Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
lll:7

2018-08-30
U2018/03636/UH
Universitetskanslersämbetet
Box 7703
103 95 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Universitetskanslersämbetet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Universitetskanslersämbetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Universitetskanslersämbetet ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Utgiftsprognoserna ska lämnas senast den

- 17 januari,

- 16 februari,

- 2 maj,

- 29 juli, och

- 8 november.

Redovisning till Bonus Copyright Access

Universitetskanslersämbetet ska senast den 5 maj 2018 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access ek. för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2017.

Upphandling

Universitetskanslersämbetet ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar

Universitetskanslersämbetet ska följa upp vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsjuksköterskeutbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 5 maj 2018.

Uppföljning av lärosätenas bedömning av reell kompetens

Universitetskanslersämbetet ska utveckla uppföljningen av lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Universitets- och högskolerådet och synpunkter ska inhämtas från universitet och högskolor.

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Uppföljning av kvalitetsförstärkning

Universitetskanslersämbetet ska redovisa hur regeringens särskilda satsning från 2016 och framåt på höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning har använts och analysera hur satsningen har bidragit till högre kvalitet inom berörda utbildningar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2019.

Konferens inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Universitetskanslersämbetet ska planera och genomföra en konferens inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Konferensens tema ska vara kvalitet i högre utbildning. I uppdraget ingår att, i samråd med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), planera konferensens innehåll, bjuda in deltagare samt planera och genomföra övriga praktiska arrangemang. I uppdraget ingår även att svara för dokumentation av konferensen.

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2018.

Pågående uppdrag

Uppföljning av inaktivitet

Universitetskanslersämbetet ska följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2018.

Uppföljning av försöksverksamhet med övningsskolor

Regeringen beslutade den 9 januari 2014 förordningen (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar. Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa upp och utvärdera om och i så fall på vilket sätt försöksverksamheten vid deltagande lärosäten bidrar till att höja kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), bl.a. i förhållande till hur VFU:n fungerar vid lärosäten som inte ingår i försöksverksamheten. Universitetskanslersämbetet ska i sin uppföljning och utvärdering utgå från bestämmelserna i förordningen och de skäl och intentioner som framförs i remisspromemorian En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor (U2013/04305/S) och andra aspekter som myndigheten finner relevanta. Uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet samt de lärosäten och skolhuvudmän som omfattas av försöksverksamheten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2020.

Redovisning av arbete med jämställdhetsintegrering

Universitetskanslersämbetet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10).

Myndigheten ska årligen redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för åren 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Uppföljning och utvärdering av systemet för kvalitetssäkring

Universitetskanslersämbetet ska ansvara för att det, tre år efter att kvalitetssäkringssystemet har införts, görs en extern uppföljning och utvärdering av om systemet har varit kvalitetsdrivande för såväl lärosätena som deras utbildningar. Uppföljningen ska också belysa om, och i så fall på vilket sätt, studenters och arbetslivets erfarenheter har tagits till vara i bedömningsarbetet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2021.

Uppföljning av rekryteringsmål för professorer

Universitetskanslersämbetet ska följa upp och utvärdera utfallet av rekryteringsmål för professorerna som lärosätena har för perioden 2017–2019. Uppföljningen bör ske i samband med den årliga insamlingen av statistik om personal vid universitet och högskolor. Utöver det sammantagna utfallet per lärosäte ska även lärosätets utveckling per forskningsämnesområde redovisas. Redovisningen ska även omfatta en analys av den externa rektyteringen av professorer per lärosäte.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2020.

Utvärdering av särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Universitetskanslersämbetet ska utvärdera satsningen på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Utbildningen ges av Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet under perioden 2016–2021. I uppdraget ingår att utvärdera genomförande och resultat av satsningen med utgångspunkt i de syften för satsningen som angavs i propositionen Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (prop. 2015/16:142).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 mars 2020.

Kvalitetssäkring av forskning

Universitetskanslersämbetet ska vidareutveckla det nationella systemet för kvalitetssäkring så att det omfattar även kvalitetssäkring av forskning i enlighet med vad regeringen redovisar i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208). Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor, Vetenskapsrådet och med företrädare för studenter och arbetsliv.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 april 2018.

Utveckla uppföljningen av svensk forskning

Universitetskanslersämbetet ska tillsammans med Vetenskapsrådet utveckla indikatorer för uppföljning utifrån de mål för forskningspolitiken som redovisas i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter.

Vetenskapsrådet har genom beslut den 6 juli 2017 om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Vetenskapsrådet fått i uppdrag att redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 april 2018.

Samordning av uppföljning och utvärdering

Universitetskanslersämbetet ska tillsammans med Vetenskapsrådet lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamheter vid universitet och högskolor kan samordnas. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Verket för innovationssystem.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 april 2018.

Utveckla uppföljningen av vissa anställningar

Universitetskanslersämbetet ska utveckla uppföljningen av stipendiefinansierade doktorander, meriteringsanställningar, visstidsanställningar och mobiliteten i högskolan i enlighet med vad som anges i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 november 2018.

Uppföljning av etablering på arbetsmarknaden

I Universitetskanslersämbetets uppgift att följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden ska ingå att följa och redovisa etablering på arbetsmarknaden för personer med utländsk utbildning som har genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som har ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2019.

Kartläggning av samverkan om dimensionering

Universitetskanslersämbetet ska kartlägga hur universitet och högskolor samverkar kontinuerligt med externa parter i frågor avseende dimensionering av utbildning. Myndigheten ska även samla universitet och högskolor till diskussion om dimensioneringsfrågor. Syftet med uppdraget är att öka samverkan mellan lärosäten, arbetsliv och andra relevanta parter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2018.

Beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Universitetskanslersämbetet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete

Universitetskanslersämbetet ska göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. I uppdraget ingår att ge en översiktlig nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. Redovisningen ska även innehålla fördjupningsstudier av den verksamhet som bedrivs och de resultat som har nåtts. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Universitetskanslersämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet144 539
ap.1Universitetskanslersämbetet (ram)144 539

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Universitetskanslersämbetet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Högskoleverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:1 Universitetskanslersämbetet
ap.14 3363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)16 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)13 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitetskanslersämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2512 045
2018-02-2512 045
2018-03-2512 045
2018-04-2512 045
2018-05-2512 045
2018-06-2512 045
2018-07-2512 045
2018-08-2512 045
2018-09-2512 045
2018-10-2512 045
2018-11-2512 045
2018-12-2512 044
Summa144 539
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitetskanslersämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Universitetskanslersämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Universitetskanslersämbetet får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Sara Bringle
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet, SUN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Centrala studiestödsnämnden
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Statskontoret
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitets- och högskolerådet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer