Redovisning av ekonomiskt tillskott

Försvarsmakten ska den 15 maj respektive den 1 oktober 2018 redovisa hur planeringen respektive genomförandet fortskrider i fråga om de åtgärder som framgår av regeringens beslut om inriktning för Försvarsmaktens verksamhet från 2018 till och med 2020 (Fö nr 7) och som möjliggörs av de ekonomiska tillskott som aviserades i den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2015 och som en följd av de försvarspolitiska överenskommelserna som sedan beslutades i vårändringsbudgeten för 2017 samt i budgetpropositionen för 2018.

Redovisningen ska vara uppdaterad per åtgärd, anslag och år. Orsaker till eventuella förseningar eller förändringar i förhållande till föregående redovisning ska redovisas och förklaras, liksom vidtagna och planerade åtgärder till följd av eventuella avvikelser. Effekten på den operativa förmågan av genomförda åtgärder och konsekvenserna av eventuella förseningar ska klarläggas.

20. Övergång till ny ekonomisk styrmodell för materiel- och logistikförsörjningen

Med en precisering av regeringens beslut den 2 november 2017 (Fö nr 2) ska Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2019 redovisa följande.

Försvarsmakten ska utgå från att anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar delas in i följande anslagsposter som disponeras av Försvarets materielverk:

 • ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser
 • ap.2 Försvarets materielverks direkta utgifter i materielprojekten

Ett beställningsbemyndigande ska vara knutet till anslagspost 1.

Försvarsmakten får därutöver lämna förslag på kompletterande anslagsposter under anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar avseende anskaffning av materiel med mindre ekonomisk omfattning, höjda lagernivåer av beredskapsvaror i lager, anslagsfinansierade anläggningar eller förutsättningsskapande verksamhet inom materiel- och logistikförsörjningen. Förslag ska omfatta disposition, årliga belopp avdelade till anslagspost inom den beräknade ramen för anslaget.

Myndigheten ska vidare föreslå en plan för hur ännu icke anslagsredovisade statliga utgifter, vilka belastar eller planeras belasta Försvarets materielverks övriga kredit i Riksgäldskontoret, ska redovisas mot anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Förslaget ska tydliggöra framtida årsvis högsta belastning av den övriga krediten och dess successiva minskning till en nivå som endast omfattar exportrelaterade behov och behov av förskottsbetalningar till leverantörer inom materielförsörjningen till Försvarsmakten.

Myndigheten ska även beräkna att Försvarets materielverks indirekta utgifter för ledning, verksamhetsplanering, lokaler, it, m.m. finansieras över ett nytt förvaltningsanslag. Budgetunderlaget ska omfatta en beräkning av förvaltningsanslagets årliga belopp och finansiering från andra anslag inom utgiftsområde 6.

Försvarsmakten ska vidare, efter att ha inhämtat synpunkter från Försvarets materielverk, senast den 1 oktober 2018 redovisa en plan för myndigheternas arbetssätt och samverkan inom materielförsörjningen. Arbetssättet ska följa den nya finansiella styrmodellen och processer för investeringar i försvarsmateriel, utgående från beskrivningen i betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:66), avsnitt 20.2. Planen ska inkludera en beskrivning av den årsvisa processen samt hur roll- och ansvarsfördelning mellan myndigheterna genomförs.

21. Investeringsplaner

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2019 lämna förslag till investeringsplaner för perioden 2018–2030 för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Försvarsmaktens förslag till investeringsplaner för anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ska baseras på statens ingångna avtal, myndighetens operativa avvägningar av hur det ekonomiska utrymmet ska disponeras och underlag, inklusive ett samrådsyttrande om planens genomförbarhet, från Försvarets materielverk. Utöver kraven i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Försvarsmakten säkerställa att investeringsplanerna följer regeringens beslut från den 18 dec 2017 om inriktning för Försvarsmaktens verksamhet från 2018 till och med 2020 (Fö nr 7). Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2019 även redovisa en investeringsplan för perioden 2019–2021 avseende anslaget 1:4 Forskning och teknikutveckling.

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materielverk i budgetunderlaget för 2019 inkomma med en beskrivning per objektsgrupp av innehållet i investeringsplanen för vidmakthållande.

I budgetunderlaget ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar av investeringsplanerna för 2019–2021 jämfört med beslutade investeringsplaner för 2018 enligt bilaga 2.

