Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2018-07-12
U2018/03105/GV
Statens skolverk
106 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens skolverk
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125, prop. 2017/18:99 utg.omr. 16, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Statens skolverk ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari 
16 februari
2 maj
29 juli
8 november

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statens skolverk ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Deltagande i kommunal vuxenutbildning

Statens skolverk ska redovisa om det finns hinder för individer med bristande kunskaper i svenska språket att delta i utbildning inom kommunal vuxenutbildning och i förekommande fall omfattningen av och orsaken till dessa hinder. Uppdraget kan utgå från den kunskap myndigheten har om förekomsten av förkunskapskrav i svenska språket för tillträde till kurser inom kommunal vuxenutbildning och orsakerna till kraven. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 11 april 2018.    

3. Förslag på åtgärder i händelse av att meritpoäng avvecklas

Statens skolverk ska analysera möjliga konsekvenser av ett borttagande av meritpoäng vid tillträde till högskoleutbildning enligt förslaget i betänkandet Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20). Skolverket ska utifrån analysen lämna förslag på åtgärder för att främja att elever studerar språk och matematik samt för att motverka andra eventuella negativa effekter av ett borttagande. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget, bl.a. om när olika åtgärder skulle kunna införas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2018.

4. Lärares användning av kurs- och ämnesplaner

Statens skolverk ska undersöka hur kurs- och ämnesplanernas olika delar – dvs. ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav – används vid planering och genomförande av undervisningen. Myndigheten ska även göra en bedömning av om dessa används på det sätt som är avsett eller om t.ex. kunskapskraven och s.k. kunskapsmatriser har kommit att användas på bekostnad av ämnets syfte. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 21 december 2018.

5. Trygghet och studiero

Statens skolverk ska kartlägga hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används inom skolan. Myndigheten ska vidare med utgångspunkt i kartläggningen lämna förslag till åtgärder i syfte att uppnå en skolmiljö präglad av trygghet och studiero. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2018.

6. Informationsinsats om vägar in i lärar- och förskolläraryrkena

Statens skolverk ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR) genomföra en informationsinsats som tydliggör vägarna in i lärar- och förskolläraryrkena och lärar- och förskollärarutbildningarna. Insatsen ska omfatta tillgängliga reguljära såväl som kompletterande utbildningsalternativ. Insatsen kan bygga vidare på den genomförda informationskampanjen ”För det vidare” (U2010/07661/S, U2012/06128/S). Uppdraget ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober.

7. Förslag till ändringar i läroplaner

Statens skolverk ska föreslå ändringar i läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen för att förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt att aktivt och medvetet främja deras lika rättigheter och möjligheter. Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i Skolverkets redovisning av ett regeringsuppdrag om att föreslå ändringar i läroplaner (U2017/00412/S) och med hänsyn till de olika skolformernas karaktär. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 december 2018.

8. Kunskapssammanställning med utgångspunkt i rekommendationer inom utbildningsområdet

Statens skolverk ska sammanställa befintlig kunskap om utbildningen för barn och elever med funktionsnedsättning med utgångspunkt i de rekommendationer om utbildning som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) lämnade till Sverige 2014. Sammanställningen ska avse utvecklingen sedan regeringens senaste redovisning till kommittén och beakta de insatser som genom- förts sedan dess. Skolverket ska vidare redogöra för planerade insatser inom området vid myndigheten. Om myndigheten utifrån kunskaps- sammanställningen och det samlade ansvaret för funktionshinderfrågor ser behov ska förslag till ytterligare insatser lämnas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 december 2018.

9. Skolväsendet och våldsbejakande extremism

Statens skolverk ska utreda vilken roll utbildningen inom skolväsendet har enligt gällande regelverk i arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten för utredningen ska vara utbildningens syfte men även ansvar och skyldigheter för skolhuvudmannen gällande enskilda barn och elever samt hur skolväsendet ska samverka med aktörer som socialtjänst och polisen i dessa frågor. Skolverket ska också förstärka de insatser som genomförs i syfte att stödja lärare att bemöta olika former av intolerans och extremism. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Uppdragets första (utredande) del ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2018. Övriga delar ska redovisas senast den 21 december 2018.

10. Deltagande i förskola

Statens skolverk ska kartlägga deltagandet i förskola i olika grupper i befolkningen och särskilt belysa gruppen nyanlända, analysera orsaken till lägre deltagande i vissa grupper samt föreslå åtgärder för att öka deltagandet. Både stimulansåtgärder och författningsändringar bör övervägas. Skolverket ska redovisa konsekvenser av förslagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 21 december 2018.

