Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2018-06-28
Ku2018/01413/LS (delvis)
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18KrU1, rskr. 2017/18:91, prop. 2017/18:99 utg.omr. 17, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens kulturråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet.

Av redovisningen ska följande framgå

 • Statens kulturråd ska redovisa kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de stödberättigade områdena. En redovisning ska också lämnas av hur medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet har fördelats.
 • Statens kulturråd ska redovisa myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer.
 • Statens kulturråd ska, utifrån sin uppgift att inom sitt verksamhetsområde, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, integrera ett hbtq-perspektiv i den ordinarie verksamheten och vidta de insatser som myndigheten bedömer lämpliga. Dessa insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. För att underlätta arbetet utses årligen en sammankallande myndighet. Under 2018 är Statens kulturråd sammankallande myndighet. Myndigheten (Statens kulturråd) ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Myndigheten ska lämna en redovisning med en bedömning av uppnådda resultat och effekter. Redovisningen ska lämnas i samband med årsredovisningen för 2018. Redovisningen ska utgå från regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
 • I samband med årsredovisningen ska Statens kulturråd redovisa en bedömning av i vad mån myndighetens verksamhet, på såväl nationell som internationell nivå, bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i dess tre dimensioner (den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga).
 • Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet), särskilt redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet.
 • Statens kulturråd ska redovisa vilka insatser som myndigheten har genomfört inom kulturella och kreativa näringar nationellt och internationellt samt en bedömning av resultatet av dessa.
 • Statens kulturråd ska , när det är relevant och i nära samarbete med andra berörda myndigheter och organisationer, bidra med expertkunskap inom sitt verksamhetsområde för genomförandet av regeringens exportstrategi.
 • Statens kulturråd ska samråda med Myndigheten för kulturanalys om möjligheten till samordning av uppgiftsinsamling i de delar som berörs av den officiella statistiken.
 • Statens kulturråd ska särskilt redovisa hur insatser för ökad tillgänglighet, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, barns och ungas rätt till kultur samt internationalisering och interkulturellt arbete har fått genomslag i verksamheten.
 • Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser 2018–2021

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 17 januari
 • 2 maj
 • 8 november

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Sjukfrånvaro

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheten.  Av rapporteringen ska framgå hur myndigheten arbetar med att upptäcka ohälsa.

 

 

 

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Statens kulturråd ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

Statens kulturråd ska som kontaktpunkt för skydd av och främjande av mångfalden av kulturyttningar i årsredovisningen redovisa resultatet av myndighetens arbete. Statens kulturråd ska även i en särskild rapport som lämnas till regeringen senast den 1 december 2019 redogöra för insatser som kan utgöra underlag till den fyraåriga Unescorapporten 2020 om utvecklingen av konventionens implementering.

Kreativa Europa 2014–2020

Statens kulturråd är svensk kontraktspart för media- och kulturprogrammet Kreativa Europa 2014–2020 och kontaktkontor för programmets kulturdel. I uppdraget ingår att i samverkan med berörda aktörer främja svenska ansökningar till programmet Kreativa Europa. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska framgå av årsredovisningen för 2018. Arbetet ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Statens kulturråd ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Statens kulturråd ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Statens kulturråd ska även främja uppmärksamheten kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse

Statens kulturråd ska initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Utgångspunkten för arbetet ska vara det handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan som myndigheten tagit fram. Statens kulturråd ska vidare utvidga satsningen Bokstart till fler regioner samt koppla satsningen till förskolan.

Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Statens kulturråd ska genomföra satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden, Äga Rum, i enlighet med förordningen (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2019. Statens kulturråd ska även lämna en delredovisning av de hittills gjorda erfarenheterna inom satsningen Äga Rum till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statens kulturråd ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Jämställdhetsintegrering

Statens kulturråd har, i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering, redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå såväl de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10) som de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Inrättande av kulturskolecentrum

Kulturrådet ska förbereda inrättandet av ett särskilt center för kulturskolefrågor i Statens kulturråd. I uppdraget ingår att förbereda inrättandet och föreslå former för hur det ska organiseras och följas upp. Centret ska ingå som en del av myndigheten Statens kulturråd och ha i uppdrag att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. I uppdraget ska också ingå att fördela statliga bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov. Till centret ska en särskild referensgrupp kopplas. Statens kulturråd ska samverka med berörda aktörer i frågor som rör den kommunala kulturskolan och som hanteras inom ramen för det kulturskolecentrum som ska inrättas i Statens kulturråd. Statens kulturråd ska även i fråga om kulturskolecentrum inhämta kunskap och erfarenheter från Statens skolverk. Uppdraget samt förslag till budget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2018.

Regional tillväxt

Statens kulturråd ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. Statens kulturråd ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.

Stärkt biblioteksverksamhet i hela landet

Statens kulturråd ska genomföra en satsning 2018–2020 för en stärkt biblioteksverksamhet i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Satsningen ska genomföras i samverkan med Kungl. biblioteket utifrån nationella strategiska överväganden och i dialog med andra berörda aktörer. Statens kulturråd ska lämna en redovisning av satsningen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd55 461
ap.1Statens kulturråd (ram)55 461

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens kulturråd

Minst 10 000 000 kronor ska användas för inrättande av ett särskilt center för kulturskolefrågor.

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd551 198
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur (ram)111 938
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)82 260
ap.4Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden (ram)32 000
ap.7Bidrag till musik- och kulturskolan (ram)100 000
ap.9Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet (ram)225 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska även användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer och Skådebaneverksamhet,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning,  
 • centrumbildningar, bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser kulturlivets internationalisering (minst 1 000 000 kronor),
 • Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland
  (1 200 000 kronor), Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) och European Union Youth Orchestera, och
 • nationell samordnare av fristadssystemet.
 • Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för uppdraget om stöd till kultur för barn och unga (Ku2018/01413/LS [delvis]).

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst 11 500 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska 35 147 000 kronor användas till Teateralliansen, 18 044 000 kronor till Dansalliansen och 29 069 000 kronor till Musikalliansen. Medlen ska i huvudsak användas för att öka antalet anställda men kan också användas för insatser för karriärväxling. Allianserna ska senast den 15 maj 2018 inkomma med årsredovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.4 Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 3 000 000 kronor.

ap.7 Bidrag till musik- och kulturskolan

Anslagsposten ska användas för stöd enligt förordningen (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 3 000 000 kronor.

ap.9 Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 000 000 kronor.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd187 825
ap.1Skapande skola (ram)187 825

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur enligt förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskola, förskoleklass och grundskola. Mot den bakgrunden bör Statens kulturråd, vid beslut om årliga bidrag, göra preliminära bedömningar av i vilken utsträckning projekten kan komma i fråga för stöd under kommande år.

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Skapande skola för barn i förskola, förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer.

Av anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för verksamhet riktad mot förskolan. Förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras vid beslut om bidrag.

Anslagsposten får även användas för statsbidrag till andra verksamheter som syftar till att stärka kultur i skolan. Bidrag ska då lämnas enligt förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 300 000 kronor.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 426 905
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 426 905
Disponeras av Kungl. biblioteket57 048
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)57 048
Disponeras av Kammarkollegiet1 300
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)1 300
Disponeras av Tillväxtverket655
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)655
Disponeras av Riksarkivet460
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)460

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

 Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer: Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet, Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör AB, landstinget i Stockholms län för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamhet samt Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum och Grafikens hus, och
 • särskilda utvecklingsbidrag som Stockholms läns landsting och de institutioner som namnges under denna anslagspost är berättigade att ansöka om.

Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska i sin bedömning och uppföljning av de regionala kulturplanerna särskilt uppmärksamma landstingens arbete för att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. Även vid bidragsgivning till verksamheter i Stockholms län ska dessa frågor uppmärksammas.