22. Beställningsbemyndiganden

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2019 utöver vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa vilka investeringar som ingår i myndighetens förslag till bemyndiganderamar avseende ingående åtaganden, nya åtaganden, respektive infriade åtaganden. Större och viktigare investeringar ska särskilt beskrivas och motiveras.

23. Organisering av brigader

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa sitt arbete med att organisera två brigader. Redovisningen ska innefatta en analys av olika principer för brigadernas indelning utgående bl.a. från möjligheterna att mobilisera och koncentrera brigaderna samtidigt. Myndigheten ska vidare redovisa sin syn på behov av förbandsmålsättningar för brigad.

24. Depåförband

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa en analys av fortsatt utveckling av depåförbanden och i olika ambitionsnivåer, redovisa huvuduppgifter i olika beredskapsgrader respektive i olika faser av ett kris-/krigsförlopp, generisk organisation samt lednings- och lydnadsförhållanden. Analysen ska särskilt beakta uppgiften att mobilisera hela krigsorganisationen enligt givna beredskapskrav. Vidare ska analysen omfatta depåförbandens uppgifter inom ramen för värdlandsstöd.  

25. Förbandsomsättningssystem

Försvarsmakten ska redovisa myndighetens förslag på hur krigsförband, främst de som bemannas med pliktpersonal och tidvis tjänstgörande personal, kan omsättas förbandsvis i ett s.k. förbandsomsättningssystem. Av redovisningen ska också framgå vilka enheter/förband som ska vara stående respektive kontraktsförband, med utgångspunkt i Försvarsmaktens bedömning av de operativa behoven och av myndighetens produktionsförutsättningar. Gränssättande produktionsfaktorer ska redovisas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2018.

26. Försvarsförsörjning inom totalförsvarsplanering

Försvarsmakten ska med utgångspunkt i den redovisning som lämnades den 4 oktober 2017, med stöd av Försvarets materielverk, redovisa resultatet av myndigheternas fortsatta arbete med att ta fram ett försvarsförsörjningskoncept. Redovisningen ska särskilt belysa hur myndigheterna planerar för tillämpning av förfogandelagen (1978:262), förfogandeförordningen (1978:558) samt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och dialog ska föras med berörda bevakningsansvariga myndigheter under arbetets gång. I uppdraget ska Försvarsmakten även redovisa en analys av hur myndighetens behov av relevanta förmågor ska tillgodoses såväl i fred som under höjd beredskap och ytterst krig. Myndigheten ska särskilt redovisa sin syn avseende behovet av motsvarigheter till motorreparationstjänst och andra områden inom teknisk tjänst, byggnads- och reparationsberedskap samt väg- och vattenbyggnadskår. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 oktober 2018.

27. Planeringsstöd för civilt försvar

Försvarsmakten ska gemensamt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som stöd till bevakningsansvariga myndigheter, precisera gällande dimensionerande utgångspunkter för den planering för det civila försvaret som myndigheterna genomför enligt gällande författningsreglering. Arbetet ska ske inom ramen för regeringens planeringsanvisningar för civilt försvar respektive regeringens inriktning för Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ska med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ge de bevakningsansvariga myndigheterna tillgång till relevanta delar av planeringen avseende väpnat angrepp. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

28. Militärregionala staber och länsstyrelser

Försvarsmakten ska redovisa hur de regionala stabernas samarbete med länsstyrelserna utvecklas avseende totalförsvarsplanering. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 oktober 2018.

29. Merutnyttjande av maritima resurser inom totalförsvarsplanering

Försvarsmakten ska redovisa behovet av merutnyttjande av nuvarande och nästa generations statsisbrytare. Åtgärderna ska kostnadsberäknas. Försvarsmakten ska i arbetet utgå från oförändrade ekonomiska ramar. Försvarsmakten ska även redovisa hur Kustbevakningens resurser kan användas inom Försvarsmakten med stöd av förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 mars 2018.

30. Informationsinsatser

Försvarsmakten ska stödja Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i arbetet med att ta fram ett pedagogiskt informationsunderlag som ska skickas ut till totalförsvarspliktiga i samband med beredskapsunderlaget 2018. Informationsunderlaget ska omfatta samtliga steg i processen från beredskapsunderlaget till slutförandet av grundutbildning med värnplikt samt därtill kopplade valmöjligheter för individen. 

Försvarsmakten ska genom informationsinsatser verka för att öka intresset hos målgrupperna för att genomföra grundutbildning med värnplikt.

31. Klargörande av befattningar samt effektivisering av prövnings- och antagningsprocesserna

Försvarsmakten ska göra en översyn gällande vad befattningarna, som finns för gruppbefäl, soldater och sjömän innebär, både utbildnings- och kompetensmässigt. Översyn gällande antagningskraven och kravprofilerna ska göras med stöd av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet så att de är relevanta efter dagens förhållanden samt utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Med utgångspunkt i översynen ska Försvarsmakten stödja Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i deras i arbete med att effektivisera prövnings- och mönstringsverksamheten. Försvarsmakten ska även genom erfarenhetsutbyte stödja Polismyndigheten i utvecklingen av antagningsprocessen för polisutbildningen.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 15 maj och slutredovisas den 1 oktober 2018.

32. Utveckling och förstärkning av ett cyberförsvar med aktiva förmågor

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets radioanstalt och eventuellt övriga berörda myndigheter fortsätta analysera och utveckla förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön för ett förstärkt cyberförsvar. Utvecklingen ska rymmas inom given ekonomisk ram. Inom ramen för fortlöpande återrapportering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ska en redovisning av arbetsläget lämnas den 15 juni 2018.

33. Utveckling av arbetet till skydd för särskilt skyddsvärd verksamhet

Försvarsmakten ska senast i samband med budgetunderlaget för 2019 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) identifiera och redovisa åtgärder som kan bidra till att ytterligare utveckla arbetet för att skydda de mest skyddsvärda verksamheterna inom försvarssektorn i Sverige mot de allvarligaste hoten. Kostnaderna för de olika åtgärderna, fördelat på anslag, ska framgå av redovisningen. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten inhämta synpunkter från Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen som fick motsvarande uppdrag den 6 april 2017.

34. Höjd tillgänglighet JAS 39

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa vilka åtgärder Försvarsmakten har vidtagit och tidplan för de åtgärder Försvarsmakten kommer att vidta i syfte att höja den operativa tillgängligheten inom JAS 39-systemet och följaktligen för att underlätta ombeväpning till JAS 39E.

35. Lägesredovisning och krigsplaceringsläget

Försvarsmakten ska senast den 15 juni 2018 inkomma med en redovisning gällande hur verksamhetsåret fortskrider (lägesredovisning), inklusive eventuella större avvikelser relativt plan. Myndigheten ska samtidigt särskilt redovisa krigsplaceringsläget.

36. Fördelning av materiel

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2019 redovisa hur fördelning av materiel har gjorts mellan krigsförbanden inklusive hemvärn, förbandsreserven och materielreserven. Om Försvarsmakten överväger att avveckla materiel, som inte bedöms vara teknisk eller operativ relevant, ska detta motiveras och redovisas i form av en avvecklingsplan.

37. Rapportering från och deltagande i internationella möten

Försvarsmakten ska lämna en kortfattad skriftlig rapportering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast en vecka efter genomfört viktigare internationellt möte (resor, besök och mässdeltagande) där högre befattningshavare deltagit. Försvarsmakten ska redovisa hur myndigheten samverkar med övriga försvarsmyndigheter inför internationell mäss- och konferensverksamhet i syfte att uppnå ett väl avvägt svenskt deltagande.

38. Internationella överenskommelser

Försvarsmakten ska senast den 27 april 2018 redovisa förhandlingsläget för de internationella överenskommelser där det finns ett bemyndigande från regeringen som har beslutats före den 31 december 2016.

39. Förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet

Försvarsmakten uppdras att genomföra verksamhet enligt bilaga 3.

40. Det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet EDIDP

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut senast den 14 september 2018 redovisa förslag till en process för att identifiera möjliga svenska bidrag till det Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet (EDIDP). Den föreslagna processen ska tillse att deltagandet gynnar den svenska försvarsförmågan. Eventuella behov av regeringsbeslut ska identifieras. Försvarsmakten ska under arbetets genomförande inhämta synpunkter från branschorganisationerna Säkerhets- och försvarsföretagen samt SME-D.