11. Ändringar i Handels- och administrationsprogrammet 

Skolverket ska med utgångspunkt i Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) lämna förslag till vissa justeringar inom handels- och administrationsprogrammet. Skolverket ska:

 • lämna förslag till justerade examensmål och justeringar i programstrukturen i enlighet med utredningens förslag att avveckla inriktningen administrativ service, och därför föreslå ett nytt namn för programmet,
 • överväga och vid behov föreslå hur kurser från inriktningen administrativ service i stället kan ingå i något eller flera av de nationella programmen,
 • överväga och vid behov föreslå justering av befintliga ämnen och kurser inom programmet för att svara mot handelsbranschens behov, samt
 • överväga och vid behov fatta beslut om att vissa handelskurser ska kunna ingå i programfördjupningen på andra program.

 Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2019.

12. Insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Statens skolverk ska i enlighet med propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (prop. 2017/18:195) och beslutade ändringar i skollagen (2010:800)

 • i nationella kartläggningsmaterial för förskoleklassen samt i nationella bedömningsstöd och prov för lågstadiet tydliggöra skillnaden mellan formuleringarna i 3 kap. 4 § skollagen om att det finns en indikation på att eleven inte kommer att nå de där angivna kunskapskraven och formuleringen om att det kan befaras att eleven inte kommer att uppnå de angivna kunskapskraven,
 • lämna förslag till ändringar i de läroplaner som berörs av lagförslagen, och
 • revidera de material som finns för stöd och kompetensutveckling som påverkas av förslagen i propositionen samt vid behov utforma nya.

Skolverket ska inhämta synpunkter och kunskaper från Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra relevanta myndigheter, organisationer och berörda målgrupper. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Skolverket ska lämna en delredovisning av uppdraget avseende förslag om ändringar i berörda läroplaner till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2019. Resterande delar ska redovisas senast den 14 juni 2019 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

13. Ändring i förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statens skolverk ska utarbeta ett förslag till ändring av förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar i syfte att skapa ett mer hållbart och rättssäkert system för de svenska utlandsskolorna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

14. Offentlig upphandling

Statens skolverk ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2018.

15. Digitalisering

Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen inom skolväsendet och med att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration. Arbetet ska utgå från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S). I arbetet ska även ingå att följa upp målen i strategin och vilket genomslag digitaliseringsstrategin får i verksamheterna. Skolverket ska föra en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting om arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den sista februari med första tillfälle 2019.

16. Utvärdering av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling - förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Statens skolverk ska utvärdera förordningens konstruktion och ändamålsenlighet vad avser förordningens bestämmelser om ansökningsförfarandet och beslutsprocessen samt möjligheten till kontroll och uppföljning. I detta ingår bl.a. att undersöka hur huvud- männens benägenhet att ta del av bidraget påverkas av ansöknings- förfarandet, beslutsprocessen och övriga villkor samt vilken admini- stration som bidraget ger upphov till. Utvärderingen ska fokusera särskilt på det villkor som något förenklat innebär att huvudmannen under bidragsåret inte får sänka de egna kostnaderna för personal i förskoleklassen eller undervisning och elevhälsa i grundskolan och vilka konsekvenser villkoret får för huvudmännen. Utvärderingen ska vidare omfatta Skolverkets möjlighet att följa upp efterlevnaden av villkoret. Skillnader mellan olika typer av huvudmän ska särskilt beaktas. Skol- verket ska vid behov föreslå nödvändiga förordningsändringar. En delredovisning ska ske senast den 11 januari 2019. Ytterligare en del- redovisning som innefattar beslutsprocessen ska ske senast den 26 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 augusti 2019. Skolverket ska även hålla Regeringskansliet löpande informerat om sitt arbete med ansökningar, beslut och uppföljning enligt förordningen.

17. Insatser mot sexuella trakasserier

Statens skolverk ska i syfte att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier genomföra insatser för att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019.

18. Insatser för bättre samverkan

Statens skolverk ska tillsammans med Arbetsförmedlingen stödja och underlätta samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen på lokal nivå om övergång till studier i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kan till exempel röra gemensam planering för individen, studiemotiverande insatser, tillgång till relevant information och tillgång till relevanta stödåtgärder och vägledning. I uppdraget ingår också att se över om det finns hinder för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommuner, och om möjligt föreslå hur Arbetsförmedlingen och Skolverket kan minska dessa. Syftet med uppdraget är att främja fler övergångar från arbetslöshet till studier inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. En gemensam redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019.

