Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2018-06-28
N2018/3930/SUN
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Verket för innovationssystem (Vinnova).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

EU och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa och analysera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. En särskild rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2019.

Vinnova ska redovisa hur myndigheten har arbetat med prioriteringarna för det europeiska forskningsområdet.

Vinnova ska redovisa hur det internationella perspektivet integreras i Vinnovas satsningar, inklusive synergier mellan EU-program och myndighetens program.

Stöd till inkubation

Vinnova ska, inom ramen för myndighetens ansvar att lämna stöd till inkubation, redovisa resultaten av insatserna. En särskild rapport avseende helåret 2017 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2018.

Uppföljning av forskningsbidrag

Vinnova ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att uppnå en förstärkt kontroll och uppföljning av forskningsbidragen, inklusive bidragsmottagares ekonomiska återrapportering, samt hur myndigheten har samarbetat kring detta med andra finansiärer.

Upphandling

Vinnova ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Samverkan med Tillväxtverket och Statens energimyndighet

Vinnova ska redovisa hur samverkan med Tillväxtverket och Statens energimyndighet har utvecklats och bidragit till att skapa synergier i myndigheternas verksamheter och minskat risken för överlappningar, i syfte att bättre bidra till målen för närings- och energipolitiken och den regionala tillväxtpolitiken.

Prognoser

Vinnova ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

den 17 januari,

den 16 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, och

den 8 november.

2

Organisationsstyrning

En innovationsscout för innovationssamarbete ska etableras i Israel för att utgöra en brygga mellan det svenska och det israeliska innovationssystemet genom att skapa kontakter med utgångspunkt i näringslivets behov. Av särskild vikt är att stärka banden mellan unga innovativa företag i Sverige och Israel. 

Israel är ett av världens mest avancerade länder för forskning och innovation inom it och lifescience, samt ett av världens mest intressanta länder ur ett startup perspektiv. Det har resulterat i att intresset för Israel bland svenska företag har ökat senaste åren. Många svenska multinationella företag, såväl som växande unga innovativa företag, har identifierat potentialen i samarbeten med israeliska företag.

Innovationsscoutens roll är att hjälpa svenska aktörer att navigera rätt i det israeliska innovationssystemet och stimulera till ökad forsknings- och affärssamverkan mellan de båda länderna.

Organiseringen av funktionen för innovationssamarbetet ska baseras på erfarenheter från den funktion som Vinnova har initierat i USA. Pilotsatsningen ska pågå i två år med möjlighet till förlängning i ett år. Funktionens verksamhet, större aktiviteter och samarbeten som etablerats under året ska årligen redovisas i årsredovisningen. En utvärdering ska genomföras efter två år.

3

Uppdrag

1. Utvärderingar

Vinnova ska genomföra minst två utvärderingar av genomförda insatser. De insatser som utvärderas ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i utvärderingen. Vinnova ska föra dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser om vilka insatser som utvärderas och metoder för detta. Utvärderingarna ska omfatta resultat och, där så är möjligt, effekter av stödet från myndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 23 mars 2019.

2. Öppen innovation

Vinnova ska under 2018–2019 genomföra insatser på öppen innovation, genom att stärka innovations- och utvecklingssamarbeten mellan stora företag och små innovativa företag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2020.

3. Expo 2020

Vinnova ska inom sitt verksamhetsområde bistå Kommittén med ansvar för den svenska paviljongen vid världsutställningen Expo 2020.

4. Investeringsfrämjande

Vinnova ska inom ramen för uppdraget Testbädd Sverige bidra med expertis till regeringens arbete med investeringsfrämjande.

5. Regionalt tillväxtarbete

Vinnova ska bidra i genomförandet av det nationella regionalfondsprogrammet för EU:s sammanhållningspolitik under programperioden 2014–2020, med fokus på insatser inom det tematiska området "Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation". Vinnova ska också, utifrån sin roll i arbetet med det nationella regionalfondsprogrammet, bidra i Tillväxtverkets arbete avseende processtödet.

Vinnova ska vidare redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. Vinnova ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.

6. Beredskapsjobb

Vinnova ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2000 personer. Myndigheterna, och därmed även Vinnova, ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Vinnova ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag anges i bilagan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem237 566
ap.1Verket för innovationssystem (ram)237 566

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem2 915 255
ap.1Verket för innovationssystem (ram)2 915 255

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för utgifter för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystem och programanknutna utgifter så som utvärderingar, beredningsarbete, revision, informationsinsatser, verksamhetsrelaterade it-system, konferenser, resor och seminarier.

Vinnova ska använda minst:

  • 525 miljoner kronor för strategiska innovationsområden,
  • 185 miljoner kronor för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet och 15 miljoner kronor för att koordinera och finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete,
  • 125 miljoner kronor för att underlätta etablering, användande, tillgängliggörande och utveckling av test- och demonstrationsmiljöer, t.ex. vid industriforskningsinstituten under RISE Research Institutes of Sweden Holding AB eller andra kvalificerade huvudmän,
  • 60 miljoner kronor för insatser kopplade till universitets och högskolors forskning och forskarutbildning utifrån bedömning av kvalitet i samverkan med det omgivande samhället,
  • 20 miljoner kronor för en utökad satsning på verifiering av forskningsresultat och projekt,
  • 15 miljoner kronor för innovationsinsatser inom området tillgänglighetsdesign, samt
  • 10 miljoner kronor för innovationsinsatser för standardisering.

Av anslaget ska minst 45 miljoner kronor användas för miljö- och klimatinsatser enligt uppdrag 2 och 3 i regeringens beslut den 17 december 2015 i ärende N2015/08872/IF.

Av anslaget ska 20 miljoner kronor användas till insatser inom det immaterialrättsliga området enligt regeringens beslut den 17 mars 2016 i ärende N2016/02167/IF.

Av anslaget ska minst 20 miljoner kronor användas för riktade insatser för social innovation enligt uppdrag 4 i regeringens beslut den 20 december 2016 i ärende N2016/07981/IFK. 

Av anslaget ska medel användas för statsbidrag till RISE Research Institutes of Sweden AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Vidare ska medel användas för att finansiera tilläggsavgiften till COST (European Cooperation in Science and Technology).

Av anslaget ska högst 10 miljoner kronor utbetalas efter rekvisition till Rymdstyrelsen för att bidra till utvecklingen av en testbädd för rymdverksamhet vid Esrange. Medlen ska betalas ut engångsvis. Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 oktober 2018.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem
ap.17 1263 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.187 457Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 500 0001 500 000750 000250 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2519 797
2018-02-2519 797
2018-03-2519 797
2018-04-2519 797
2018-05-2519 797
2018-06-2519 797
2018-07-2519 797
2018-08-2519 797
2018-09-2519 797
2018-10-2519 797
2018-11-2519 797
2018-12-2519 799
Summa237 566
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet och näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Rymdstyrelsen