Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2018-07-19
N2018/04195/SUN
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:106, prop. 2017/18:1 utg.omr. 19, bet. 2017/18:NU2, rskr. 2017/18:107).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 18 december 2017, den 19 april, den 26 april, den 9 maj och den 28 juni 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Tillväxtverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

Tillväxtverket ska redovisa följande:

1.1 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja affärsutveckling hos små och medelstora företag genom förberedelse för internationalisering samt hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, sin information och kommunikation för att möta behoven hos växande företag, i synnerhet unga snabbväxande företag med internationell potential.

1.2 Hur myndigheten arbetar med strategin Öppna upp samt förslag på åtgärder för att säkerställa att målen i strategin nås. Inom detta arbete ska Tillväxtverket särskilt rapportera vad myndigheten gör för att företagsfrämjande insatser också ska komma utomeuropeiskt födda personer och nyanlända till del. Myndigheten ska även redovisa vad den gör för att kunna förbättra matchning mellan företags kompetensbehov och nyanländas kompetens och erfarenheter.

1.3 Vilka insatser som myndigheten har genomfört inom turism samt kulturella och kreativa näringar i alla delar av landet inklusive landsbygder samt en bedömning av resultatet av dessa.

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

Tillväxtverket ska redovisa:

2.1 Förslag och genomförda åtgärder för att öka måluppfyllelsen för de mål som regeringen aviserat för förenklingsarbetet enligt budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24 avsnitt 3.8.2). Dessa är:

  • att handläggningstider ska minska,
  • att enkla verktyg för att starta och driva företag ska finnas och företag, där det är ändamålsenligt, bara ska behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe,
  • att andelen små och medelstora företag som upplever regler som ett tillväxthinder ska fortsätta att minska, samt
  • att företagens administrativa kostnader ska vara lägre 2020 än vad de var 2012.

Redovisningen ska lämnas in till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2019.

2.2 Förslag och genomförda åtgärder för att konsekvensutredningarnas kvalitet ska höjas. I arbetet bör Tillväxtverket bland annat ta med sig slutsatser från Regelrådets arbete, erfarenheter från arbetet med konsekvensutredningar på EU-nivå och OECD.

Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)senast den 22 februari 2019.

2.3 De insatser som myndigheten har genomfört för att driva och utveckla företagsportalen verksamt.se samt de insatser som myndigheten har genomfört för att minska och förenkla uppgiftslämnandet för företag (enligt 2.1 ovan). De medel som har använts till dessa insatser ska redovisas på anslagsnivå.

3. Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet

Tillväxtverket ska redovisa följande:

3.1 Regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service. Rapportens innehåll ska utformas i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). En delredovisning avseende 2017 ska lämnas senast den 18 april 2018 och en slutrapport ska lämnas senast den 29 juni 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Motsvarande ska göras för 2018. En delredovisning ska då lämnas senast den 18 april 2019 och en slutrapport ska lämnas senast den 28 juni 2019 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3.2 En sammanställning av redovisningar om hållbart regionalt tillväxtarbete från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och samtliga länsstyrelser inom ramen för återrapporteringar och uppdrag i villkorsbeslut respektive regleringsbrev 2017 och 2018. Återrapporteringen ska genomföras i dialog med Regeringskansliet. Redovisningen för 2017 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 april 2018. Redovisningen för 2018 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2019.

3.3 En samlad återrapportering av det arbete som myndigheten samt länsstyrelser, eller i förekommande fall berörda landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganet i Kalmar län har bedrivit för att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Tillväxtverket ska sammanställa och kommentera genomförda insatser och resultaten av dessa, vilka aktörer som deltagit samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling. Årliga redovisningar samt slutrapportering av pågående särskilda uppdrag ska samordnas med och ingå i denna rapport. En samlad redovisning för 2017 ska, med ändring av vad som angetts i tidigare regleringsbrev dnr N2016/08059/FF m.fl., utformas i enlighet med ovan och lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2018. En samlad redovisning för 2018 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2019.

3.4 En samlad återrapportering av de redovisningar som lämnats av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas Riksförbund enligt regeringsbeslut dnr N2015/08040/HL respektive dnr N2016/00385/HL. Återrapporteringen ska genomföras i dialog med Regeringskansliet. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet senast den 18 april 2018.

3.5 Avrapportering av regionalfondsprogram inklusive territoriella samarbetsprogram för gränsregionalt och transnationellt samarbete för programperioden 2014–2020 enligt bilaga 2.

4. Övriga återrapporteringskrav 

4.1 Tillväxtverket ska redovisa prognoser för 2018–2021vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

den 17 januari 2018,

den 16 februari 2018,

den 2 maj 2018,

den 29 juli 2018, och

den 8 november 2018.

Tillväxtverket ska även, efter samråd med Nämnden för hemslöjdsfrågor, lämna prognoser för utgifter avseende nämndens verksamhet.

Tillväxtverket ska lämna prognoser för åren 2018–2023 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen perioden 2014–2020 och det nationella regionalfondsprogrammet perioden 2014–2020. Myndigheten ska även, med undantag för den 17 januari 2018 och den 2 maj 2018, lämna prognoser avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Prognoserna för inbetalningarna ska sträcka sig till och med 2023 och vara fördelade på budgetår. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet.

4.2 Tillväxtverket ska lämna följande redovisningar senast den 2 maj 2018 per den 31 mars 2018, den 8 november 2018 per den 30 september 2018 och den 19 februari 2019 per den 31 december 2018.

En redovisning av utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2019–2025 samt en prognos över totalt åtagande 2018.

Redovisningen avser anslaget 1:5 Näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Redovisningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska omfatta uppgifter från Tillväxtverket, länsstyrelserna, landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län.

4.3 Tillväxtverket ska senast den 25 oktober 2018 redovisa beslut och utbetalningar avseende förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Redovisningen ska omfatta beslut och utbetalningar från Tillväxtverket, berörda länsstyrelser, samverkansorganet i Kalmar län samt de landsting som har regionalt utvecklingsansvar.

Tillväxtverket ska även sammanställa de utbetalningar som redovisas i Nyps om statligt stöd, som varje år lämnas enligt förordningarna och från aktörerna enligt ovan i punkt 4.3 samt enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag, för årlig rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler med tillhörande förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt enligt riktlinjer och tidplan från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

4.4. Tillväxtverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtas för att sänka sjukfrånvaron vid myndigheten, såsom system för att upptäcka ohälsa bland medarbetare.

4.5 Tillväxtverket ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Tillväxtverket inträder i Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.

3

Uppdrag

Tillväxtverket ska genomföra följande:

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

1.1 Sveriges exportstrategi

Inom sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av Sveriges exportstrategi inklusive investeringsfrämjandet.

1.2 Expo 2020

Inom sitt verksamhetsområde bistå kommittén med ansvar för den svenska paviljongen vid världsutställningen Expo 2020.

1.3 Socialt entreprenörskap

Redovisa vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja utvecklingen och kunskapen om socialt entreprenörskap samt hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, information och kommunikation för att möta behoven hos sociala entreprenörer och sociala företag. Redovisningen ska ske senast den 22 februari 2018.

2. Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet

2.1 Integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet

Följa upp och stödja det fortsatta arbetet för integration och mångfald i regionalt tillväxtarbete. Tillväxtverket ska främja ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan regionala aktörer samt mellan regionala aktörer och myndigheter. Myndigheten ska stödja länen bl.a. genom metodutveckling.

2.2 Miljödriven näringslivsutveckling

Stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete med miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher och energifrågor. Tillväxtverket ska bidra till att främja ökad samverkan och erfarenhetsutbyte inom och mellan regioner. Myndigheten ska stödja hållbar affärsutveckling hos små och medelstora företag med koppling till bl.a. cirkulär ekonomi. Uppdraget ska genomföras i samarbete med länsstyrelserna, Statens energimyndighet, Naturvårdsverket och Statens jordsbruksverk. En referensgrupp ska knytas till uppdraget. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under arbetets gång. En delrapport ska redovisas senast den 30 april 2018 och en slutrapport ska redovisas senast den 15 april 2019 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2.3 Strategiskt och långsiktigt arbete med uppföljning

Fortsätta utveckla det nationella uppföljningssystemet för verksamhet finansierad av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder med fokus på projektverksamhet. Uppföljningssystemet ska ta hänsyn till de varierande förutsättningar som råder i olika län samtidigt som uppföljningssystemet ska stärka möjligheterna till nationell uppföljning, utgå ifrån prioriteringarna i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, möjliggöra uppföljningar utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och utformas så att projektverksamhetens resultat och effekter kan utvärderas. Uppföljningssystemet ska bestå av en kvantitativ del i form av en uppsättning indikatorer samt en kvalitativ del. Tillväxtverket ska beskriva och analysera förväntade resultat av ett utvecklat uppföljningssystem. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska delrapporteras senast den 15 september 2018 och slutrapporteras senast den 1 februari 2019.

2.4 Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat

Bidra till att utveckla de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat. Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda länsstyrelser, berörda landsting, Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar län samt i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2.5 Förberedelser av sammanhållningspolitiken efter 2020

Bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i förberedelserna inför nästa programperiod av den europeiska sammanhållningspolitiken efter 2020. Bland annat ska Tillväxtverket bidra med slutsatser och erfarenheter från pågående programperiod avseende tematisk inriktning och resultat. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2.6 Digitalisering av finansiering och resultat

Digitalt kommunicera information om finansiering och resultat av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och Europeiska regionala utvecklingsfonden (anslaget 1:3 och territoriella samarbetsprogram som förvaltas i Sverige), inklusive medfinansiering. Särskilt ska informationen ge en bild över hur resultat och finansiering fördelas geografiskt.

2.7 En kunskapsutvecklande rapport

Ta fram en kunskapsutvecklande rapport där myndigheten ska beskriva och analysera utveckling och resultat inom regional tillväxt. Analysen ska ta hänsyn till olika territoriella förutsättningar. En länsvis analys av hur prioriteringar och resultat i det regionala tillväxtarbetet kopplar till utvecklingen i länen ska redovisas. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 14 september 2018.

2.8 Stödja statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet till och med 2020

Med ändring av tidigare beslut (dnr N2014/05259/ENT och dnr N2014/03040/ENT) stödja och möjliggöra erfarenhetsutbyte för de myndigheter som enligt regeringens beslut den 28 maj 2014 (dnr N2014/02501/RT) ska ta fram långsiktiga strategier som ska vägleda och utveckla myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2020. Vidare ska Tillväxtverket stödja dessa myndigheter i utvecklingen av strategierna och myndigheternas genomförande av dessa 2014–2020. Tillväxtverket ska dessutom göra en sammanställning av redovisningar från myndigheter som har i uppdrag i sina regleringsbrev 2018 att återrapportera sitt arbete inom regional tillväxt. I sammanställningen ska Tillväxtverket även redovisa den egna myndighetens genomförda respektive planerade insatser inom uppdraget. I Tillväxtverkets uppdrag ingår att tillhandahålla anvisningar till dessa myndigheter senast den 1 mars 2018. Sammanställningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 14 september 2018. Tillväxtverket ska även följa upp hur en bredare grupp av statliga myndigheter tillämpar de regionala utvecklingsstrategierna.

3. Övriga uppdrag

3.1 Moderna beredskapsjobb 

Tillväxtverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna, och därmed även Tillväxtverket, ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Tillväxtverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

3.2 Livsmedelsstrategi

Tillväxtverket ska beskriva hur myndigheten arbetar för att integrera de mål och syften som anges i En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) inom områdena förenkling för företag och besöksnäring. Tillväxtverket ska även bedöma myndighetens förutsättningar att bidra till livsmedelsstrategins mål givet sitt uppdrag och sin instruktion. Rapporteringen ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2018.

3.3 Samverkan med Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet

Tillväxtverket ska redovisa hur samverkan med Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet har utvecklats och bidragit till att skapa synergier i myndigheternas verksamheter och minskat risken för överlappningar, i syfte att bättre bidra till målen för närings- och energipolitiken och den regionala tillväxtpolitiken.

3.4  Individbaserad statistik

All individbaserad statistik ska om möjligt redovisas uppdelat på kön, ålder och bakgrund samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2019.

3.5 Delegation för cirkulär ekonomi

Regeringen har den 12 april 2018 beslutat att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi (dnr M2018/01090/KE). Delegationen ska vara ett rådgivande organ till regeringen med placering hos Tillväxtverket. Tillväxtverket ska förbereda för att ett sekretariat, som ska vara ett stöd för delegationen, ska finnas på plats den 1 juni 2018.

Tillväxtverket ska senast den 1 juli 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa sekretariatets organisatoriska placering och vilka verksamhetsmässiga och personella konsekvenser som uppdraget medfört.

Kostnaderna för delegationen ska belasta anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m., anslagsposten 2 Miljöövervakning m m - del till Tillväxtverket inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Pågående uppdrag anges i bilaga 3.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket400 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)400 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget för transportbidrag i enlighet med förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket272 106
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)272 106

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Anslaget ska användas för Tillväxtverkets förvaltningsutgifter.

Myndigheten ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Anslaget ska också täcka myndighetens övriga utgifter i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för OECD.

1:5

Näringslivsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet200 000
ap.3Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet (ram)200 000
Disponeras av Tillväxtverket202 022
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)202 022
Disponeras av Riksgäldskontoret30 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000
Disponeras av Kammarkollegiet621 000
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)621 000
Disponeras av Statens skolverk28 000
ap.2Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk (ram)28 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, förenkling för företag, ägarskiften, turism, rådgivning, upphandlingsstöd, programanknutna kostnader m.m.

Kammarkollegiet ska mot rekvisition till Stiftelsen Norrlandsfonden utbetala 200 000 000 kronor tidigast den 1 maj 2018.

ap.2 Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk

Medel från anslagsposten ska användas till tjänster eller organisationer som främjar entreprenörskap och företagande bland unga inom grundskolan och gymnasieskolan.

Från anslagsposten ska högst 10 000 000 kronor användas till att under 2018 förstärka statsbidragen (SFS 2011:192) för entreprenörskap i skolan riktade till skolhuvudmän och organisationer, med särskild fokus på att samarbeta med entreprenörer och att stimulera entreprenöriella kompetenser och färdigheter samt för kompetensutveckling av skolpersonal avseende entreprenörskap. Minst 2 000 000 av kronor av bidragen ska användas till insatser för kompetensutveckling.

ap.3 Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet

Från anslagsposten ska högst 2 000 000 kronor användas för att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter varav högst 5 procent av medlen får användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 20 000 000 kronor användas för att främja utveckling av hållbara biobränslen för flyget och inrätta innovationskluster som samlar värdekedjan varav högst 5 procent av medlen får användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 28 000 000 kronor användas för att främja utveckling och användning av flytande biogas i kombination med inrättandet av ett innovationskluster för flytande biogas varav högst 5 procent av medlen får användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska 140 000 000 kronor användas för att lämna stöd till uppbyggnad av testcenter för elektromobilitet. Vidare ska från anslagsposten 10 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom elektromobilitet och för administrativa utgifter för genomförandet av uppdrag om elektromobilitet, dock får högst 5 000 000 kronor användas för administrativa utgifter.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag, förenkling för företag, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Från anslagsposten ska minst 4 000 000 kronor användas till tjänster eller organisationer som främjar företagande bland unga i högre utbildning och minst 2 000 000 kronor användas till att stärka samverkan mellan nationella aktörer som stöttar entreprenörskap i universitets- och högskolemiljö samt till att studenter ges möjlighet att pröva praktiskt entreprenörskap genom ökade kontaktytor med företag.

Medel från anslagsposten ska användas för att bidra till finansiering av Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bl.a. det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Från anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas till arbetet med att utveckla turistdestinationer i tidiga skeden.

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.212 026Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.116 0003 %0
1:5 Näringslivsutveckling
ap.124 140Inget0
ap.20Inget0
ap.36 000Inget0
ap.812 351Inget0
ap.111 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling
ap.3700 000230 000300 000170 0002021
ap.8131 00070 00045 00016 0002021
ap.1454 750201 199158 44394 3582021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)106 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2522 676
2018-02-2522 676
2018-03-2522 676
2018-04-2522 676
2018-05-2522 676
2018-06-2522 676
2018-07-2522 676
2018-08-2522 676
2018-09-2522 676
2018-10-2522 676
2018-11-2522 676
2018-12-2522 670
Summa272 106
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningsutgifter får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen tidigare medgivit för Tillväxtverket.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen och FC K
Utrikesdepartementet, HI
Socialdepartementet, JÄM
Finansdepartementet, BA, ESA, K, SFÖ och SKA
Utbildningsdepartementet, F, GV, S, UF och UH
Miljö- och energidepartementet, EE, KL och MM
Kulturdepartementet, KL, KO och MF
Arbetsmarknadsdepartementet, A och I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi och lön
Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Statens kulturråd
Statskontoret
Sveriges export- och investeringsråd
Trafikverket
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
samtliga landsting
samtliga länsstyrelser
samverkansorganen
Svenska institutet
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen Svenska Filminstitutet