19. Goda exempel på sfi kombinerad med yrkesutbildning
Statens skolverk ska samla in och sprida goda exempel på hur svenska för invandrare (sfi) kan kombineras med yrkesutbildningar, inklusive lärlingsutbildningar, inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Syftet med uppdraget är att ta fram goda exempel som kommuner och utbildningsanordnare kan använda för att utveckla sitt arbete med utbildningskombinationer. Det kan t.ex. handla om kombinationer som visat på bättre genomströmning i utbildningen, högre utbildningskvalitet, snabbare progression och färre avhopp. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019. 

20. Översyn av läroplaner
Statens skolverk ska analysera om och vid behov föreslå hur undervisningen i kunskapsområdet sex och samlevnad i det obligatoriska skolväsendet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen bättre kan stödjas genom förtydliganden i läroplanerna för skolformerna. Arbetet med uppdraget ska syfta till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i sex- och samlevnadsundervisningen och ta sin utgångspunkt i bl.a. vad som framkommit i Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisning (dnr 2016:11445).  I uppdraget ska Skolverket särskilt beakta att frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi omfattas av sex- och samlevnadsundervisningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2019.

21. Fler yrkeslärare

Statens skolverk ska genomföra insatser som bidrar till att stärka tillgången på yrkeslärare i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Skolverket ska redovisa genomförda insatser till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

22. Utvärdering av försöksverksamhet 

Statens skolverk ska utvärdera försöksverksamheten med branschskolor, bl.a. i vilken utsträckning dessa har bidragit till att tillgång till yrkesutbildning inom små yrkesområden som efterfrågas på arbetsmarknaden förbättras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2021.

23. Etablering för elever med funktionsnedsättning

Statens skolverk ska, i samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Myndigheten för delaktighet, ta fram och genomföra en informations- och fortbildningssatsning med fokus på att minska de etableringssvårigheter som unga med intellektuell funktionsnedsättning möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som dessa ungdomar kan få. Insatsen bör riktas mot huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt annan berörd personal i gymnasiesärskolan, däribland yrkeslärare. Särskilt fokus bör läggas på hur kontakter med arbetslivet kan knytas genom det arbetsplatsförlagda lärandet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 maj 2021.

24. Bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

För att underlätta huvudmännens kartläggning av tidigare utbildning och kunskaper, inklusive yrkeserfarenhet, hos nyanlända elever i gymnasieåldern ska Statens skolverk ta fram stöd. Uppdraget ska genomföras med stöd av UHR. Statens skolverk ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2021.

25. Stöd för utveckling av introduktionsprogram

För att öka progressionen och skapa bättre möjligheter för elever på introduktionsprogram att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning ska Statens skolverk, mot bakgrund av vad som föreslagits i betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77), stödja huvudmän och rektorer i att stärka gymnasieskolans introduktions- program genom s.k. introduktionsprogramsutvecklare. Skolverket ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2021.

26. Informationsinsats om anställning i skolan genom befintliga arbetsmarknadsåtgärder

Statens skolverk ska under åren 2018–2020 genomföra en informations- insats om möjligheterna att anställa stödpersonal inom skolans område genom befintliga arbetsmarknadsåtgärder. Skolverket ska inhämta synpunkter och erfarenheter från Arbetsförmedlingen. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

27. Förbereda insamling och publicering av ekonomisk information på enhetsnivå

Statens skolverk ska förbereda insamling och publicering av ekonomisk information på enhetsnivå utifrån vad som anges i betänkandet Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66). Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet.

28. Kulturskolecentrum

Statens skolverk ska bistå Statens kulturråd med kunskap och erfarenheter i fråga om kulturskolecentrum. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet.

29. Fler behöriga lärare i samiska

Statens skolverk ska utveckla, tillgängliggöra och finansiera uppdrags- utbildningar för att öka graden av behöriga lärare i samiska. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget.

Pågående uppdrag

Uppdrag som ändras i detta regleringsbrev


1. Förbereda och föreslå ändringar i gymnasieskolans program

Uppdraget kompletteras med att Statens skolverk ska föreslå justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt ta fram förslag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som inom kommunal vuxenutbildning. Förslaget ska utgå från de nationella kompetenskrav för undersköterskor som föreslås i betänkandet Effektiv vård – slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2). I genomförandet av uppdraget ska Skolverket föra en dialog med Socialstyrelsen och utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 2017:07) om hur kompetenskraven på bästa sätt kan ligga till grund för utbildningar till undersköterska och som grund för en reglering av yrket. Skolverket ska även föra en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget i denna del ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2018.