41. Forskning och utveckling

Försvarsmakten ska inhämta synpunkter från Totalförsvarets forskningsinstitut om inriktning och översiktligt förslag avseende CBRN-forskning inom anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut för 2019.

42. Delfaktorer försvarsprisindex

Försvarsmakten ska senast den 15 februari 2018 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppdelat per post och 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar fördelade för 2017 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 5.

43. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Myndigheten ska senast den 3 april 2018 återrapportera till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) hur myndigheten hittills har lagt upp sitt arbete och hur myndigheten arbetar vidare med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen 2018.

Försvarsmakten ska även senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

44. Ett förändrat klimat

Försvarsmakten ska senast den 15 oktober 2018 redovisa de åtgärder som myndigheten vidtar för att analysera de effekter på myndighetens verksamhet som kommer av ett förändrat klimat och vilka åtgärder som vidtas för att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat.

45. Miljö

Försvarsmakten ska senast i samband med årsredovisningen för 2018 redovisa verksamhetens påverkan på miljön i samband med större övningar och insatser.

46. Perspektivstudie

Försvarsmakten ska fortsätta arbetet med perspektivstudier i förberedelserna inför försvarsinriktningsperioden efter 2020. Fokus ska vara på Försvarsmaktens utveckling under perioden 2021–2025 och de beslut som då kan behöva fattas. Arbetet ska bl.a. belysa alternativa utvecklingar av Försvarsmakten för att möta omvärldsutvecklingen. Den inriktning som riksdagen har beslutat för Försvarsmaktsorganisation 2016 (prop. 2014/15:109 , bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251) samt gällande ekonomiadministrativt regelverk ska utgöra utgångspunkten för samtliga alternativ. Arbetet delredovisades till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 4 september 2017. Slutlig redovisning av arbetet ska ske vid samma tidpunkt som årsredovisningen för 2017 lämnas. I redovisningen ska bl.a. ingå preliminära förslag till alternativa försvarsmaktsstrukturer, inklusive kostnadsberäkningar.

Tidigare givna uppdrag

47. Militär grundutbildning

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa ett förslag som möjliggör grundutbildning med värnplikt för en volym på 5 000 personer inom den beräknade anslagsramen för 2020 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6). Av redovisningen ska beräkningsgrunder framgå.

48. Översyn av tillgången av flygförare

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa vilka åtgärder Försvarsmakten har vidtagit och kommer att vidta i syfte att säkra nyckelkompetenser inom flygstridskrafterna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten35 043 584
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)27 531 727
ap.3Vidmakthållande av materiel och anläggningar (ram)6 574 820
ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (ram)895 019
ap.2Förbandsv. o beredsk - STÅP (ram)42 018

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utbildnings- och övningsverksamhet för utveckling av försvarsmaktsorganisationen, planering och insatser. Anslagsposten får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer och för stöd till veteransoldat- och anhörigorganisationer. Även fasta kostnader för multinationella samarbeten får finansieras från anslagsposten. Anslagsposten får vidare användas för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt till exportfrämjande åtgärder inom försvarssektorn.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Försvarsmakten ska när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslagsposten 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna och de frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten ska som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran ska ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts. 

4. Högst 2 500 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

5. Högst 116 000 000 kronor får användas för uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet.

6. Högst 50 500 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5§ förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling. Av dessa medel får högst 1 700 000 kronor användas för bidrag till Försvarets civila idrottsförbund och till vissa militära tidskrifter. 

7. Högst 30 000 000 kronor får användas till statsbidrag till frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationer för verksamhet som stödjer Försvarsmaktens personal före, under och efter tjänstgöring i internationella militära insatser samt anhöriga till sådan personal.

8. Försvarsinspekören för hälsa och miljö ska tilldelas högst 20 000 000 kronor. Av dessa ska lägst 2 000 000 kronor användas för dess kontroll- och tillsynsverksamhet, exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till försvarsinspekören för hälsa och miljö förfogande så att tillsynsuppgifter kan lösas enligt lag och andra föreskrifter. Resterande medel får användas för lönekostnader för försvarsinspektören för hälsa och miljö.

9. Högst 500 000 kronor ska utbetalas till Geneva Center for Security Policy (GCSP).

10. Försvarsmakten får använda högst 82 900 500 kronor som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

11.Högst 5 000 000 kronor får användas för förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet i enlighet med bilaga 3.

12. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt fakturor avseende Sveriges del av de överenskomna gemensamma kostnaderna för verksamhet vid EDA.

13. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella samarbetet Strategic Airlift Capability (SAC).

14. Högst 2 000 000 kronor får användas till projekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län.

ap.2 Förbandsv. o beredsk - STÅP

1. Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. För anslagsposten har 42 018 000 kronor beräknats för statliga ålderspensionsavgifter för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt. 

ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas till att finansiera åtgärder med avsikt att bibehålla materielens eller anläggningens tekniska förmåga eller prestanda avseende anslagsfinansierad materiel och anläggningar samt åtgärder för att upprätthålla minsta bestånd av beredskapsvaror i lager.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Anslagsposten får användas för utgifter i samband med vidmakthållande som uppkommer hos Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Anslagsposten får användas i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten1 147 159
ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena (ram)1 074 584
ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt (ram)72 575

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena

1. För respektive insats får Försvarsmakten använda högst följande belopp per insats (beloppen avser särutgifter, anges i tusen kronor):

InsatsBelopp
RSM58 500
Minusma848 500
OIR152 000
Athena (inkl. Sveriges nationella kostnader samt Sveriges del av gemensamma kostnader)25 000
Uppföljning personal i internationella insatser20 000
Summa1 104 000

ap.2 Försvarsmaktens övriga insatser internationellt

Anslagsposten får användas till särutgifter för Försvarsmaktens bidrag till insatser internationellt, förutom militärobservatörer, som inte innebär sändande av väpnad styrka till andra länder samt för sekondering av personal till internationella stabsbefattningar kopplade till pågående insatser, enligt regeringens närmare bestämmande.

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten10 816 324
ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)10 816 324

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Anskaffning av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utveckling, anskaffning, återanskaffning och avveckling av anslagsfinansierad materiel och anläggningar. Anslagsposten finansierar även åtgärder avseende anslagsfinansierad materiel och anläggningar, där avsikten är att förändra teknisk förmåga eller prestanda inklusive förlängning av livstiden. Vidare får anslagsposten användas för finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror samt anskaffning med syfte att öka minsta bestånd av beredskapsvaror i lager. Anslagsposten får under 2018 finansiera omställningskostnader avseende ändrade ansvarsförhållanden inom materiel- och logistikförsörjningen i enlighet med vad regeringen anfört i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1, utgiftsområde 6).

2. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.  

3. Anslagsposten får användas för utgifter i samband med anskaffning som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

4. Försvarsmakten ska efter rekvisition betala högst 422 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompabilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

1:4

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten641 905
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)641 905

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Forskning och teknikutveckling

1. Anslaget får användas för utgifter för forskning, utveckling och studier m.m. inklusive det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) och verksamhet vid Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC).

2. Högst 15 000 000 får användas för flygteknisk forskning inom NFFP i enlighet med de beslut som fattas inom programmet.

3. Högst 15 000 000 kronor får användas för försvarsunderrättelseforskningen.

4. Försvarsmakten ska till EDA inbetala belopp enligt fakturor som avser Sveriges del i de överenskomna kostnaderna för forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EDA.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Budgetår 2016

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten0
ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.1826 3183 %0
ap.21 260Inget0
ap.3197 2443 %0
ap.426 8503 %0
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
ap.132 2373 %0
ap.22 1773 %0
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1474 4893 %0
1:4 Forskning och teknikutveckling
ap.119 257Inget0
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.1 (2016)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.317 100 0005 675 8794 645 5126 763 4862024
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.178 000 0009 252 2069 552 66159 110 9712027
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 200 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsplan

Investeringsplanerna i bilaga 2 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Försvarsmakten bemyndigas att under 2018 påbörja anskaffning av materielobjekt (anslaget 1:3) i enlighet med regeringens närmare anvisningar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-252 826 586
2018-02-232 806 371
2018-03-234 001 551
2018-04-255 536 055
2018-05-253 073 775
2018-06-253 824 122
2018-07-252 070 122
2018-08-242 143 098
2018-09-253 900 551
2018-10-255 393 150
2018-11-236 613 229
2018-12-215 460 362
Summa47 648 972
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.3Vidmakthållande av materiel och anläggningar
1:1 ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
1:1 ap.2Förbandsv. o beredsk - STÅP
1:2 ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena
1:2 ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt
1:3 ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 ap.1Forskning och teknikutveckling

