Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 4

2018-11-29
N2018/04247/JM (delvis)
N2018/05375/KLS
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Livsmedelsverket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 23, bet. 2017/18:MJU2, rskr. 2017/18:99, prop. 2017/18:99 utg.omr. 23, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435, prop. 2017/18:301 utg.omr. 23, bet. 2018/19:FiU8, rskr. 2018/19:8).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Livsmedelsverket.

VERKSAMHET

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 18 december 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering


Livsmedelsverket ska:

– Redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att, inom ramen för sitt ansvarsområde, uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. Indikatorer eller andra bedömningsgrunder som beskriver utvecklingen mot målet ska redovisas.

– Redovisa användningen av de medel om 10 000 000 kronor, som tillförts myndigheten 2018 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

– Redovisa förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och driva företag. I redovisningen ska åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt, smartare regelverk och hur myndigheten arbetar med service, effektivitet och bemötande redovisas.

– Redovisa arbetet med att på företags begäran vid export utfärda intyg angående material i kontakt med livsmedel.

– Redovisa arbetet med att inom sitt verksamhetsområde bidra till Sveriges exportstrategi inklusive investeringsfrämjandet.

– Kortfattat återrapportera arbetet med Agenda 2030.

– Redovisa myndighetens insatser för att motverka livsmedelsfusk samt vilka effekter vidtagna åtgärder på området har haft.

– Redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens mål att bekämpa antibiotikaresistens.

– Redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Utgiftsprognoser

Livsmedelsverket ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

den 17 januari,

den 16 mars,

den 2 maj,

den 29 juli och

den 8 november 2018.

3

Uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

Livsmedelsverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Livsmedelsverket ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Livsmedelsverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Krigsplacering av personal

Livsmedelsverket ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

3. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Livsmedelsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

4. Kunskapssammanställning om plast i dricksvatten

Livsmedelsverket ska sammanställa kunskap om hälsorisker med mikropartiklar respektive nanomaterial av plast i dricksvatten, kartlägga förekomsten av sådana föroreningar i dricksvatten i Sverige samt, vid behov, föreslå åtgärder för att minska exponeringen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2019.

5. Efterlevnad av kostråd riktade till särskilt känsliga grupper

Livsmedelsverket ska, för fisk och fiskprodukter som omfattas av undantaget från EU:s gränsvärde för dioxiner och PCB i viss fisk från Östersjöområdet, i samverkan med kommunerna genomföra kontrollprojekt i syfte att säkerställa att måltidsverksamheten i förskola och skola efterlever relevant lagstiftning. Livsmedelsverket ska senast den 1 september 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)redovisa utformning och planering av projektet. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.

6. Avgiftsmodell för kontroll av material avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Livsmedelsverket ska utreda och lämna förslag till ett system som ger möjlighet att i sin helhet avgiftsfinansiera tillsynen över material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel hos andra än livsmedelsföretag. Livsmedelsverket ska vidare utarbeta principer för att på ett enhetligt sätt beräkna avgifter för de företag som kan komma att omfattas av tillsyn baserat på verksamhetsinriktning, storlek eller omsättning och geografiska begränsningar. Livsmedelsverket ska även ta fram principer för att på ett enhetligt sätt bedöma de företag som har rutiner, vilka kan leda till lägre risker och ett minskat behov av tillsynsbesök. Livsmedelsverket ska även presentera förslag till författningsändringar som ovan nämnda överväganden leder fram till.

Livsmedelsverket ska vid framtagandet av förslagen utforma dessa så att de är förenliga med EU–rätten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2018.

7. Riskhanteringsåtgärder för att hålla nere intaget av energidrycker/koffein bland barn och unga

Livsmedelsverket ska utreda behovet av och lämna förslag på åtgärder för att begränsa tillgången av energidrycker för barn och unga, t.ex. genom att införa en åldersgräns vid försäljning av energidrycker eller andra lämpliga åtgärder. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och organisationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2018.

8. Modernisering av köttkontrollen

För att säkerställa långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen ser regeringen behov av att den offentliga kontrollen på området effektiviseras genom en modernisering och digitalisering.

Livsmedelsverket ska, med ändring av datumet för slutredovisning i regeringens beslut den 23 mars 2017 (dnr 2017/02264/DL) senast den 15 juni 2018 redovisa hur myndigheten under perioden 2018–2020 planerar att effektivisera och modernisera den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar, t.ex. genom innovativa och digitala lösningar, samt skapa incitament för en effektiv kontroll som kan hålla kostnaderna nere. I uppdraget ingår även att redovisa hur Livsmedelsverket planerar att utvärdera effekterna av föreslagna åtgärder för modernisering och effektivisering.