2. Försöksverksamhet med yrkesprov

Uppdraget om försöksverksamhet med yrkesprov ändras så att det tydliggörs att försöksverksamheten även ska pröva om utvecklingen av yrkesprov kan bidra till att underlätta validering för elever inom vuxenutbildningen eller för nyanlända elever med tidigare yrkes- eller utbildningserfarenhet, utreda om det är möjligt och lämpligt att utveckla yrkesdelprov på delar av en gymnasial yrkesutbildning och om gymnasiearbetet bör ersättas med yrkesprov. Uppdraget att löpande informera Regeringskansliet ersätts med att Skolverket ska delredovisa uppdraget årligen senast den 1 april till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

3. Utbildning för handledare och stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet

Uppdraget förlängs och ska i stället slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2021.

4. Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Uppdraget ändras så att Statens skolverk i fråga om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheten ska redovisa resultatet av de åtgärder som har vidtagits för att möta de utvecklings- behov som myndigheten har identifierat. I uppdraget ingår även att redovisa de nya utvecklingsbehov som har identifierats. Statens skolverk ingår i det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat under perioden 2017–2019. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2019.

5. Verksamhetsnära insatser för att förebygga avhopp från gymnasieskolan

För uppdragets genomförande under 2018 får Statens skolverk rekvirera 3 miljoner kronor. Medlen ska belasta det under utgiftsområde 17 uppförda anslaget 12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

6. Insatser för att förbättra elevhälsan

Uppdraget förlängs och ska i stället slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2019.

7. Tekniksprånget

Uppdraget ändras så att den årliga återrapporteringen endast avser Tekniksprånget.

8. Fördela medel för utbildningsplatser för att stimulera regionalt nyindustrialiseringsarbete

För ändamålet får Skolverket rekvirera högst 2 miljoner kronor för 2018. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska inkomma till Kammarkollegiet senast den 30 november 2018. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet.

9. Representera Sverige i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

Uppdraget förlängs och ska i stället redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2020.

10. Jämställdhetsintegrering

Uppdraget ändras så att Statens skolverk även ska lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Oförändrade uppdrag

11. Analys av information som förmedlas i lokala rekryteringsstrategier (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2015)

12. Kartläggning och utvärdering av engelskspråkig undervisning i gymnasieskolan (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

13. Skolbibliotekets funktion och bibliotekariernas kompetens (uppdraget återges i beslut om ändring av regleringsbrev den 29 juni 2017)

14. Fortbildning av personal inom förskoleklass och fritidshem till följd av läroplansförändringar (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

15. Fortbildning om validering (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

16. Anlitande av en eller flera aktörer för att utvärdera satsning enligt förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

17. Uppföljning och utvärdering av fjärrundervisning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

18. Utvärdering av försöksverksamhet enligt förordningen (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

19. Implementering av förslagen i propositionen Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (prop. 2016/17:5) och en förstudie om en databas för registrering av betyg och gymnasieexamen (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

20. Främja digitalisering inom skolväsendet (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

21. Fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

22. Utformning av en webbaserad utbildning för lärare och förskollärare som återvänder till yrket (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

23. Revidering av allmänna råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan (uppdraget återges i beslut om ändring av regleringsbrev den 15 juni 2017)

24. Lärare i nationella minoritetsspråk (uppdraget återges i beslut om ändring av regleringsbrev den 29 juni 2017)

Uppdragen nedan tas om hand inom ramen för annat uppdrag, instruktion eller annan förordning

Uppdrag om uppföljning av IT-användning (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

Uppdrag om att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

Uppdrag om att följa upp och redovisa utvecklingen av bidrag som lämnats för yrkesvux (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017)

Uppdrag om att lämna en samlad redovisning och analys av myndighetens insatser och uppdrag inom yrkesutbildningsområdet (uppdraget återges i regleringsbrevet för 2017) 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 143 718
ap.1Statens skolverk (ram)1 143 718

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens skolverk

Anslagsposten får användas för Statens skolverks förvaltningsutgifter.

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 701 198
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)3 628 698
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)72 500
Disponeras av Kammarkollegiet8 000
ap.1Till Kammarkollegiets disposition (ram)8 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet6 000
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får användas för utgifter med anledning av den uppgift som Sveriges Kommuner och Landsting har om stöd till insatser i svenska kombinerat med öppen förskola (U2018/01282/S) med högst 5 000 000 kronor. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Sveriges Kommuner och Landsting. Utbetalningen ska göras engångsvis. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2018. Outnyttjade medel ska återbetalas senast den 1 februari 2019.

Anslagsposten får även användas för utgifter med anledning av aktiviteter i syfte att realisera de övergripande målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2018/00303/S) med högst 3 000 000 kronor. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Sveriges Kommuner och Landsting. Utbetalningen ska göras engångsvis. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2018. Outnyttjade medel ska återbetalas senast den 1 februari 2019.

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Anslagsposten får användas för utvecklingsarbete, kompetensutveckling och internationella studier enligt nedan angivna villkor. 

Villkor som avser uppdrag givna i särskild ordning

 1. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (2016–2020) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre skola (U2015/05665/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 2 000 000 kronor.
 2. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem (U2008/02648/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 98 100 000 kronor.
 3. För utgifter med anledning av fortbildningssatsningen i språk-, läs- och skrivutveckling (U2013/07215/S, U2016/05733/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 151 000 000 kronor. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Av medlen får högst 12 500 000 kronor användas för administration. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2015/05783/S).
 4. För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2015/05783/S) samt förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 170 000 000 kronor. Medel får användas för administration, uppföljning och utvärdering i enlighet med uppdraget. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter med anledning av fortbildningssatsningen i språk-, läs- och skrivutveckling (U2013/07215/S, U2016/05733/S).
 5. För utgifter med anledning av uppdraget att svara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer (U2012/02103/GV) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 8 000 000 kronor. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare.
 6. I enlighet med regeringsbeslut den 27 februari 2014 (U2014/01602/S m.fl.) ska Statens skolverk betala ut 3 300 000 kronor till Linköpings universitet för uppdraget att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik.
 7. Högst 251 500 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov elever med annat modersmål än svenska (U2018/00404/S) och uppdraget om samverkan för bästa skola (U2015/03357/S).
 8. För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (U2017/01236/GV) får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.
 9. För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan (U2018/02959/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor.

 Villkor som avser uppdrag givna i regleringsbrev

 1. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om fortbildning av främst studie- och yrkesvägledare får myndigheten belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor.
 2. För utgifter med anledning av insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft får Statens skolverk belasta anslagsposten med 5 000 000 kronor.
 3. För utgifter med anledning av uppdraget om att förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 37 000 000 kronor.
 4. För utgifter med anledning av uppdraget om att kartlägga och analysera behovet av fortbildning för personal som är verksamma i förskoleklass och fritidshem utifrån de nya avsnitten i berörda läroplaner samt att genomföra olika fortbildningsinsatser får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor.
 5. För utgifter med anledning av uppdraget om att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier får Statens skolverk belasta anslagsposten med 20 000 000 kronor.

Villkor som avser förordningar

 1. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden får Statens skolverk belasta anslagsposten med 16 000 000 kronor.
 2. För utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 482 000 000 kronor.
 3. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 119 200 000 kronor.
 4. För utgifter i enlighet med förordningen (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 12 400 000 kronor.
 5. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 66 000 000 kronor. Av medlen får högst 1 100 000 kronor användas för administration.
 6. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 62 000 000 kronor. Av medlen får högst 1 600 000 kronor användas för administration, uppföljning och utvärdering.
 7. Statens skolverk ska betala ut 25 500 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.
 8. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid får myndigheten belasta anslagsposten med 388 600 000 kronor. Av dessa medel får 363 600 000 kronor fördelas till huvudmän. Vidare får 25 000 000 kronor fördelas till ideella läxhjälpsorganisationer.
 9. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov får myndigheten belasta anslagsposten med  176 700 000 kronor. Av dessa medel får 56 000 000 kronor användas för att ytterligare förstärka undervisningen under skollov för elever på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram så att eleverna kan beviljas mer undervisningstid samt 14 000 000 kronor användas för lovsimskola.
 10. För utgifter i enlighet med 4 § förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 20 000 000 kronor. Av medlen får högst 700 000 kronor användas för administration.
 11. För utgifter i enlighet med 3 a § förordningen om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.
 12. För utgifter för branschernas arbete med att stimulera intresset hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare i enlighet med 6 a § förordningen (2014:375)om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor.
 13. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända får Statens skolverk belasta anslagsposten med 34 000 000 kronor.
 14. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av medlen får högst 500 000 kronor användas för administration.
 15. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser samt för speciallärarutbildning inom uppdraget till Statens skolverk att fortsatt svara för Lärarlyftet II (U2018/00504/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 525 500 000 kronor. Av dessa medel ska 150 000 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och 375 500 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning och fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser samt för speciallärarutbildning inom uppdraget att fortsatt svara för Lärarlyftet II.
 16. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 500 000 000 kronor.
 17. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram får Statens skolverk belasta anslagsposten med 300 000 000 kronor.
 18. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 14 000 000 kronor.
 19. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän får Statens skolverk belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor.
 20. För utgifter i enlighet med förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor får Statens skolverk belasta anslagsposten med 4 000 000 kronor.

 Övriga villkor

 1. Högst 4 000 000 kronor får användas för elevers deltagande i och för anordnande av internationella vetenskapstävlingar.
 2. Medel under anslagsposten får användas för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.
 3. För utgifter i samband med European Language Label, Europeisk språkutmärkelse, får myndigheten belasta anslagsposten med 100 000 kronor.
 4. Statens skolverk ska betala ut 500 000 kronor till vardera Stockholms universitet och Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi respektive fysik.
 5. Statens skolverk ska betala ut 1 700 000 kronor till Göteborgs universitet för verksamheten Nationellt centrum för matematikutbildning i syfte att stimulera den ämnesdidaktiska forskningen inom matematik och sprida dess resultat.
 6. För utgifter för utbildning i språk-, läs- och skrivutveckling för förskollärare i förskolan, inom ramen för nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, får Statens skolverk belasta anslagsposten med 1 000 000 kronor.

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Högst 15 000 000 kronor av medlen under anslagsposten ska betalas ut till WorldSkills Sweden, varav 5 000 000 kronor till tävlingsverksamheten och 10 000 000 kronor till arbetet med att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

För utgifter i enlighet med förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan och för upphandling av tjänster för att stödja entreprenörskap inom skolväsendet får Statens skolverk belasta anslagsposten med 11 500 000 kronor. 

Statens skolverk ska efter rekvisition betala ut 3 500 000 kronor till NTA Skolutveckling ekonomisk förening för arbetet med skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla. Skolverket ska redovisa användningen av medlen. Outnyttjade medel ska återbetalas till Skolverket senast den 31 mars 2019.

Statens skolverk ska betala ut 700 000 kronor till ämneslärarorganisationer. 

Statens skolverk ska efter rekvisition betala ut 1 000 000 kronor till den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för att genom besök i skolor berätta om samernas språk och kultur. Ej använda medel ska återbetalas till Skolverket senast den 31 mars 2019.

Statens skolverk ska betala ut 10 000 000 kronor för utåtriktade kompetensutvecklande insatser för en bättre arbetsmiljö för elever med fokus på arbetet mot sexuella trakasserier. Medlen ska betalas ut till organisationerna Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare, Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer och SVEA med 2 000 000 kronor vardera. Medlen får inte användas för ekonomisk verksamhet i statsstödsrättslig mening.

Statens skolverk ska fördela 20 000 000 kronor till organisationer i civilsamhället som erbjuder skolan kompetensutveckling i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling.

Övriga medel ska användas för:

 • bidrag till elevorganisationer i form av verksamhetsstöd,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete när det gäller uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 69, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

ap.5 Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition

Medlen får användas för att finansiera en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (dir. 2014:51). Medlen disponeras av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk227 718
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)227 718

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2018 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2018 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2018Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun3814 260 000
Kristianstads kommun3513 134 000
Stockholms kommun2710 132 000
Umeå kommun208 177 000

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 302 elever och totalt verksamhetsstöd till 94 400 000 kronor för 2018,
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för 2018 ska uppgå till 3 483 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Södermanlands läns landsting enligt avtal mellan staten och Södermanlands läns landsting om utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 436 000
ap.1Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram)3 529 000
ap.2Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram)79 000
ap.3Mindre barngrupper i förskolan (ram)828 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m

För utgifter i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 3 029 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning får Statens skolverk, avseende fritidshemmet, belasta anslagsposten med högst 500 000 000 kronor.

ap.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

ap.3 Mindre barngrupper i förskolan

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk190 220
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)30 440
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)109 780
ap.3Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd (ram)50 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning:  

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik,
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning,

Utbetalningarna ska efter rekvisition ske under månaderna februari och september 2018 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Göteborgs och Stockholms kommuner om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning med följande belopp:

 • 5 376 000 kronor till Göteborgs kommun för förberedande dansarutbildning,
 • 5 376 000 kronor till Stockolms kommun för förberedande dansarutbildning, och 
 • 12 681 000 kronor till Stockholms kommun för yrkesdansarutbildning.

Utbetalning ska ske i februari 2018.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Stockholms kommun för internatboende för elever på dansarutbildning med högst 3 425 000 kronor. Utbetalning ska ske i februari 2018 efter rekvisition.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Piteå kommun till Piteå kommun med 2 780 000 kronor för anordnande av förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurser 4–9. Utbetalning ska ske i februari 2018.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Anslagsposten får belastas med kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Anslagsposten får belastas med kostnader för statsbidrag enligt 16 och 18 §§ förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna för bidragsåret 2018. Belopp som avses i 18 § ska utgöra 61 300 kronor per årselevplats.

För statsbidrag till kommun, landsting eller enskild huvudman för elever från nordiska länder gäller följande.

 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 eller kurser, delkurser eller projektarbeten i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) och 5 kap. 2–4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2018 utgöra det belopp per elev och program som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i senast nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskaps- programmet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits med stöd av senast nämnda bestämmelse reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 53 400 kronor per 800 verksamhetspoäng.
 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan efter den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning efter den 30 juni 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen och 7 kap. 6–8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2018 utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 13 kap. 9 § gymnasieförordningen utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits i riksprislistan reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För yrkesdansarutbildning enligt förordningen om dansarutbildning ska det belopp som avses i 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen motsvara anordnarens självkostnad. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 53 400 kronor per 800 verksamhetspoäng.  

När det gäller ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning utbetalas medlen av Statens skolverk till Kammarkollegiet efter faktura.

När det gäller statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor  ska belopp som avses i 33 § punkten 1 respektive 7 § första stycket första strecksatsen i nämnda förordningar för bidragsåret 2018 utgöra 85 500 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2012 gäller det belopp per elev och program som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För utbildning som leder fram till International Baccalaurate ska det belopp som avses i 33 § punkten 2 förordningen om riksinternatskolor respektive 7 § första stycket första strecksatsen förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan) för naturvetenskapsprogrammet. För elev som har påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2012 ska statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 13 kap. 9 § gymnasieförordningen utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 33 § punkterna 3 a och 3 b förordningen om riksinternatskolor respektive 7 § första stycket andra och tredje strecksatserna förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor ska för bidragsåret 2018 utgöra 61 300 kronor samt 16 700 kronor per elev i gymnasieutbildning och 13 200 kronor per elev i grundskoleutbildning.

För statsbidrag enligt förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever ska belopp som avses i 7 § nämnda förordning för bidragsåret 2018 utgöra 42 400 kronor per termin och elev. Anslagsposten får även belastas med kostnader för statsbidrag enligt 8 § nämnda förordning.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

ap.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd

För utgifter i enlighet med förordningen (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd får Statens skolverk belasta anslagsposten med 50 000 000 kronor.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk102 540
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)102 540

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 (U1995/2060/Gru). Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2018 utgöra 14 370 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam enligt regeringsbeslut den 4 december 2003 (U2003/1402/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2018 utgöra 14 370 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid Dubai International Academy i Förenade Arabemiraten enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (U2011/3012/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2018 utgöra 14 370 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid QSI International School of Papa i Ungern enligt regeringsbeslut den 28 juni 2012 (U2012/1746/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2018 utgöra 14 370 kronor per elev.

Bidrag lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2018 utgöra 14 370 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Denna ersättning ska tillföras respektive betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelsen den 19 februari 2014 mellan Sverige och Finland om samarbete på utlandsundervisningens område ska betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island. 

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska betalas ut till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Statens skolverk och berörda parter.

Europaskolorna

Medel under anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till  personal som är anställd av Statens skolverk vid Europaskolorna.

Utvecklingsarbete

Av medlen under anslagsposten får högst 1 200 000 kronor användas för Statens skolverks utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har genomförts.

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk268 985
ap.1Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram)268 985

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

För utgifter i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande får Statens skolverk belasta anslagsposten med 92 000 000 kronor för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av myndigheten enligt uppdrag till Statens skolverk att fortsatt svara för Lärarlyftet II (U2018/00504/S).

Anslagsposten får belastas med högst 154 985 000 kronor för förstärkning av medel för utbildning som avser svenska som andraspråk enligt förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Det ska vara fråga om utbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Dessa medel får även användas för utgifter i enlighet med förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Av medlen ska  60 000 000 kronor i första hand användas enligt 10 § nämnda förordning och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen och 94 985 000 kronor i första hand användas enligt 11 § samma förordning och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen. De utgifter för utbildning som statsbidrag fördelas för enligt de nämnda paragraferna ska vara utgifter för utbildning enligt förordningen om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. Statens skolverk ska genom överenskommelser med universitet och högskolor erbjuda utbildning som avser svenska som andraspråk.

Anslagsposten får belastas med högst 20 000 000 kronor för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att utveckla rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap enligt uppdrag (U2015/03528/S) och enligt förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer.

Anslagsposten får belastas med högst 2 000 000 kronor för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att utveckla, tillgängliggöra och finansiera uppdragsutbildningar i samiska.

1:13

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk2 680 034
ap.1Statligt stöd till vuxenutbildning (ram)2 680 034

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Statligt stöd till vuxenutbildning

Anslagsposten får belastas med högst  1 857 500 000 kronor för utgifter för bidrag enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, varav minst 100 000 000 kronor får avse utgifter för yrkesvuxutbildning för elever inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Anslagsposten får belastas med högst 295 000 000 kronor för lärlingsutbildning inom ramen för förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, varav 50 000 000 kronor avser utgifter för lärlingsutbildning för elever inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Anslagsposten får belastas med högst 4 400 000 kronor för bidrag till utbildning i kombination traineejobb enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete.