Statens kulturråd ska främja myndighetens och berörda aktörers samrådsprocesser med det civila samhället och de professionella kulturskaparna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Myndigheten ska även förtydliga statens strategiska roll och uppgifter utifrån hittills vunna erfarenheter.

Statens kulturråd ska i dialogen med landstingen särskilt lyfta frågan om sexuella trakasserier.

Statens kulturråd bör genom utvecklingsbidrag bl.a. uppmärksamma projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet. Bland annat ska insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet främjas. Särskild uppmärksamhet ska också ges till interregionala samarbeten.

Anslaget får även användas för Statens kulturråds arbete med bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för kultursamverkansmodellen, dock högst 2 500 000 kronor.

Anslagsposten ska användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska fördelas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Medlen ska i första hand fördelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Minst 2 000 000 kronor ska avsättas för bidrag till det civila samhällets och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner.

Av anslagsposten får högst 50 000 000 kronor användas för en förstärkning av scenkonsten, som syftar till ett forsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Under perioden 2017–2020 får medel, utöver verksamhet inom kultursamverkansmodellen samt verksamheter i Stockholms län, även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms konserthusstiftelse inom ramen för denna satsning.

Anslagsposten får även användas för insatser för att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet i enlighet med 5 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

I ansvaret ingår bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteks- områdets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser. 

I ansvaret ingår även bl.a. att fördela bidrag till depåbibliotek och Internationella biblioteket.

Av anslagsposten får högst 6 000 000 kronor användas för uppdraget att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi, varav högst 2 000 000 kronor får användas för tillgängliggörande av e-böcker i enlighet med regeringsbeslut (Ku2014/01693/KI, Ku2015/00747/KI).

Av anslagsposten får högst 25 000 000 kronor användas för uppdraget om digitalt kompetenslyft i enlighet med regeringsbeslut (Ku2016/02084/KO).

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Stockholms län, enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Anslagsposten ska användas till Film Stockholm enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd213 614
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)213 614

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

- Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern och Strindbergs Intima Teater.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
4 800 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd205 735
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)205 735

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, och
 • förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Anslagsposten får även användas till distributionskostnader för litteraturstödda böcker, bidrag till litteraturstödda böcker, till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter samt för att främja svensk litteratur i utlandet. 

Anslagsposten får även användas för kostnader i samband med myndighetens insatser för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Anslagsposten får belastas med högst 25 000 000 kronor för detta ändamål, varav 10 000 000 ska användas för en förstärkning av Bokstart.

Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten. 

Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Av anslagsposten får högst 50 000 000 kronor användas till uppdraget om läsfrämjande insatser i förskolan (Ku2018/XX/KO). Statens kulturråd får använda högst 2 000 000 kronor för administration av uppdraget.

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd40 069
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)40 069

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder, 
 • förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet,
 • förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverks-
  kooperativ, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål. 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna,
 • bidrag till Carl Eldhs ateljémuseum med minst 500 000 kronor och
 • projekt inom bild- och formområdet med särskilt beaktande av de nationella kulturpolitiska målen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 6633 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.13 342Inget0
ap.22 468Inget0
ap.4960Inget0
ap.73 000Inget0
ap.96 750Inget0
1:3 Skapande skola
ap.15 634Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.142 807Inget0
ap.21 711Inget0
ap.419Inget0
ap.513Inget0
ap.639Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.16 408Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.10Inget0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.11 202Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.125 00025 000

2019
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.155 00040 00015 000
2020
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1167 000137 00030 000
2020
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.140 00035 0005 000
2020
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.114 00014 000

2019
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-254 622
2018-02-254 622
2018-03-254 622
2018-04-254 622
2018-05-254 622
2018-06-254 622
2018-07-254 622
2018-08-254 622
2018-09-254 622
2018-10-254 622
2018-11-254 622
2018-12-254 619
Summa55 461
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt001 2001 20000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Karin von Hedenberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kungl. biblioteket