9. Livsmedelsstrategins företagsperspektiv i myndighetens verksamhet

Med utgångspunkt i livsmedelsstrategin ska Livsmedelsverket

– beskriva hur myndigheten arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål och syfte i sin verksamhet, hur berörda aktörer involveras och beskriva de kommunikationsinsatser som görs för att synliggöra arbetet.

– bedöma myndighetens möjligheter att, inom ram, bidra till livsmedelsstrategins mål utifrån sitt uppdrag och sin instruktion.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 31 maj 2018.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:14

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket253 375
ap.1Livsmedelsverket (ram)253 375

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Livsmedelsverket

1. Av anslaget ska minst 200 000 kronor användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

3. Livsmedelsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Livsmedelsverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

4. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för arbete med att underlätta export av livsmedel och jordbruksvaror.

5. Av anslaget ska minst 15 000 000 kronor användas för att genomföra olika åtgärder för att modernisera och effektivisera den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar t.ex. genom innovativa och digitala lösningar.

6. Av anslaget ska minst 10 000 000 kronor användas för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

7. Av anslaget ska högst 3 700 000 kronor användas för verksamheten för den nationella vattenkatastrofgruppen.

8. Av anslaget ska högst 10 000 000 kronor användas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det s.k. NIS-direktivet. 

1:26

Nedsättning av slakteriavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket167 237
ap.1Nedsättning av slakteriavgifter (ram)107 237
ap.2Tillfällig nedsättning 2018 (ram)60 000

Villkor för anslag 1:26

ap.1 Nedsättning av slakteriavgifter

1. Av anslaget ska 13 944 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen, inklusive godkännanden av anläggningar, vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

2. Av anslaget ska 93 293 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen av slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

ap.2 Tillfällig nedsättning 2018

Medlen ska användas för att sätta ned avgiften för offentlig kontroll. Stöd får endast lämnas till de slakterier som uppfyller de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet. Medlen ska komma landets djurägare till del genom nedsättning av slakteriavgifter som betalats under kalenderåret 2018. Livsmedelsverket ska betala ut stödet senast den 31 december 2018. Stöd delas ut i mån av medel och slakteriavgifterna får sättas ned som lägst till EU:s miniminivå under ett års tid.

Stöd får betalas efter ansökan till slakterier i enlighet med de villkor som anges i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Stöd får lämnas under förutsättning att hela avgiftssänkningen vidareförs och kommer landets djurägare till del.

Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Livsmedelsverket ska följa upp stödet. Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Livsmedelsverket ska föra register över den information och styrkande handlingar som behövs för att fastställa att alla villkor för stödet är uppfyllda. Detta register ska bevaras i tio år från den dag då stödet beviljades.4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:14 Livsmedelsverket
ap.17 3013 %0
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:14 Livsmedelsverket
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)44 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)175 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2529 217
2018-02-2529 217
2018-03-2529 217
2018-04-2529 217
2018-05-2529 217
2018-06-2529 217
2018-07-2530 884
2018-08-2530 884
2018-09-2530 884
2018-10-2530 884
2018-11-2530 884
2018-12-2530 890
Summa360 612
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1Livsmedelsverket
1:26 ap.1Nedsättning av slakteriavgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Gränskontroll-861-1 07611 00012 590-1 590-3 527
Myndighetsärenden1 82513460516-561 782
Kontroll av livsmedelsanläggningar-1 4717 126134 601141 454-6 853-1 198
Kontroll av restsubstanser512819 27118 1981 0731 152
Kontroll av bekämpningsmedel3 632-6589 5369 926-3902 584
Kontroll av kontaminanter exklusive dioxiner711571 2761 0262501 018
Dioxinkontroll1 081-4221 0241 524-500159
Summa4 9685 068177 168185 234-8 0661 970
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-112-857 3557 32233-164
Tjänsteexport
Tjänsteexport-1786405 4685 319149611
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna för kontroll av slakteri- och vilthanteringsanläggningar ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara ur livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Niclas Damm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen och SAM
Justitiedepartementet, L4 och SSK
Socialdepartementet, JÄM och FST
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret