Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2018-08-30
Ku2018/01724/D

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organisering för budgetåret 2018.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering
ap.1 (2017)ram
På regeringens vägnar
Per Bolund
Mårten Rinman Henning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Socialdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret