Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:179

2018-08-30
U2018/03628/GV
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

---

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Utbildningarna inom myndighetens ansvarsområde ska hålla en hög och jämn kvalitet.

Andelen examinerade av antalet antagna kvinnor och män i yrkeshögskolans utbildningar ska öka. Detta gäller även andelen examinerade av antalet antagna utrikes födda kvinnor och män i utbildningarna.

Genomströmningen i kontakttolk- respektive teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningar ska öka.

Andelen examinerade kvinnor och män i yrkeshögskolans utbildningar som arbetar inom det område som deras yrkeshögskoleutbildning avser ska öka.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa resultat samt planerade och genomförda insatser för att uppfylla målen.

Yrkeshögskolan

Myndigheten ska redovisa:

 • hur många av samtliga sökande som ansetts behöriga enligt 3 kap. 1 § första stycket 4 eller 4 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och hur många av dessa som antagits till den sökta utbildningen samt en bedömning och analys av resultatet, och
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att minska andelen outnyttjade platser inom yrkeshögskolans utbildningar.

Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Myndigheten ska redovisa erfarenheter från arbetet med ansökningsprocessen för nivåplacering av kvalifikationer enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande samt vilka informations- och stödinsatser myndigheten har genomfört.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras och analyseras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

 • 17 januari,
 • 16 februari,
 • 2 maj,
 • 29 juli, och
 • 8 november.

Om möjligt ska varje prognos också redovisas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Myndigheten ska vidare särskilt redovisa volymer uttryckta i årsplatser uppdelade på yrkeshögskoleplatser och platser i övriga utbildningar som myndigheten ansvarar för.

Upphandling

Myndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

 1. Myndigheten ska analysera det långsiktiga behovet av offentligt finansierad grundläggande utbildning till trafikflygare inom yrkeshögskolan och vid behov föreslå en reviderad begränsning av utgifter för statligt stöd för dessa utbildningar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 juni 2018. 
 2. Myndigheten ska redovisa genomförda och planerade insatser för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.
 3. Myndigheten ska kartlägga och redovisa förekomst av yrkeshögskoleutbildningar som svarar mot behov av specialistkompetens inom välfärdssektorn eller mot behov av kompetens för arbete som bidrar till att avlasta andra yrkesgrupper inom välfärdssektorn, t.ex. vård och omsorg, socialt arbete samt skola. Av redovisningen ska bl.a. framgå utbildningarnas kvalifikationsnivå, huvudsakliga mål och innehåll och utbildningarnas relation till andra utbildningar inom t.ex. gymnasieskola, folkhögskola och högskola. Myndigheten ska i samråd med relevanta branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer analysera behovet av krav på nationellt likvärdigt innehåll för dessa utbildningar i enlighet med 2 kap. 8 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 21 december 2018.

Pågående uppdrag

 1. Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen som anges i regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) nås. Åtgärder enligt planen och deras resultat ska redovisas i årsredovisningarna för 2016–2018. Myndigheten ska även redovisa en beskrivning och analys av resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018.
 2. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheten för yrkeshögskolan ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.
 3. Myndigheten ska ansvara för att en försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk kan anordnas inom yrkeshögskolan. Försöksverksamheten ska dimensioneras för ca 160 utbildningsplatser fördelade på två utbildningsomgångar. Myndigheten ska vidta de åtgärder som krävs för att utbildningar ska kunna starta i januari 2019. Försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas av myndigheten. Myndigheten ska inom ramen för försöksverksamheten bl.a. analysera om utbildningarna kräver nationellt likvärdigt innehåll. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och aktörer. Myndigheten ska årligen i sin årsredovisning, med början i årsredovisningen för 2018, redovisa arbetet med och omfattningen av försöksverksamheten. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 8 april 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan115 581
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)115 581

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för Myndigheten för yrkeshögskolans förvaltningsuppgifter.

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan2 193 255
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)2 193 255

Villkor för anslag 1:14

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

2. Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan.

3. Högst 365 000 kronor får användas för att främja studerandes inflytande när det gäller utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

4. Högst 157 945 000 kronor får användas för utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

5.  Högst 40 000 000 kronor får användas för utgifter för statligt stöd för utbildningar till trafikflygare inom yrkeshögskolan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.13 4673 %0
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.11109 662Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.116 600 0002 400 0002 200 0002 000 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-259 632
2018-02-259 632
2018-03-259 632
2018-04-259 632
2018-05-259 632
2018-06-259 632
2018-07-259 632
2018-08-259 632
2018-09-259 632
2018-10-259 632
2018-11-259 632
2018-12-259 629
Summa115 581
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)1835400400053
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)

Myndigheten får disponera ansökningsavgiften från den verksamhet som anges i 2 § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, dvs. att pröva frågor enligt förordningen om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Malin Mendes
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Socialdepartementet, FST ÄFG, JÄM
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UF, UH
Näringsdepartementet, HT RTS
Arbetsmarknadsdepartementet, A, I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Universitets- och högskolerådet
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting