Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2018-07-19
Fi2018/02704/S3
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Tullverket
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 3, bet. 2017/18:SkU1, rskr. 2017/18:78, prop. 2017/18:99 utg.omr. 3, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Tullverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Tullverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet. Allmänhet och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet och kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.

Tullverkets uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat EU:s tullagstiftning, tullagen (2016:253) och förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skattefelet

Skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter (skattefelet) ska vara så liten som möjligt. Tullverket ska bedöma skattefelets storlek och i vilken grad skattefelet har förändrats.

Kontrollverksamhet

Att förhindra smuggling av narkotika och vapen liksom att förhindra storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak är särskilt viktigt samtidigt som insatserna måste balanseras mot myndighetens ansvar inom samtliga risk- och restriktionsområden. Tullverket ska redovisa och analysera resultatet av kontrollverksamheten avseende smuggling av narkotika och vapen samt storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak. Av redovisningen ska det även framgå hur myndigheten har balanserat insatserna inom dessa områden mot insatser på övriga risk- och restriktionsområden samt vilka överväganden som gjorts.

Internationellt samarbete

I det europeiska och övriga internationella samarbetet ska Tullverket prioritera insatser som kan förenkla regler och procedurer med beakt- ande av behovet av kontrollmöjligheter, effektiv riskhantering och rationell användning av it. Tullverket ska också bidra till en effektiv brottsbekämpning, särskilt inom ramen för EU:s policycykel i kampen mot organiserad brottslighet. Tullverket ska fortsätta fokusera på strategiska och operativa insatser med koppling till terrorismbekämpning.

Tullverket ska redovisa vilka insatser som har genomförts och analysera resultaten av dessa. Av redovisningen ska det även framgå i vilken om- fattning myndigheten har sökt, och beviljats, extern finansiering i det internationella samarbetet.

Verksamhetsutveckling

Tullverket ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklings- insatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. 

Sjukfrånvaro

Tullverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av redovisningen ska det även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft.

Upphandling

Tullverket ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som över- stiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2—5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Generella redovisningskrav

Tullverket ska analysera och bedöma verksamhetens resultat och ut- veckling. Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i analysen. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa prognoser i Hermes för 2018—2021 senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november. Av prognos- kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar.

3

Uppdrag

Öka tullkontrollerna vid gränserna

Tullverket tillförs en permanent anslagsökning fördelat över fyra år för att öka tullkontrollerna vid gränserna. Tullverket ska redovisa hur anslagsökningen använts under året. Myndigheten ska även redovisa en plan för hur de kommande årens anslagsökningar ska användas. Av redovisningen ska det bland annat framgå vilka gränsorter som har stärkts eller planeras att stärkas samt omfattningen av förstärkningen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018 till regeringen (Finansdepartementet).

Civilt försvar

Tullverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:
• Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
• Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
• Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
• Översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna bered- skapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Tullverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställnings- formen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmed- lingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Kontroll av illegal privat införsel av animaliska livsmedel

Tullverket ska redovisa hur kontrollen av illegal privat införsel av ani- maliska livsmedel har bedrivits under 2017 och vilka resultat kontrollen har givit. Redovisningen ska göras i enlighet med vad som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004. Redovisningen ska lämnas till Statens jordbruksverk senast den 1 april 2018.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Tullverket framgår av bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket1 934 074
ap.1Tullverket (ram)1 934 074

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Tullverket

  1. Anslagsposten får användas för Tullverkets förvaltningsutgifter.
  2. Från anslagsposten ska kostnaderna för en av regeringen utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel betalas.
  3. Från anslagsposten får högst 40 000 000 kronor användas med anledning av eventuella särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.
  4. Från anslagsposten får högst 10 082 050 kronor användas för abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Tullverket ska kunna använda och samverka med stöd av Rakel. Beloppet ska betalas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter fakturering. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Tullverket
ap.155 8623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)370 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudgeten i bilaga 3 gäller som riktlinje för angivna investeringar (tusental kronor).

5.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25155 173
2018-02-25155 173
2018-03-25155 173
2018-04-25155 173
2018-05-25155 173
2018-06-25155 173
2018-07-25167 173
2018-08-25167 173
2018-09-25167 173
2018-10-25167 173
2018-11-25167 173
2018-12-25167 171
Summa1 934 074
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Tullverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Tullförrättningsavgifter00858500
Uppdragsverksamhet
Kontroll av päls av katt och hund00959500
Kontroll av handel med sälprodukter00656500
Summa0016016000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta2397001 1001 10000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

  1. Tullverket får disponera medel från tullförrättningsavgifter.

Uppdragsverksamhet

  1. Tullverket ska för Statens jordbruksverks räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
  2. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
  3. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
  4. Tullverket ska till Statens jordbruksverk månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter samt enligt förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
  5. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket disponerar medges undantag från 13 och 15 §§ anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen. För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket inte disponerar medges undantag från 13 § anslags- förordningen i de delar som rör redovisning mot budgetår.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Mats Barregren
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/PO, SSK och Å
Utrikesdepartementet/IH
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA och ESA
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Skatteutskottet
Riksrevisionen
Ekobrottsmyndigheten
Kommerskollegium
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Åklagarmyndigheten