Anslagsposten får belastas med högst 200 000 000 kronor för bidrag till utbildning för personer med tidsbegränsad anställning inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård enligt förordningen om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete.

Anslagsposten får belastas med högst  160 134 000 kronor för bidrag för förarutbildningar enligt förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Anslagsposten får belastas med högst 50 000 000 kronor för bidrag för lärcentrum enligt förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum.

Totalt 3 000 000 kronor ska betalas ut till Region Gotland som bidrag till kommunal yrkesutbildning utöver de medel som avsatts för statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Anslagsposten får belastas med högst 60 000 000 kronor för utgifter i enlighet med förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare.

Anslagsposten får belastas med högst 50 000 000 kronor för
bidrag till rekryterande insatser inom vuxenutbildningen enligt förordning (2018:1495) om statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning.

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk11 495
ap.2Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar (ram)11 495

Villkor för anslag 1:14

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar

Statens skolverk ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 600 000 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget betalas ut under mars och oktober 2018 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 10 000 000 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för utbildningsverksamheten. Bidraget ska betalas ut under januari 2018.

1:16

Fler anställda i lågstadiet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk2 300 000
ap.1Fler anställda i lågstadiet (ram)2 300 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Fler anställda i lågstadiet

Anslagsposten får belastas av Statens skolverk för utgifter i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning, exklusive det som avser fritidshemmet. Högst 329 000 000 kronor får användas för bidragsramen enligt 8 § tredje stycket.

1:19

Bidrag till lärarlöner (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 457 100
ap.1Bidrag till lärarlöner (ram)4 457 100

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Bidrag till lärarlöner

För utgifter enligt förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier får myndigheten belasta anslagsposten med 3 000 000 000 kronor.

För utgifter enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare får myndigheten belasta anslagsposten med 1 442 000 000 kronor.

Anslagsposten får belastas med högst 15 100 000 kronor för medel till utbildningsbidrag enligt förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Statens skolverk ska efter rekvisition från Umeå universitet betala ut medel till de anordnande lärosätena. Rekvisition av medel för de studenter som deltar i utbildningen under våren 2018 ska lämnas senast den 1 april 2018. Skolverkets beslut ska omfatta hela året. Utbetalning av medel ska göras senast i april 2018 respektive september 2018. Outnyttjade medel ska återbetalas till Skolverket senast den 1 februari 2019.

1:21

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 000 000
ap.1Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (ram)1 000 000

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Anslagsposten får belastas av Statens skolverk för utgifter i enlighet med förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk11 000
ap.16Särskilda utgifter inom universitet och högskolor – del till Skolverket (ram)11 000

Villkor för anslag 2:64

ap.16 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor – del till Skolverket

Medel under anslagsposten ska användas för en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn, det så kallade Tekniksprånget.

Högst 11 000 000 kronor får utbetalas till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i enlighet med avtal med IVA enligt uppdraget (U2012/5580/GV) om genomförande av Tekniksprånget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.133 7263 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.20Inget0
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.13 076Inget0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.10Inget0
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.10Inget0
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.20Inget0
1:16 Fler anställda i lågstadiet
ap.10Inget0
1:19 Bidrag till lärarlöner
ap.10Inget0
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
ap.10Inget0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.160Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.31 495 000811 987269 234413 7792024
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.1250 000250 000

2019
ap.3414 000414 000

2019
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1205 000160 00030 00015 0002021
1:16 Fler anställda i lågstadiet
ap.11 150 0001 150 000

2019
1:19 Bidrag till lärarlöner
ap.12 221 0002 221 000

2019
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
ap.13 500 0003 500 000002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)97 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)54 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2593 685
2018-02-2593 685
2018-03-2593 685
2018-04-2593 685
2018-05-2593 685
2018-06-2593 685
2018-07-2596 935
2018-08-2596 935
2018-09-2596 935
2018-10-2596 935
2018-11-2596 935
2018-12-2596 933
Summa1 143 718
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Legitimation för lärare och förskollärare2552-39 138-43 62916 61355 000-38 387-121 154
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Malin Mendes
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, REV
Justitiedepartementet, PO
Socialdepartementet, FST, JÄM
Finansdepartementet, BA, OFA K
Utbildningsdepartementet, UF, GV, UH
Kulturdepartementet, KO, DISK
Arbetsmarknadsdepartementet, A, AI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Arbetsförmedlingen
Sveriges Kommuner och Landsting