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsbelagd verksamhet
Verkstadsverksamhet00247 0000247 000247 000
Reservmateriel0041 000041 00041 000
Utbildnings- och övningsverksamhet00384 0000384 000384 000
Internationella militära test-, utbildnings- och övningsverksamhet007 00007 0007 000
Flygtransporter003 00003 0003 000
Statsflyget0010 000010 00010 000
Övrig transportverksamhet002 00002 0002 000
Elev- och befälshotell001 00001 0001 000
Drivmedel0024 000024 00024 000
Stöd till civil verksamhet002 00002 0002 000
Övrig uppdragsverksamhet0015 000015 00015 000
Summa00736 0000736 000736 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. Myndigheten får besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning för samtliga avgifter enligt punkt 1 och 2 under avsnitt 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet.

2. Bestämmelser om avgiftens storlek för statsflyget framgår av statsflygsförordningen (1999:1354).

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Myndigheten får ta ut avgifter för:

a) uthyrning av elev- och befälshotell, 

b) extern verkstadsverksamhet, 

c) försäljning av reservmateriel, 

d) försäljning av drivmedel, 

e) extern transportverksamhet, 

f) personalbutiksverksamhet, 

g) marketenteri, 

h) övrig förplägnadsverksamhet, 

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning, 

j) tillhandahållande av utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige, 

k) andra länders nyttjande av svensk campverksamhet vid internationella insatser,

l) tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ),

m) stöd till sverigebaserad försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder,

n) andrahandsuthyrning av lokaler samt tillhandahållande av stödtjänster till FMV samt

o) konsertverksamhet och försäljning av ljud - och/eller bildupptagningar och musikeditioner.

p) dykarcertifikat m.m. i enlighet med förordningen (1986:687) om dykarcertifikat m.m.

q) verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.

2. Myndigheten ska ta ut avgifter för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. 

3. Avgiftsinkomsterna som avser punkt 1 och 2 disponeras av myndigheten. Avgiftsinkomster som redovisas mot anslag ska redovisas brutto mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Forskning och teknikutveckling.

4. Inkomster från tillstånd för och tillsyn över militär luftfart ska föras till inkomsttitel  -2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

5. Försvarsmakten ska i årsredovisningen och i budgetunderlaget redovisa kostnadsutfall i enlighet med avgiftsbudgeten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 12 § anslagsförordningen (2011.223) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) för nya materielsystem, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten får under anslaget 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar eller anslaget 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008. 

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. vid insatser internationellt ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap eller 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar.

2. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med fredsfrämjande förbandsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Samtliga inkomster från Försvarsmakten avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

2. När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel, får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt avtal. Överstigande inkomster ska anmälas till regeringen. Av anmälan ska den samlade omfattningen av inkomsterna framgå. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

3. Vid försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponera totala nettointäkter om 20 000 000 kronor på årsbasis. (Nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning). Försäljningsintäkter från försäljning av JAS 39 Gripen omfattas inte av denna bestämmelse. Därutöver gäller nedanstående.

Netto intäkt från försäljning (mnkr)

Andel som Försvarsmakten disponerar
20-30030 %
301-50020 %
501-100010 %
10015 %

4. Försvarsmakten ska till Försvarets materielverk fakturera ersättning för kostnader avseende materiel och verksamhet förknippade med försäljning och uthyrning av JAS 39 C/D samt försäljning av JAS 39 E samt därtill kopplade tjänster. Kostnadsdelning avseende JAS 39 C/D och E hanteras i enlighet med bestämmelser i regleringsbrev för Försvarets materielverk.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag och royalty till staten, se regleringsbrev för Försvarets materielverk (Övriga inkomster, punkt 2).

5. Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral till förfogande vid tjänsteresor.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Johanna Horn Peterson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet (ESL, MFI, MFU, RS, SI, SUND)
Socialdepartementet
Finansdepartementet (ESA, SFÖ)
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen (RK ekonomi)
Riksdagens, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Försvarets materielverk
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Försvarets radioanstalt
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarshögskolan
Fortifikationsverket
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Kustbevakningen
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Lantmäteriet
Pensionsmyndigheten
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Centralförbundet Folk och Försvar
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Förbundet Reservofficerarna
Sveriges Ingenjörer